ᱛᱷᱮᱭᱟᱢ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
ᱛᱷᱮᱭᱟᱢ
Puliyoor Kali Theyyam at Mathamangalam
Native nameതെയ്യം
Genreᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱥᱮᱨᱣᱟ
Originᱠᱟᱨᱱᱟᱴᱟᱠᱟ,ᱥᱤᱧᱚᱛ

ᱛᱷᱮᱭᱟᱢ ᱥᱮ ᱛᱷᱤᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱠᱚᱧᱮ ᱠᱮᱨᱟᱞᱟ ᱟᱨ ᱠᱚᱨᱱᱟᱴᱚᱠ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱤᱱᱟᱹᱝ ᱜᱟᱱ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱢᱤᱫ ᱦᱤᱱᱫᱩ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱯᱚᱨᱚᱵ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱛᱷᱮᱭᱟᱢ ᱫᱚ ᱠᱚᱞᱭᱟᱛᱛᱟᱢ ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱛᱤᱨᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱵᱟᱰᱟᱭᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱢᱟᱞᱟᱵᱚᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱜᱷᱩᱲᱤ ᱥᱟᱶ ᱡᱩᱲᱟᱹᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱟᱹᱨᱤᱪᱟᱹᱞᱤ, ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ ᱾[᱑] ᱱᱚᱶᱟ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲᱠᱚ ᱫᱚ ᱛᱮᱭᱟᱢ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱛᱮᱭᱟᱢ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱸᱫᱮᱥ ᱠᱚ ᱠᱷᱚᱡᱟ ᱾

ᱠᱮᱨᱟᱞᱟ ᱨᱮ, ᱛᱮᱭᱟᱢ ᱫᱚ ᱢᱩᱬᱩᱫ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱩᱛᱛᱚᱨ ᱢᱟᱞᱟᱵᱟᱨ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮ (ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱠᱟᱥᱚᱨᱜᱳᱰ,ᱠᱟᱱᱱᱩᱨ ᱦᱚᱱᱚᱛ,ᱳᱣᱟᱱᱟᱰ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟᱱᱚᱱᱛᱚᱵᱷᱟᱰᱤ ᱛᱚᱞᱩᱠ ᱟᱨ ᱠᱳᱡᱤᱠᱳᱰ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱷᱚᱫᱚᱠᱨᱟ ᱟᱨ ᱠᱳᱭᱤᱞᱟᱱᱰᱤ ᱛᱟᱞᱩᱠ ᱠᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱥᱳᱨᱥᱳᱯᱳᱨ ᱠᱚᱨᱱᱟᱴᱚᱠ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱩᱞᱩᱱᱟᱰᱩ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮ ᱵᱷᱩᱛᱟ ᱠᱳᱞᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱢᱤᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱟᱹᱨᱤ ᱯᱟᱞᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾

ᱛᱷᱤᱭᱚᱢ ᱢᱟᱞᱚᱭᱟᱞᱚᱢ ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮᱞ ᱢᱟᱦᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱮᱭᱟᱢ ᱢᱚᱨᱥᱩᱢ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵᱚᱜᱼᱟ (ᱥᱟᱫᱷᱟᱨᱚᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱚᱠᱴᱳᱵᱚᱨ ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱨᱮ ᱦᱮᱡᱚᱜᱼᱟ, ᱟᱨ ᱯᱮᱛᱛᱷᱟᱢᱼᱩᱫᱟᱭᱚᱢ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱩᱯᱨᱩᱢᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱮᱰᱚᱵᱚᱢ ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱟᱞᱟ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱮᱭᱟᱭ ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ (ᱥᱟᱫᱷᱟᱨᱚᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱮ ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱥᱮᱫ ᱟᱨ ᱡᱩᱱ ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ) ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱚᱨᱥᱩᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱠᱟᱞᱤᱭᱟᱛᱴᱚᱢ ᱫᱚ ᱢᱟᱫᱟᱭ ᱠᱟᱵᱷᱩ ᱾ ᱠᱟᱞᱟᱨᱤᱵᱷᱚᱛᱩᱠᱠᱚᱞ ᱵᱷᱟᱜᱚᱵᱚᱛᱤ ᱢᱚᱱᱫᱤᱨ ᱨᱮ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱦᱳᱭᱳᱜᱼᱟ, ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱜᱮ ᱠᱳᱞᱟᱛᱷᱤᱨᱤ ᱨᱟᱡᱽ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮᱱ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱚᱱᱫᱤᱨ ᱾

ᱚᱵᱷᱟᱨᱵᱷᱤᱭᱩ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

᱔᱕᱖ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱷᱮᱭᱚᱢ ᱵᱟᱵᱚᱛ ᱚᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱫᱮᱵᱚᱠᱠᱩᱛᱩ ᱛᱮᱭᱟᱢ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱛᱮᱭᱟᱢ ᱫᱚ ᱢᱩᱬᱩᱫ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱚ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱦᱳᱭᱳᱜᱼᱟ ᱾ ᱰᱮᱵᱟᱠᱠᱩᱛᱩ ᱫᱚ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱠᱚ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱛᱮ ᱩᱫᱩᱜ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱛᱮᱭᱟᱢ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱾ [᱒]ᱫᱮᱵᱚᱠᱩᱛᱷᱩ ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱛᱮᱠᱠᱩᱢᱵᱟᱫ ᱠᱳᱞᱚᱢ ᱢᱚᱱᱫᱤᱨ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾[᱓]

ᱠᱟᱱᱱᱩᱨ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ, ᱱᱚᱶᱟ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱠᱟᱹᱨᱤ ᱫᱚ ᱢᱩᱬᱩᱫ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱠᱟᱵᱷᱩ ᱾(ᱢᱚᱱᱫᱤᱨ) ᱥᱮ ᱛᱤᱭᱟᱭᱟᱨ, ᱱᱟᱢᱵᱤᱨ, ᱵᱟᱱᱤᱭᱟᱨ ᱟᱨ ᱢᱚᱱᱤᱭᱟᱱᱤ ᱜᱟᱛᱟᱠ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾

ᱱᱟᱜᱟᱢ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱛᱮᱭᱟᱢ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱵᱷᱤᱰᱤᱣ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱾
ᱟᱱᱫᱟᱞᱩᱨᱠᱟᱵᱷᱩ ᱵᱟᱞᱤ ᱛᱮᱭᱟᱢ

ᱵᱷᱮᱴᱴᱚᱠᱠᱩᱨᱟᱢᱚᱠᱟᱱ, ᱠᱟᱛᱷᱤᱵᱚᱱᱩᱨ ᱵᱤᱨᱚᱱ, ᱵᱤᱥᱱᱩᱢᱩᱨᱛᱤ ᱛᱮᱭᱮᱭᱟᱢ, ᱢᱩᱪᱤᱞᱳᱴ ᱵᱷᱟᱜᱚᱵᱚᱛᱤ ᱟᱨ ᱥᱨᱤ ᱢᱩᱛᱷᱟᱯᱚᱱ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱯᱨᱟᱭ 400 ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱛᱮᱭᱟᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾[᱔]

ᱛᱷᱮᱭᱟᱢ ᱥᱟᱵᱟᱫ ᱫᱚ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱫᱟᱭᱵᱷᱚᱢ (ᱜᱳᱰ) ᱠᱷᱚᱱ ᱾ ᱛᱮᱭᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱦᱩᱭᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱨᱮᱱ ᱯᱩᱡᱟᱹ ᱠᱷᱚᱱ ᱾ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ, ᱛᱮᱭᱟᱢ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱠᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱹᱰᱤ ᱰᱷᱮᱨ ᱦᱤᱸᱥ ᱜᱮ ᱠᱮᱨᱚᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱵᱚᱱᱫᱮᱡ ᱨᱮ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱟᱠᱟᱱ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱨᱮ ᱢᱟᱨᱮᱱ ᱯᱩᱡᱟᱹ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱮᱱᱮᱡ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱞᱮᱱᱟ ᱾ ᱮᱴᱟᱜ ᱟᱭᱢᱟ ᱛᱷᱟᱭᱤ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱥᱮᱞᱮᱫ [᱕]

ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱩᱫᱩᱜ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱛᱮᱭᱟᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱷᱮᱥ ᱟᱨᱴ ᱠᱮᱨᱚᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱲ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱠᱟᱹᱨᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱚᱨᱮᱥ ᱫᱟᱹᱭᱠᱟᱹ ᱾
ᱠᱟᱱᱫᱚᱱᱚᱨ ᱠᱮᱞᱟᱱ ᱛᱮᱭᱟᱢ ᱵᱚᱞᱯᱷᱟᱨ ᱨᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱾

ᱮᱱᱮᱡ ᱥᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱥᱟᱫᱷᱟᱨᱚᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱛᱳ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱚᱱᱫᱤᱨ ᱞᱟᱦᱟ ᱨᱮ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱚᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱟᱹᱨᱤ ᱟᱹᱨᱤ ᱥᱟᱶ ᱛᱮ ᱢᱟᱨᱮᱼᱯᱩᱨᱵᱚ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱦᱳᱭᱳᱜᱼᱟ ᱾

ᱛᱷᱮᱭᱟᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱮᱠᱟᱱ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱛᱷᱮᱭᱟᱢ ᱔᱕᱖ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱛᱷᱮᱭᱟᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱑᱑᱒ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱾ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱛᱮᱭᱟᱢ ᱠᱚ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ [᱖]

ᱢᱩᱪᱤᱞᱳᱴ ᱵᱷᱟᱜᱚᱵᱚᱛᱤ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱢᱩᱪᱤᱞᱳᱴ ᱵᱷᱟᱜᱚᱵᱚᱛᱤ

ᱵᱤᱥᱱᱩᱢᱳᱨᱛᱷᱤ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱵᱤᱥᱱᱩᱢᱳᱨᱛᱷᱤ ᱛᱷᱤᱭᱚᱢ

ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱵᱷᱚᱭᱥᱱᱚᱵ ᱛᱷᱤᱭᱚᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱛᱷᱤᱭᱚᱢ ᱨᱮ ᱵᱤᱥᱱᱩ ᱟᱡᱟᱜ ᱱᱚᱨᱚᱥᱤᱢᱦᱟ ᱚᱵᱚᱛᱟᱨ ᱨᱮ ᱦᱤᱨᱚᱱᱭᱟᱠᱥᱤᱯᱩ ᱟᱜ ᱜᱩᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱵᱤᱥᱱᱩ ᱢᱩᱨᱛᱤ ᱫᱚ ᱱᱚᱨᱚᱥᱤᱢᱚ ᱢᱩᱨᱛᱤ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾


ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  1. "In Kerala's conflict heartland, a Muslim Theyyam in a Hindu ritual". 16 January 2020.
  2. "'Devakoothu'; the lone woman Theyyam in North Malabar". Mathrubhumi. Archived from the original on 2021-06-06. Retrieved 2024-02-02.
  3. "Devakoothu: This year, Devakoothu gets a new face | Kozhikode News - Times of India". The Times of India. 23 December 2012.
  4. "Devakoothu: This year, Devakoothu gets a new face | Kozhikode News - Times of India". The Times of India. 23 December 2012.
  5. "Devakoothu: This year, Devakoothu gets a new face | Kozhikode News - Times of India". The Times of India. 23 December 2012.
  6. "Various forms of Theyyams". Retrieved 2 March 2019.

ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]