ᱛᱷᱚᱠ:ᱥᱤᱨᱯᱟᱹ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search

ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱮᱠᱮᱱ ᱥᱤᱨᱯᱟᱹ ᱚᱱᱚᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱷᱚᱠ ᱠᱚ ᱜᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫᱚᱜ-ᱟ

ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱦᱴᱟᱞᱩ "ᱥᱤᱨᱯᱟᱹ"

ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱓ ᱥᱟᱦᱴᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱷᱚᱠᱨᱮ, ᱥᱟᱱᱟᱢᱠᱚᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱓ ᱾