ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ:ᱯᱟᱪᱮ ᱯᱟᱯᱩᱣᱟ (ᱯᱚᱱᱚᱛ)

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search

Start a discussion about ᱯᱟᱪᱮ ᱯᱟᱯᱩᱣᱟ (ᱯᱚᱱᱚᱛ)

Start a discussion