ᱜᱚᱥᱟᱸᱭ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search

ᱜᱚᱥᱟᱸᱥ ᱫᱚ ᱱᱚᱠᱟᱱ ᱢᱤᱫ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱠᱟ ᱫᱟᱲᱮ ᱫᱚ ᱡᱮᱜᱮᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱚᱛᱚᱣᱟᱜ ᱮ ᱥᱤᱨᱡᱟᱹᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ᱾ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱟᱨ ᱪᱮᱫ ᱫᱟᱲᱮ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ᱾ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱜᱤ ᱡᱚᱛᱚᱣᱟᱜ ᱮ ᱟᱹᱣᱩᱨ ᱫᱟ᱾ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱟᱲᱮ ᱨᱮ ᱠᱚ ᱯᱟᱛᱤᱭᱟᱹᱜ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱧᱤᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱧᱩᱢ ᱠᱟᱛᱮᱜ ᱠᱚ ᱫᱮᱣᱟ ᱥᱮᱣᱟ ᱭᱮᱭᱟ᱾ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱚᱛᱚ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱨᱮᱜᱮ ᱱᱩᱭᱟᱜ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱧᱤᱛᱩᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ᱾ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱟᱨ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱛᱮ ᱧᱤᱛᱩᱢ ᱦᱚᱸ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ᱾

ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱛᱮ ᱫᱚ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱭᱟ ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨ ᱡᱤᱣ ᱟᱨ ᱴᱷᱟᱹᱠᱨᱟ.ᱱ᱾ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱩᱨᱩ᱾ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱵᱟᱵᱟ᱾ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩ

ᱦᱤᱱᱫᱩ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟ ᱤᱥᱥᱚᱨ, ᱵᱷᱚᱜᱚᱵᱟᱱ ᱮᱢᱟᱱ᱾

ᱤᱥᱞᱟᱢ ᱫᱷᱚᱨᱢᱚ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟ ᱟᱞᱞᱟᱦ

ᱤᱷᱩᱫᱤ ᱫᱚ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟ ᱤᱞᱟᱦ

ᱚᱠᱚᱭ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱟᱲᱮ ᱨᱮ ᱠᱚ ᱯᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱜ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱟᱥᱛᱤᱠ ᱥᱮ theist ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟ ᱠᱚᱣᱟ᱾ ᱟᱨ ᱚᱠᱚᱭ ᱵᱟᱠᱚ ᱯᱟᱛᱤᱭᱟᱹᱜ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱱᱟᱥᱛᱤᱠ ᱥᱮ atheist ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟ ᱠᱚᱣᱟ᱾

ᱯᱷᱮᱰᱮᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]