ᱛᱷᱚᱠ:Location maps with possible errors

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

ᱪᱷᱟᱸᱪ:Wikipedia category

ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮ ᱱᱮᱛᱚᱜ ᱩᱱᱩᱫᱩᱜ ᱥᱟᱦᱴᱟᱠᱚ ᱥᱮ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱵᱟᱱᱩᱜ-ᱟ᱾