ᱛᱷᱚᱠ:ᱵᱷᱩᱴᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱱᱚᱛ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

ᱵᱷᱩᱴᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱠᱚ

ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱦᱴᱟᱞᱩ "ᱵᱷᱩᱴᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱱᱚᱛ"

ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱓ ᱥᱟᱦᱴᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱷᱚᱠᱨᱮ, ᱥᱟᱱᱟᱢᱠᱚᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱓ ᱾