Jump to content

ᱜᱟᱞᱤᱞᱤᱭᱚ ᱜᱟᱞᱤᱞᱤ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
ᱜᱟᱞᱤᱞᱤᱭᱚ ᱜᱟᱞᱤᱞᱤ
1636 portrait by Justus Sustermans
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ  ᱟᱨ  ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱴᱷᱟᱶGalileo di Vincenzo Bonaiuti de' Galilei[᱑]
᱑᱕ ᱯᱷᱮᱵᱽᱨᱩᱣᱟᱨᱤ ᱑᱕᱖᱔(1564-02-15)[᱒]
Pisa, Duchy of Florence
ᱜᱩᱨ᱐᱘ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱑᱖᱔᱒ (᱗᱗ ᱵᱚᱭᱚᱥ)
Arcetri, Grand Duchy of Tuscany
ᱥᱮᱪᱮᱫUniversity of Pisa
ᱧᱩᱢᱱᱟᱢ
Scientific career
Fields
Institutions
Patrons
Academic advisorsOstilio Ricci da Fermo
Notable students
Influences
ᱥᱩᱦᱤ

Coat of arms

ᱜᱟᱞᱤᱞᱤᱭᱚᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱫᱚ ᱑᱕ᱯᱷᱮᱵᱽᱨᱩᱣᱟᱨᱤ ᱑᱕᱖᱔ ᱥᱟᱞᱮ, ᱯᱤᱥᱟ ᱨᱮ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱾ ᱜᱟᱞᱤᱞᱤᱭᱚ ᱫᱚ ᱟᱠᱚ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱵᱩᱦᱤᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚᱭ ᱢᱟᱨᱟᱝᱟ ᱾ ᱟᱯᱟᱛ ᱫᱚ ᱵᱷᱤᱱᱥᱤᱧᱡᱚ ᱜᱟᱞᱤᱞᱤ, ᱤᱴᱟᱞᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱤᱥᱟ ᱨᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱾ ᱴᱟᱠᱟ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱟᱨᱡᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱪᱚᱲᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱩᱱᱤᱫᱚ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱥᱤᱠᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱡᱟᱣ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱾ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱟᱦᱟ ᱜᱟᱵᱟᱱ, ᱜᱤᱴᱟᱨ ᱮᱢᱟᱱ ᱨᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱫᱚ ᱯᱚᱠᱷᱚᱛᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱜᱟᱞᱤᱭᱚ ᱩᱱᱡᱚᱠᱷᱟᱜ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸᱭ ᱟᱯᱟᱛ ᱧᱮᱞ ᱧᱮᱞ ᱛᱮ ᱟᱡ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱜᱩᱱ ᱠᱚᱭ ᱥᱟᱢᱴᱟᱣ ᱞᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱾ ᱛᱨᱤᱭᱟᱹᱣ ᱚᱨᱚᱝ ᱟᱨ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮᱭ ᱢᱩᱦᱤᱛᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱡ ᱾ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱨᱮᱸᱦᱸᱭ ᱢᱟᱬᱟᱝ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱾ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱮᱱᱮᱡ ᱡᱚᱝᱟᱜ ᱟᱨ ᱯᱩᱛᱲᱟᱹ ᱠᱚ ᱦᱚᱸᱭ ᱵᱮᱱᱟᱣᱮᱫ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱾ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱜᱮ ᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱟᱡᱟᱜ ᱛᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱾ ᱜᱟᱞᱤᱞᱤᱭᱚᱣᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱟᱠᱚᱭᱤᱡ ᱢᱟᱨᱮ ᱦᱟᱯᱲᱟᱢ ᱜᱟᱞᱤᱞᱤᱭᱚ ᱵᱚᱱᱟᱭᱩᱴᱤ (Galileo Bonaiuti) ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱧᱩᱢ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱾ ᱜᱟᱞᱤᱞᱤᱭᱚ ᱵᱚᱱᱟᱭᱩᱴᱤ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱟᱨ ᱨᱟᱡᱽᱨᱮᱛᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱛᱚᱭᱚᱢ ᱛᱮ ᱟᱠᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱵᱤᱱᱟᱭᱩᱴᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱟᱞᱤᱞᱤ ᱛᱮ ᱠᱚ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱞᱮᱜ-ᱟ ᱾

ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱟᱨ ᱥᱤᱨᱤᱡᱽ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱯᱤᱥᱟ ᱨᱮ ᱥᱟᱬᱮᱥ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱞᱟᱹᱜᱩᱫ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱥᱮᱪᱮᱫᱚᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ-ᱮ ᱟᱸᱥ ᱠᱮᱜ-ᱟ ᱾ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱯᱟᱛᱟᱜ ᱟᱸᱥ ᱫᱚ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱰᱟᱠᱛᱚᱨ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱚᱪᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱾ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱯᱤᱥᱟ ᱡᱮᱜᱮᱛ ᱵᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲ ᱨᱮ ᱨᱟᱱ-ᱢᱩᱨᱜᱟᱹᱱ ᱥᱟᱬᱮᱥ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱞᱟᱹᱫᱤᱫ ᱧᱩᱛᱩᱢᱮ ᱚᱞ ᱚᱪᱚ ᱞᱮᱜ-ᱟ ᱾ ᱡᱮᱜᱮᱛ ᱵᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲ ᱨᱮ ᱟᱪᱮᱫ-ᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱠᱟᱱ ᱒᱐ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱵᱚᱭᱚᱥ ᱠᱮ ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱬᱮᱥᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱛᱷᱟᱭ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱾ ᱯᱤᱥᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱤᱨᱡᱟᱹ ᱨᱮ ᱡᱚᱛᱚᱦᱚᱲ ᱫᱷᱮᱭᱟᱱ ᱛᱮ ᱠᱚ ᱚᱦᱬᱮᱭᱮᱫ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ , ᱜᱟᱞᱤᱞᱤᱭᱚ ᱜᱤᱨᱡᱟ ᱥᱟᱹᱲᱤᱢ ᱨᱮ ᱟᱠᱟ ᱦᱟᱠᱟᱱ ᱵᱟᱹᱛᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱤᱞᱟᱣᱜ(ᱰᱷᱤᱞᱣᱟᱹᱝ) ᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ-ᱮ ᱨᱤᱠᱟᱹ ᱠᱮᱜ-ᱟ ᱾ ᱩᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱜᱷᱩᱲᱤ/ᱜᱷᱚᱱᱴᱟ (clock) ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱚᱰᱚᱠ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ᱾ ᱛᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱟᱹᱴᱠᱟᱹ ᱫᱷᱚᱯ ᱫᱷᱚᱯ ᱛᱟᱨᱠᱚ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟᱭ, ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱛᱤ ᱠᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱚᱛᱚ ᱯᱩᱨᱟᱣ ᱰᱷᱤᱞᱣᱟᱹᱝ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱠᱛᱚ ᱫᱚ ᱵᱟᱨᱟᱵᱟᱹᱨᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱵᱟᱹᱛᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱜᱮ ᱾ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱛᱮ ᱱᱚᱶᱟᱭ ᱯᱩᱥᱴᱟᱹᱣ ᱞᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱪᱤ, ᱰᱷᱤᱞᱣᱟᱹᱝ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱥᱟᱨ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱣ ᱛᱟᱦᱮᱭᱮᱱ ᱜᱮ , ᱡᱤᱞᱤᱝ ᱵᱟᱨᱟᱵᱟᱹᱨᱤ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱠᱷᱟᱨ ᱰᱷᱤᱞᱣᱟᱹᱝᱚᱜ ᱚᱠᱛᱚ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱵᱚᱫᱚᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱟᱡ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱞᱮᱫ oscillator ᱛᱮ ᱨᱯᱜᱤᱭᱟᱜ ᱱᱟᱹᱴᱠᱟᱹ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱮᱛᱟᱫ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱾ ᱰᱷᱤᱞᱣᱟᱹᱝ ᱜᱷᱚᱱᱴᱟ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱚᱸᱭ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱞᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱾ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱛᱮ ᱠᱷᱨᱤᱥᱴᱤᱭᱟᱱ ᱦᱟᱭᱡᱤᱱᱥ ᱢᱤᱫ ᱰᱷᱤᱞᱣᱟᱹᱝ ᱜᱷᱚᱱᱴᱟᱭ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱞᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱾

ᱥᱤᱨᱤᱡᱽ ᱟᱨ ᱛᱚᱠᱨᱟᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

᱑᱕᱘᱕ ᱨᱮ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱚᱵᱷᱟᱵ ᱨᱮᱭ ᱧᱩᱨᱮᱱᱟ ᱾ ᱵᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲ ᱠᱷᱚᱱ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱠᱚ ᱜᱮᱫ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱭᱟ ᱾ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱚᱲᱟᱜ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮᱭ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱮᱞᱠᱷᱟ ᱨᱮ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱱᱚᱡᱚᱨᱮ ᱮᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱾ ᱩᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱟᱨᱤᱥᱴᱚᱴᱚᱞ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱛᱮ ᱚᱰᱚᱠ ᱞᱮᱱ ᱜᱩᱰᱨᱟᱹᱣ ᱥᱟᱬᱮᱥ ᱤᱫᱤᱠᱟᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱩᱨᱮ ᱚᱠᱛᱮ ᱞᱮᱜ-ᱟ ᱾ ᱜᱟᱞᱤᱞᱤᱭᱚᱣᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱰᱩᱣᱩᱠᱟᱫ ᱱᱚᱡᱚᱨ ᱨᱮ ᱦᱮᱡ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱾ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱯᱤᱥᱟ ᱡᱮᱜᱮᱛ ᱵᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲ ᱨᱮ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱣ ᱠᱚ ᱮᱢᱟᱫ ᱫᱮᱭᱟ ᱾ ᱒᱕ ᱵᱚᱭᱚᱥ ᱨᱮ ᱮᱞᱠᱷᱟ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱠᱚ ᱮᱢᱟᱫ ᱫᱮᱭᱟ ᱾ ᱱᱩᱭ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ, ᱥᱚᱱᱮᱨ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱢᱟᱹᱱ ᱵᱟᱭ ᱟᱢᱮᱴ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱨᱤᱥᱴᱚᱴᱚᱞᱟᱜ ᱢᱚᱛᱚ ᱠᱚᱭ ᱵᱤᱨᱩᱫᱮᱜ-ᱟ ᱾ ᱮᱴᱟᱜ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱚ ᱟᱡᱟᱜ ᱢᱩᱨᱩᱠ ᱜᱚᱨᱚᱵᱽ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱠᱚ ᱢᱚᱱᱮ ᱠᱮᱜ-ᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱮᱯᱮᱨᱦᱮᱸᱰᱮ ᱮᱦᱚᱵ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱟᱨ ᱫᱷᱤᱨᱤ ᱧᱩᱨᱩᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱟᱨᱤᱥᱴᱚᱴᱚᱞᱮ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱜ-ᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱲᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ ᱟᱨᱤᱥᱴᱚᱴᱚᱞ ᱦᱚᱭ (air) ᱛᱮ ᱛᱟᱹᱠᱤᱡ ᱫᱟᱨᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚᱭ ᱟᱛᱨᱮ ᱵᱟᱹᱜᱤ ᱞᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱾ ᱟᱨᱩᱥᱴᱚᱴᱚᱞᱟᱜ ᱱᱚᱶᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱩᱲᱟᱹᱜ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱯᱩᱥᱴᱟᱹᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ-ᱮ ᱨᱤᱠᱟᱹ ᱞᱮᱜ-ᱟ ᱾ ᱜᱟᱞᱤᱞᱤᱭᱚ ᱩᱫᱩᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ-ᱮ ᱨᱤᱠᱟᱹ ᱨᱤᱠᱟᱹᱞᱮᱫᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱧᱩᱨᱩᱫ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ ᱦᱟᱢᱟᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱷᱤᱨᱤ ᱚᱛ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱛᱮᱜᱮ ᱧᱩᱨᱩᱜ-ᱟ ᱾ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱾ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱨᱤᱥᱴᱚᱴᱚᱞ ᱫᱚ ᱦᱟᱢᱟᱞᱟᱜ ᱢᱟᱬᱟᱝ ᱧᱩᱨᱩᱜ-ᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮᱭ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱾

ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱟᱭᱢᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚᱭ ᱯᱩᱥᱴᱟᱹᱣ ᱥᱚᱫᱚᱨᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱡ ᱵᱤᱨᱩᱫᱽ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱩᱛᱟᱹᱱ ᱰᱮᱦᱮᱨᱮᱱ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱑᱕᱙᱑ ᱥᱟᱞᱮᱨᱮ ᱯᱤᱥᱟ ᱡᱮᱜᱮᱛ ᱵᱱᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱚᱰᱚᱠ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱾ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱯᱚᱰᱩᱣᱟ ᱡᱮᱜᱮᱛ ᱵᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲ (Padua university) ᱨᱮ ᱮᱞᱠᱷᱟ ᱯᱩᱨᱩᱫᱷᱩᱞ ᱢᱟᱪᱮᱛ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱟᱣᱮ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫᱟ ᱾ ᱩᱱ ᱤᱠᱛᱚ ᱨᱮᱜᱮ ᱴᱮᱞᱤᱥᱠᱚᱯ (telescope) ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱞᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱾

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟ.ᱠᱷᱭᱟ.ᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  1. Science: The Definitive Visual Guide (in ᱟᱝᱜᱽᱨᱮᱡᱤ). United Kingdom: DK Publishing. 2009. p. 83. ISBN 978-0-7566-6490-9.
  2. Drake 1978, p. 1.
  3. Willam A. Wallace, Prelude to Galileo: Essays on Medieval and Sixteenth Century Sources of Galileo's Thought (Dordrecht, 1981), pp. 136, 196–97.