Jump to content

ᱛᱷᱚᱠ:Redirects from shortcuts

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

ᱱᱚᱶᱟ ᱥᱟᱦᱴᱟᱨᱮ ᱠᱷᱟᱴᱚᱢᱟᱪᱷᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱚᱱᱟ ᱚᱱᱟᱞ ᱛᱮ ᱩᱪᱟᱹᱲ ᱨᱮᱭᱜᱟ ᱞᱤᱝᱠ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾

ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱦᱴᱟᱞᱩ "Redirects from shortcuts"

ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱒ ᱥᱟᱦᱴᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱷᱚᱠᱨᱮ, ᱥᱟᱱᱟᱢᱠᱚᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱒ ᱾