ᱛᱷᱚᱠ:ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱪᱷᱟᱸᱪ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

ᱱᱚᱶᱟ ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱪᱷᱟᱸᱪ ᱵᱟᱵᱚᱫᱽ ᱚᱱᱚᱞ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ᱾

ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱦᱴᱟᱞᱩ "ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱪᱷᱟᱸᱪ"

ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱒ ᱥᱟᱦᱴᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱷᱚᱠᱨᱮ, ᱥᱟᱱᱟᱢᱠᱚᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱒ ᱾