ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ:ᱜᱚᱯᱟᱞᱜᱚᱧᱡᱽ, ᱵᱤᱦᱟᱨ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search

Start a discussion about ᱜᱚᱯᱟᱞᱜᱚᱧᱡᱽ, ᱵᱤᱦᱟᱨ

Start a discussion