ᱝᱩᱭᱮᱱ ᱯᱷᱩ ᱛᱨᱚᱝ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search
Nguyễn Phú Trọng

ᱝᱩᱭᱮᱱ ᱯᱷᱩ ᱛᱨᱚᱝ ᱥᱮ ᱝᱩᱭᱮᱱ ᱯᱷᱩ ᱪᱷᱚᱝ (ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱑᱔ ᱮᱯᱨᱤᱞ ᱑᱙᱔᱔) ᱫᱚ ᱵᱷᱤᱭᱮᱴᱱᱟᱢᱤ ᱨᱟᱡᱟᱨᱤᱭᱟ. ᱥᱮ ᱵᱷᱤᱭᱮᱴᱱᱟᱢ ᱨᱮᱱ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱾ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱑᱑ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱷᱤᱭᱮᱴᱱᱟᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱢᱤᱭᱩᱱᱤᱥᱴ ᱯᱟᱨᱴᱤ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱥᱟᱪᱤᱵᱽ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱾

ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱑᱙ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱑᱑ ᱨᱮ, ᱯᱟᱨᱴᱤ ᱨᱮᱱ ᱑᱑ ᱟᱱ ᱡᱟ.ᱛᱨᱤᱭᱟ. ᱠᱚᱝᱜᱨᱮᱥ ᱨᱮ ᱵᱷᱤᱭᱮᱴᱱᱟᱢᱤ ᱠᱚᱢᱤᱣᱱᱤᱥᱴ ᱯᱟᱨᱴᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱦᱟ ᱥᱟᱪᱤᱵᱽ ᱮ ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ ᱚᱪᱚ ᱞᱮᱱᱟ ᱾[᱑][᱒]"   ᱤᱱᱟ. ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱒᱐᱑᱖ ᱨᱮ ᱯᱟᱨᱴᱤ ᱨᱮᱱ ᱑᱒ (ᱜᱮᱞ ᱵᱟᱨ) ᱟᱱ ᱡᱟ.ᱛᱨᱤᱭᱟ. ᱠᱚᱝᱜᱨᱮᱥ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱦᱚᱸᱭ ᱵᱟᱪᱱᱟᱣ ᱚᱪᱚ ᱮᱱᱟ [᱓][᱔][᱕][᱖][᱗] ᱾ ᱝᱩᱭᱮᱱ ᱯᱷᱩ ᱛᱨᱚᱝ ᱫᱚ ᱯᱟᱨᱴᱤ ᱥᱟᱪᱤᱵᱽ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱ ᱯᱟᱨᱥᱮᱛ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱯᱷᱟ.ᱫᱽ ᱟᱭᱳᱜᱽ (ᱥᱮᱱᱴᱨᱟᱞ ᱢᱤᱞᱤᱴᱟᱨᱤ ᱠᱚᱢᱤᱥᱚᱱ) ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱪᱤᱵᱽ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱾ ᱡᱟᱦᱟ ᱵᱷᱤᱭᱮᱴᱱᱟᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱯᱷᱟᱝ ᱟ.ᱱ - ᱵᱮᱵᱮᱱᱟᱣ ᱵᱟ.ᱭᱥᱤ, ᱥᱟᱥᱚᱱ ᱵᱭᱩᱨᱳ ᱨᱮᱱ ᱥᱳᱛᱤ ᱟ.ᱟ.ᱭᱫᱟ.ᱨᱤᱭᱟᱱ ᱠᱟᱱᱮ ᱥᱟᱶᱛᱮ, ᱵᱷᱤᱭᱮᱴᱱᱟᱢ ᱨᱮᱱ ᱡᱚᱛᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱱᱤᱡ ᱦᱚᱲ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱢᱮᱱ ᱛᱮ ᱧᱩᱢᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱛᱨᱚᱝ ᱫᱟᱭ ᱠᱣᱟᱝ ᱟᱜ ᱜᱩᱡᱩᱜ ᱛᱟᱭᱚᱢ, ᱓ ᱚᱠᱴᱚᱵᱚᱨ ᱒᱐᱑᱘ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱵᱷᱤᱭᱮᱴᱱᱟᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚᱢᱤᱣᱱᱤᱥᱴ ᱯᱟᱨᱴᱤ ᱨᱮᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱ ᱠᱚ ᱩᱱᱤ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱠᱚ ᱧᱩᱢ ᱵᱟᱦᱟᱞ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱾ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ "ᱦᱳ ᱪᱳ ᱢᱤᱱᱦ (ᱮᱠᱮᱱ ᱠᱚᱭᱮ ᱵᱷᱤᱭᱮᱴᱱᱟᱢ ᱨᱮ) ᱟᱨ ᱛᱨᱚᱝ ᱪᱤᱱᱦ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱯᱟᱨᱴᱤ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱱ ᱥᱤᱨᱟ. ᱴᱷᱟᱶ ᱨᱮ ᱵᱩᱲᱩᱵᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱮᱫᱮᱨ ᱦᱚᱲ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱾

᱒᱓ ᱚᱠᱴᱚᱵᱚᱨ ᱒᱐᱑᱘ ᱨᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱨᱟᱥᱴᱨᱤᱭᱚ ᱡᱟᱨᱣᱟᱜ ᱨᱮ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱟᱜ ᱫᱩᱯᱩᱲᱩᱵ ᱨᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱢᱮᱱ ᱛᱮ ᱵᱟᱪᱱᱟᱣ ᱚᱪᱚ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱒᱐᱐᱖ ᱠᱷᱚᱱ ᱒᱐᱒᱑ ᱦᱟ.ᱵᱤᱡ ᱡᱟ.ᱛᱨᱤᱭᱟ. ᱵᱟ.ᱭᱥᱤ ᱨᱮᱱ ᱯᱟᱨᱥᱮᱛ ᱦᱚᱸᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱟᱨ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱥᱱᱤ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱝᱩᱭᱮᱱ ᱯᱷᱩ ᱛᱨᱚᱝ ᱫᱚ ᱡᱤᱞᱟ. ᱫᱟᱝ ᱮᱱ, ᱦᱚᱱᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱞᱮᱱᱟ ᱾ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱨᱮᱝᱜᱮᱡ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮᱭᱮ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱟ ᱾ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱷᱤᱭᱮᱴᱱᱟᱢ ᱱᱮᱥᱚᱱᱟᱞ ᱭᱩᱱᱤᱵᱷᱟᱨᱥᱤᱴᱤ, ᱦᱟᱱᱚᱭ ᱠᱷᱚᱱ, ᱑᱙᱖᱓ ᱠᱷᱚᱱ ᱑᱙᱖᱗ ᱦᱟ.ᱵᱤᱡ ᱯᱟ.ᱨᱥᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱞᱮᱫᱼᱟ ᱾ ᱝᱩᱭᱮᱱ ᱯᱷᱩ ᱛᱨᱚᱝ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱛᱟᱞᱟ ᱛᱮ ᱵᱷᱤᱭᱮᱴᱱᱟᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚᱢᱤᱣᱢᱤᱥᱴ ᱯᱟᱨᱴᱤ ᱨᱟ.ᱥᱤᱭᱟ. ᱦᱩᱫᱟ. ᱑᱙᱖᱘ ᱥᱮᱯᱥᱴᱮᱵᱚᱨᱮ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱞᱮᱫᱼᱟ ᱾ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱑᱙᱖᱗–᱑᱙᱗᱓, ᱑᱙᱗᱖–᱑᱙᱘᱐ ᱟᱨ ᱑᱐᱘᱓–᱑᱙᱙᱖ ᱦᱟ.ᱵᱤᱡ ᱵᱷᱤᱭᱮᱴᱱᱟᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚᱢᱤᱣᱱᱤᱥᱴ ᱯᱽᱨᱴᱤ (ᱢᱟᱨᱤ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱞᱮᱵᱟᱨ ᱯᱟᱨᱴᱤ) ᱨᱮᱱ ᱯᱟᱨᱥᱮᱛ, ᱛᱟᱯ ᱪᱤ ᱠᱚᱝ ᱥᱥᱟᱱ (Tạp chí Cộng Sản;) ᱞᱟ.ᱜᱤᱫ ᱮ ᱠᱟ.ᱢᱤ ᱞᱮᱫᱼᱟ ᱾ ᱡᱟᱦᱟ ᱑᱙᱙᱑ ᱠᱷᱚᱱ ᱑᱙᱙᱖ ᱦᱟ.ᱵᱤᱡ, ᱛᱟᱯ ᱪᱤ ᱠᱚᱝ ᱥᱟᱱ ᱨᱮᱱ ᱢᱩᱠᱷᱤᱭᱟ. ᱥᱟᱥᱟᱯᱲᱟᱣᱤᱡ ᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

᱑᱙᱘᱑ ᱨᱮ ᱮᱠᱟᱰᱮᱢᱤ ᱚᱯᱷ ᱥᱟᱭᱤᱱᱥ ᱨᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱞᱟ.ᱜᱤᱫ ᱥᱚᱵᱷᱤᱭᱮᱴ ᱭᱩᱱᱤᱭᱚᱱ ᱮ ᱥᱮᱱ ᱞᱮᱱᱟ, ᱚᱱᱵᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱑᱙᱘᱓ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱱᱥᱜᱟᱢ ᱨᱮ ᱠᱮᱱᱰᱤᱰᱮᱴ ᱚᱯᱷ ᱥᱟᱭᱤᱱᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱰᱤᱜᱨᱤ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱞᱮᱫᱼᱟ ᱾

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  1. Vietnam: Foreign Policy and Government Guide International Business Publications, USA. – 2007– Page 8 "General Secretary Nông Ðức Mạnh – President Nguyễn Minh Triết – Prime Minister Nguyễn Tấn Dũng – National Assembly Chairman Nguyễn Phú Trọng"
  2. "Nguyen Phu Trong elected Party Chief", Vietnam News Agency, 19 January 2011.
  3. "Party leader Trong announces Central Committee Secretariat", Viet Nam News, 10 February 2011.
  4. "11th CPVCC Secretariat members named", Vietnam News Agency, 9 February 2011.
  5. ᱪᱷᱟᱸᱪ:Vi "Ban Chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Archived ᱒᱐᱑᱓-᱐᱑-᱓᱐ at the Wayback Machine., Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, 25 January 2011.
  6. ᱪᱷᱟᱸᱪ:Vi "Tổ chức trọng thể lễ tang Thượng tướng Nguyễn Trọng Xuyên", VOV Online, 27 June 2012.
  7. "Tổng Bí thư dự Hội nghị quân chính toàn quân", VOV Online, 16 December 2011.