Jump to content

ᱝᱩᱭᱮᱱ ᱯᱷᱩ ᱛᱨᱚᱝ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Nguyễn Phú Trọng
Nguyen Phu Trong in 2019
General Secretary of the Communist Party of Vietnam
ᱵᱟᱭᱴᱷᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱤᱡ
Assumed office
19 January 2011
DeputyLê Hồng Anh
Đinh Thế Huynh
Trần Quốc Vượng
Võ Văn Thưởng
(Executive Secretary)
ᱢᱟᱬᱟᱝ ᱟᱹᱢᱟᱹᱞᱤᱭᱟᱹNông Đức Mạnh
Secretary of the Central Military Commission of the Communist Party
ᱵᱟᱭᱴᱷᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱤᱡ
Assumed office
19 January 2011
DeputyPhùng Quang Thanh
Ngô Xuân Lịch
Phan Văn Giang
ᱢᱟᱬᱟᱝ ᱟᱹᱢᱟᱹᱞᱤᱭᱟᱹNông Đức Mạnh
9th President of Vietnam
ᱟᱹᱢᱟᱹᱞᱤ ᱨᱮ
23 October 2018 – 5 April 2021
ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱱᱛᱨᱤNguyễn Xuân Phúc
Vice PresidentĐặng Thị Ngọc Thịnh
ᱢᱟᱬᱟᱝ ᱟᱹᱢᱟᱹᱞᱤᱭᱟᱹTrần Đại Quang
Đặng Thị Ngọc Thịnh (acting)
ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱟᱹᱢᱟᱹᱞᱤᱭᱟᱹNguyễn Xuân Phúc
President of the Vietnam Red Cross Society
ᱟᱹᱢᱟᱹᱞᱤ ᱨᱮ
5 December 2018 – 5 April 2021
ᱢᱟᱬᱟᱝ ᱟᱹᱢᱟᱹᱞᱤᱭᱟᱹTrần Đại Quang
Chairman of the National Assembly
ᱟᱹᱢᱟᱹᱞᱤ ᱨᱮ
26 June 2006 – 23 July 2011
ᱢᱟᱬᱟᱝ ᱟᱹᱢᱟᱹᱞᱤᱭᱟᱹNguyễn Văn An
ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱟᱹᱢᱟᱹᱞᱤᱭᱟᱹNguyễn Sinh Hùng
Secretary of the Hanoi Party Committee
ᱟᱹᱢᱟᱹᱞᱤ ᱨᱮ
January 2000 – 26 June 2006
ᱢᱟᱬᱟᱝ ᱟᱹᱢᱟᱹᱞᱤᱭᱟᱹLê Xuân Tùng
ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱟᱹᱢᱟᱹᱞᱤᱭᱟᱹPhạm Quang Nghị
Member of the National Assembly
ᱵᱟᱭᱴᱷᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱤᱡ
Assumed office
19 May 2002
ᱵᱟᱪᱱᱟᱣ ᱮᱞᱮᱠᱟHanoi
ᱯᱟᱨᱥᱚᱱᱟᱞ ᱵᱤᱵᱚᱨᱚᱱ
ᱡᱟᱱᱟᱢ᱑᱔ ᱮᱯᱨᱤᱞ ᱑᱙᱔᱔ (1944-04-14) (᱘᱐ ᱥᱮᱨᱢᱟ)
Đông Hội, Đông Anh District, French Indochina
(now Vietnam)
ᱨᱟᱡᱽᱟᱹᱨᱤ ᱫᱚᱞCommunist Party of Vietnam (1968–present)
ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱥᱚᱦᱮᱫNgô Thị Mẫn
ᱦᱚᱯᱚᱱ2
ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱟᱠᱷᱲᱟUniversity of Hanoi
National Academy of Public Administration
Russian Academy of Sciences
ᱠᱟᱹᱢᱤ
  • Politician
  • professor

ᱝᱩᱭᱮᱱ ᱯᱷᱩ ᱛᱨᱚᱝ ᱥᱮ ᱝᱩᱭᱮᱱ ᱯᱷᱩ ᱪᱷᱚᱝ (ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱑᱔ ᱮᱯᱨᱤᱞ ᱑᱙᱔᱔) ᱫᱚ ᱵᱷᱤᱭᱮᱴᱱᱟᱢᱤ ᱨᱟᱡᱟᱨᱤᱭᱟ. ᱥᱮ ᱵᱷᱤᱭᱮᱴᱱᱟᱢ ᱨᱮᱱ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱾ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱑᱑ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱷᱤᱭᱮᱴᱱᱟᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱢᱤᱭᱩᱱᱤᱥᱴ ᱯᱟᱨᱴᱤ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱥᱟᱪᱤᱵᱽ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱾

ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱑᱙ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱑᱑ ᱨᱮ, ᱯᱟᱨᱴᱤ ᱨᱮᱱ ᱑᱑ ᱟᱱ ᱡᱟ.ᱛᱨᱤᱭᱟ. ᱠᱚᱝᱜᱨᱮᱥ ᱨᱮ ᱵᱷᱤᱭᱮᱴᱱᱟᱢᱤ ᱠᱚᱢᱤᱣᱱᱤᱥᱴ ᱯᱟᱨᱴᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱦᱟ ᱥᱟᱪᱤᱵᱽ ᱮ ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ ᱚᱪᱚ ᱞᱮᱱᱟ ᱾ ᱤᱱᱟ. ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱒᱐᱑᱖ ᱨᱮ ᱯᱟᱨᱴᱤ ᱨᱮᱱ ᱑᱒ (ᱜᱮᱞ ᱵᱟᱨ) ᱟᱱ ᱡᱟ.ᱛᱨᱤᱭᱟ. ᱠᱚᱝᱜᱨᱮᱥ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱦᱚᱸᱭ ᱵᱟᱪᱱᱟᱣ ᱚᱪᱚ ᱮᱱᱟ [᱑][᱒][᱓][᱔][᱕] ᱾ ᱝᱩᱭᱮᱱ ᱯᱷᱩ ᱛᱨᱚᱝ ᱫᱚ ᱯᱟᱨᱴᱤ ᱥᱟᱪᱤᱵᱽ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱ ᱯᱟᱨᱥᱮᱛ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱯᱷᱟ.ᱫᱽ ᱟᱭᱳᱜᱽ (ᱥᱮᱱᱴᱨᱟᱞ ᱢᱤᱞᱤᱴᱟᱨᱤ ᱠᱚᱢᱤᱥᱚᱱ) ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱪᱤᱵᱽ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱾ ᱡᱟᱦᱟ ᱵᱷᱤᱭᱮᱴᱱᱟᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱯᱷᱟᱝ ᱟ.ᱱ - ᱵᱮᱵᱮᱱᱟᱣ ᱵᱟ.ᱭᱥᱤ, ᱥᱟᱥᱚᱱ ᱵᱭᱩᱨᱳ ᱨᱮᱱ ᱥᱳᱛᱤ ᱟ.ᱟ.ᱭᱫᱟ.ᱨᱤᱭᱟᱱ ᱠᱟᱱᱮ ᱥᱟᱶᱛᱮ, ᱵᱷᱤᱭᱮᱴᱱᱟᱢ ᱨᱮᱱ ᱡᱚᱛᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱱᱤᱡ ᱦᱚᱲ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱢᱮᱱ ᱛᱮ ᱧᱩᱢᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱛᱨᱚᱝ ᱫᱟᱭ ᱠᱣᱟᱝ ᱟᱜ ᱜᱩᱡᱩᱜ ᱛᱟᱭᱚᱢ, ᱓ ᱚᱠᱴᱚᱵᱚᱨ ᱒᱐᱑᱘ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱵᱷᱤᱭᱮᱴᱱᱟᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚᱢᱤᱣᱱᱤᱥᱴ ᱯᱟᱨᱴᱤ ᱨᱮᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱ ᱠᱚ ᱩᱱᱤ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱠᱚ ᱧᱩᱢ ᱵᱟᱦᱟᱞ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱾ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ "ᱦᱳ ᱪᱳ ᱢᱤᱱᱦ (ᱮᱠᱮᱱ ᱠᱚᱭᱮ ᱵᱷᱤᱭᱮᱴᱱᱟᱢ ᱨᱮ) ᱟᱨ ᱛᱨᱚᱝ ᱪᱤᱱᱦ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱯᱟᱨᱴᱤ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱱ ᱥᱤᱨᱟ. ᱴᱷᱟᱶ ᱨᱮ ᱵᱩᱲᱩᱵᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱮᱫᱮᱨ ᱦᱚᱲ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱾

᱒᱓ ᱚᱠᱴᱚᱵᱚᱨ ᱒᱐᱑᱘ ᱨᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱨᱟᱥᱴᱨᱤᱭᱚ ᱡᱟᱨᱣᱟᱜ ᱨᱮ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱟᱜ ᱫᱩᱯᱩᱲᱩᱵ ᱨᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱢᱮᱱ ᱛᱮ ᱵᱟᱪᱱᱟᱣ ᱚᱪᱚ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱒᱐᱐᱖ ᱠᱷᱚᱱ ᱒᱐᱒᱑ ᱦᱟ.ᱵᱤᱡ ᱡᱟ.ᱛᱨᱤᱭᱟ. ᱵᱟ.ᱭᱥᱤ ᱨᱮᱱ ᱯᱟᱨᱥᱮᱛ ᱦᱚᱸᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱟᱨ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱥᱱᱤ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱝᱩᱭᱮᱱ ᱯᱷᱩ ᱛᱨᱚᱝ ᱫᱚ ᱡᱤᱞᱟ. ᱫᱟᱝ ᱮᱱ, ᱦᱚᱱᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱞᱮᱱᱟ ᱾ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱨᱮᱝᱜᱮᱡ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮᱭᱮ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱟ ᱾ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱷᱤᱭᱮᱴᱱᱟᱢ ᱱᱮᱥᱚᱱᱟᱞ ᱭᱩᱱᱤᱵᱷᱟᱨᱥᱤᱴᱤ, ᱦᱟᱱᱚᱭ ᱠᱷᱚᱱ, ᱑᱙᱖᱓ ᱠᱷᱚᱱ ᱑᱙᱖᱗ ᱦᱟ.ᱵᱤᱡ ᱯᱟ.ᱨᱥᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱞᱮᱫᱼᱟ ᱾ ᱝᱩᱭᱮᱱ ᱯᱷᱩ ᱛᱨᱚᱝ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱛᱟᱞᱟ ᱛᱮ ᱵᱷᱤᱭᱮᱴᱱᱟᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚᱢᱤᱣᱢᱤᱥᱴ ᱯᱟᱨᱴᱤ ᱨᱟ.ᱥᱤᱭᱟ. ᱦᱩᱫᱟ. ᱑᱙᱖᱘ ᱥᱮᱯᱥᱴᱮᱵᱚᱨᱮ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱞᱮᱫᱼᱟ ᱾ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱑᱙᱖᱗–᱑᱙᱗᱓, ᱑᱙᱗᱖–᱑᱙᱘᱐ ᱟᱨ ᱑᱐᱘᱓–᱑᱙᱙᱖ ᱦᱟ.ᱵᱤᱡ ᱵᱷᱤᱭᱮᱴᱱᱟᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚᱢᱤᱣᱱᱤᱥᱴ ᱯᱽᱨᱴᱤ (ᱢᱟᱨᱤ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱞᱮᱵᱟᱨ ᱯᱟᱨᱴᱤ) ᱨᱮᱱ ᱯᱟᱨᱥᱮᱛ, ᱛᱟᱯ ᱪᱤ ᱠᱚᱝ ᱥᱥᱟᱱ (Tạp chí Cộng Sản;) ᱞᱟ.ᱜᱤᱫ ᱮ ᱠᱟ.ᱢᱤ ᱞᱮᱫᱼᱟ ᱾ ᱡᱟᱦᱟ ᱑᱙᱙᱑ ᱠᱷᱚᱱ ᱑᱙᱙᱖ ᱦᱟ.ᱵᱤᱡ, ᱛᱟᱯ ᱪᱤ ᱠᱚᱝ ᱥᱟᱱ ᱨᱮᱱ ᱢᱩᱠᱷᱤᱭᱟ. ᱥᱟᱥᱟᱯᱲᱟᱣᱤᱡ ᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

᱑᱙᱘᱑ ᱨᱮ ᱮᱠᱟᱰᱮᱢᱤ ᱚᱯᱷ ᱥᱟᱭᱤᱱᱥ ᱨᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱞᱟ.ᱜᱤᱫ ᱥᱚᱵᱷᱤᱭᱮᱴ ᱭᱩᱱᱤᱭᱚᱱ ᱮ ᱥᱮᱱ ᱞᱮᱱᱟ, ᱚᱱᱵᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱑᱙᱘᱓ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱱᱥᱜᱟᱢ ᱨᱮ ᱠᱮᱱᱰᱤᱰᱮᱴ ᱚᱯᱷ ᱥᱟᱭᱤᱱᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱰᱤᱜᱨᱤ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱞᱮᱫᱼᱟ ᱾

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  1. "Party leader Trong announces Central Committee Secretariat", Viet Nam News, 10 February 2011.
  2. "11th CPVCC Secretariat members named", Vietnam News Agency, 9 February 2011.
  3. "Ban Chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Archived ᱒᱐᱑᱓-᱐᱑-᱓᱐ at the Wayback Machine., Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, 25 January 2011.
  4. "Tổ chức trọng thể lễ tang Thượng tướng Nguyễn Trọng Xuyên", VOV Online, 27 June 2012.
  5. "Tổng Bí thư dự Hội nghị quân chính toàn quân", VOV Online, 16 December 2011.