ᱛᱷᱚᱠ:ᱤᱱᱫᱳᱱᱮᱥᱤᱭᱟ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

ᱱᱚᱶᱟ ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱤᱱᱫᱳᱱᱮᱥᱤᱭᱟ ᱫᱤᱥᱟᱹᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱱᱚᱞ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ᱾

ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱦᱴᱟᱞᱩ "ᱤᱱᱫᱳᱱᱮᱥᱤᱭᱟ"

ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱑᱑ ᱥᱟᱦᱴᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱷᱚᱠᱨᱮ, ᱥᱟᱱᱟᱢᱠᱚᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱑᱑ ᱾