ᱜᱟᱰᱟ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search
ᱜᱟᱰᱟ

ᱜᱟᱰᱟ (synonym: ᱠᱷᱟᱹᱲᱤ) ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ natural ᱦᱮᱲᱮᱢ ᱫᱟᱜ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱛ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱠᱷᱟᱹᱲᱤ᱾ ᱵᱩᱨᱩ, ᱡᱷᱟᱨᱱᱟ ᱥᱮ ᱵᱚᱨᱚᱯᱷᱽ ᱵᱩᱨᱩ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱛᱩ ᱯᱷᱮᱰ ᱟᱠᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱜᱟᱰᱟ ᱜᱟᱰᱟ ᱛᱮ ᱜᱟᱸᱜᱟ ᱫᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱥᱟᱜᱼᱟ᱾ ᱜᱟᱰᱟ ᱫᱚ ᱟᱭᱢᱟ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱜᱼᱟ᱾ ᱡᱮᱢᱚᱱ : ᱞᱟᱹᱴᱩ ᱜᱟᱰᱟ, ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱜᱟᱰᱚ, ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱜᱟᱰᱟ, ᱠᱷᱟᱹᱲᱤ ᱮᱢᱟᱱᱛᱮᱛᱠᱚ ᱾

ᱜᱟᱰᱟ ᱥᱨᱤᱡᱚᱱ ᱠᱟᱹᱦᱤᱱᱤ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱞᱚᱵᱚᱠ ᱜᱟᱰᱟ

ᱟᱹᱰᱤ ᱩᱥᱩᱞ ᱩᱥᱩᱞ ᱵᱩᱨᱩ ᱥᱮ ᱵᱚᱨᱚᱯᱷᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱩᱨᱩ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱛᱩ ᱯᱷᱮᱫᱚᱜ ᱫᱟᱜ ᱜᱮ ᱥᱚᱢᱟᱱ ᱦᱟᱥᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱᱛᱮ ᱱᱟᱞᱟ ᱱᱟᱞᱟᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱚᱨᱮ ᱥᱟᱸᱭ~ᱥᱟᱸᱭ ᱠᱟᱛᱮᱜ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱟᱜ ᱫᱚ ᱜᱟᱰᱟ ᱠᱩ ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱱᱟᱱᱟ ᱦᱩᱱᱟᱹᱨ ᱠᱟᱨᱚᱱᱛᱮ (natural cause) ᱜᱟᱰᱟ ᱛᱮᱭᱟᱨᱚᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱥᱨᱤᱡᱚᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ᱾ ᱵᱩᱨᱩ ᱮᱞᱟᱹᱠᱟᱨᱮ ᱜᱟᱰᱟ ᱫᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱟᱡᱟᱠ ᱟᱹᱛᱩᱜᱼᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱲᱮᱛᱮ ᱜᱤᱛᱤᱞ, ᱯᱩᱞᱤ ᱦᱟᱥᱟ, ᱫᱷᱤᱨᱤ ᱠᱚᱜ ᱩᱰᱩᱝ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ᱾ ᱱᱚᱝᱠᱟᱜᱮ ᱢᱤᱛᱴᱮᱱ ᱜᱟᱰᱟ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱯᱚᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱚᱛ ᱦᱟᱥᱟᱠᱚᱭ ᱞᱟ ᱤᱫᱤᱭᱟ᱾ ᱜᱟᱰᱟ ᱥᱨᱤᱡᱚᱱ ᱡᱟᱜᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱟᱸᱜᱟ ᱫᱟᱜ ᱨᱮ ᱢᱮᱥᱟ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱯᱮᱭᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱜᱟᱰᱟᱭᱟᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾

ᱠᱚᱲᱟ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱵᱟᱨᱟᱵᱟᱹᱨᱤ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱱᱟᱱᱟ ᱦᱩᱱᱟᱹᱨ ᱜᱟᱰᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱞᱟᱹᱴᱩ ᱜᱟᱰᱟ ᱫᱚ ᱵᱩᱨᱩ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱡ ᱵᱚᱨᱚᱯᱷᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱩᱨᱩ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱮᱭᱟᱨᱚᱜᱼᱟ᱾ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱜᱟᱰᱟ ᱫᱚ ᱞᱟᱹᱴᱩ ᱜᱟᱰᱟ ᱠᱷᱚᱱᱜᱮ ᱛᱮᱭᱟᱨᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱜᱟᱰᱟ ᱥᱮ ᱠᱷᱟᱹᱲᱤ ᱫᱚ ᱡᱚᱞᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱚᱠᱟᱠᱩ ᱫᱟᱜ ᱜᱟᱰᱟᱨᱮ ᱢᱮᱥᱟ ᱟᱠᱟᱱ ᱚᱱᱟᱠᱩ ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ᱾

ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱᱨᱮ ᱜᱟᱰᱟᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱜᱟᱰᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱᱨᱮᱜᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱦᱚᱲᱠᱩ ᱵᱟᱸᱪᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱩᱭᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱡᱮ ᱜᱟᱰᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱥᱟᱵ ᱠᱟᱴᱮᱡ ᱥᱮ ᱜᱟᱰᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱟᱜ ᱟᱨᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱩᱲᱩ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱥᱮ ᱮᱢᱟᱱᱛᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮᱠᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣᱫᱟ᱾ ᱜᱟᱰᱟ ᱫᱟᱜ ᱨᱮ ᱯᱟᱭᱨᱟ, ᱠᱤᱪᱨᱤᱪ ᱥᱟᱯᱷᱟ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱱᱟᱱᱟ ᱦᱩᱱᱟᱹᱨ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱩᱠᱩ ᱥᱮᱸᱲᱟᱭ ᱫᱟ᱾

ᱥᱮᱨᱮᱧ, ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ, ᱥᱤᱱᱮᱢᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱜᱟᱰᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ, ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱨᱮ ᱜᱟᱰᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹᱛᱮᱠᱚ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱠᱟᱫᱟ᱾

ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]