ᱝᱩᱭᱮᱱ ᱯᱷᱩ ᱛᱨᱚᱝ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search

ᱝᱩᱭᱮᱱ ᱯᱷᱩ ᱛᱨᱚᱝ ᱥᱮ ᱝᱩᱭᱮᱱ ᱯᱷᱩ ᱪᱷᱚᱝ (ᱡᱟᱱᱟᱢ 14 ᱮᱯᱨᱤᱞ 1944) ᱫᱚ ᱵᱷᱤᱭᱮᱴᱱᱟᱢᱤ ᱨᱟᱡᱟᱨᱤᱭᱟ. ᱥᱮ ᱵᱷᱤᱭᱮᱴᱱᱟᱢ ᱨᱮᱱ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱡᱟᱱᱟᱭ ᱾ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ 2011 ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱷᱤᱭᱮᱴᱱᱟᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱢᱤᱭᱩᱱᱤᱥᱴ ᱯᱟᱨᱴᱤ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱥᱟᱪᱤᱵᱽ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱾

ᱩᱱᱤ ᱫᱚ 19 ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ 2011ᱨᱮ, ᱯᱟᱨᱴᱤ ᱨᱮᱱ 11 ᱟᱱ ᱡᱟ.ᱛᱨᱤᱭᱟ. ᱠᱚᱝᱜᱨᱮᱥ ᱨᱮ ᱵᱷᱤᱭᱮᱴᱱᱟᱢᱤ ᱠᱚᱢᱤᱣᱱᱤᱥ ᱳᱟᱨᱴᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱦᱟ ᱥᱟᱪᱩᱵᱮ ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ ᱚᱪᱚ ᱞᱮᱱᱽ ᱾[᱑][᱒]"   ᱤᱱᱟ. ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱥᱮᱨᱢᱟ 2016 ᱨᱮ ᱯᱟᱨᱴᱤ ᱨᱮᱱ 12 (ᱜᱮᱞ ᱵᱟᱨ) ᱟᱱ ᱡᱟ.ᱛᱨᱤᱭᱟ. ᱠᱚᱝᱜᱨᱮᱥ ᱨᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸᱭ ᱵᱟᱪᱱᱟᱣ ᱚᱪᱚ ᱭᱮᱱᱟ ᱾ [᱓][᱔][᱕][᱖][᱗] ᱝᱩᱭᱮᱱ ᱯᱷᱩ ᱛᱨᱚᱝ ᱫᱚ ᱯᱟᱨᱴᱤ ᱥᱟᱪᱤᱵᱽ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱ ᱯᱟᱨᱥᱮᱛ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱯᱷᱟ.ᱫᱽ ᱟᱭᱳᱜᱽ (ᱥᱮᱱᱴᱨᱟᱞ ᱢᱤᱞᱤᱴᱟᱨᱤ ᱠᱚᱢᱤᱥᱚᱱ) ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱪᱤᱵᱽ ᱦᱚ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱾ ᱛᱟᱦᱟ ᱵᱷᱤᱭᱮᱴᱱᱟᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱯᱷᱟᱝ ᱟ.ᱱ - ᱵᱮᱵᱮᱱᱟᱣ ᱵᱟ.ᱭᱥᱤ, ᱥᱟᱥᱚᱱ ᱵᱭᱩᱨᱳ ᱨᱮᱱ ᱥᱳᱛᱤ ᱟ.ᱟ.ᱭᱫᱟ.ᱨᱤᱭᱟᱱ ᱠᱟᱱᱮ ᱥᱟᱶᱛᱮ, ᱵᱷᱤᱭᱮᱴᱱᱟᱢ ᱨᱮᱱ ᱡᱚᱛᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱱᱤᱡ ᱦᱚᱲ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱢᱮᱱ ᱛᱮ ᱧᱩᱢᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱛᱨᱚᱝ ᱫᱟᱭ ᱠᱣᱟᱝ ᱟᱜ ᱜᱩᱡᱩᱜ ᱛᱟᱭᱚᱢ, 3 ᱚᱠᱴᱚᱵᱚᱨ 2018 ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱵᱷᱤᱭᱮᱴᱱᱟᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚᱢᱤᱣᱱᱤᱥᱴ ᱯᱟᱨᱴᱤ ᱨᱮᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱ ᱠᱚ ᱩᱱᱤ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱠᱚ ᱧᱩᱢ ᱵᱟᱦᱟᱞ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱾ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ "ᱦᱳ ᱪᱳ ᱢᱤᱱᱦ (ᱮᱠᱮᱱ ᱠᱚᱭᱮ ᱵᱷᱤᱭᱮᱴᱱᱟᱢ ᱨᱮ) ᱟᱨ ᱛᱨᱚᱝ ᱪᱤᱱᱦ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱯᱟᱨᱴᱤ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱱ ᱥᱤᱨᱟ. ᱴᱷᱶ ᱨᱮ ᱵᱩᱲᱩᱵᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱮᱫᱮᱨ ᱦᱚᱲ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱾

23 ᱚᱠᱴᱚᱵᱚᱨ 2018 ᱨᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱨᱟᱥᱴᱨᱤᱭᱚ ᱡᱟᱨᱣᱟᱜ ᱨᱮ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱟᱜ ᱫᱩᱯᱩᱲᱩᱵ ᱨᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱢᱮᱱ ᱛᱮᱵᱟᱪᱱᱟᱣ ᱚᱪᱚ ᱭᱮᱱᱟ ᱾ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ 2006 ᱠᱷᱚᱱ 2011 ᱦᱟ.ᱵᱤᱡ ᱡᱟ.ᱛᱨᱤᱭᱟ. ᱵᱟ.ᱭᱥᱤ ᱨᱮᱱ ᱯᱟᱨᱥᱮᱛ ᱦᱚᱸᱭ ᱛᱟᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱟᱨ ᱠᱟᱢᱤ ᱠᱟᱥᱱᱤ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱝᱩᱭᱮᱱ ᱯᱷᱩ ᱛᱨᱚᱝ ᱫᱚ ᱡᱤᱞᱟ. ᱫᱟᱝ ᱮᱱ, ᱦᱚᱱᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱞᱮᱱᱟ ᱾ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱫᱚᱱᱢᱤᱫ ᱴᱮᱱ ᱨᱮᱝᱜᱮᱡ ᱜᱷᱟᱨᱚᱧᱡᱽ ᱨᱮᱭᱮ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱞᱮᱱᱟ ᱾ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱷᱤᱭᱮᱴᱱᱟᱢ ᱱᱮᱥᱚᱱᱟᱞ ᱭᱩᱱᱤᱵᱷᱟᱨᱥᱤᱴᱤ, ᱦᱟᱱᱚᱭ ᱠᱷᱚᱱ, 1963 ᱠᱷᱚᱱ 1967 ᱦᱟ.ᱵᱤᱡ ᱯᱟ.ᱨᱥᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱾ ᱝᱩᱭᱮᱱ ᱯᱷᱩ ᱛᱨᱚᱝ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱛᱟᱞᱟ ᱛᱮ ᱵᱷᱤᱭᱮᱴᱱᱟᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚᱢᱤᱣᱢᱤᱥᱴ ᱯᱟᱨᱴᱤ ᱨᱟ.ᱥᱤᱭᱟ. ᱦᱩᱫᱟ. 1968 ᱥᱮᱯᱥᱴᱮᱵᱚᱨᱮ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱾ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ 1967–1973, 1976–1980 ᱟᱨ 1983–1996 ᱦᱟ.ᱵᱤᱡ ᱵᱷᱤᱭᱮᱴᱱᱟᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚᱢᱤᱣᱱᱤᱥᱴ ᱯᱽᱨᱴᱤ (ᱢᱟᱨᱤ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱞᱮᱵᱟᱨ ᱯᱟᱨᱴᱤ) ᱨᱮᱱ ᱯᱟᱨᱥᱮᱛ, ᱛᱟᱯ ᱪᱤ ᱠᱚᱝ ᱥᱥᱟᱱ (Tạp chí Cộng Sản;) ᱞᱟ.ᱜᱤᱫ ᱮ ᱠᱟ.ᱢᱤ ᱞᱮᱫᱟ ᱾ ᱛᱟᱦᱟ1991 ᱠᱷᱚᱱ 1996 ᱦᱟ.ᱵᱤᱡ, ᱛᱟᱯ ᱪᱤ ᱠᱚᱝ ᱥᱟᱱ ᱨᱮᱱ ᱢᱩᱠᱷᱤᱭᱟ. ᱥᱟᱥᱟᱯᱲᱟᱣᱤᱡ ᱮ ᱛᱟᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

1981 ᱨᱮ ᱮᱠᱟᱰᱟᱢᱤ ᱚᱯᱷ ᱥᱟᱭᱤᱱᱥ ᱨᱮ ᱯᱥᱲᱦᱟᱣ ᱞᱟ.ᱜᱤᱫ ᱥᱚᱵᱷᱤᱭᱮᱴ ᱭᱩᱱᱤᱭᱚᱱ ᱮ ᱥᱮᱱ ᱞᱮᱱᱟ, ᱚᱱᱵᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ 1983 ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱱᱥᱜᱟᱢ ᱨᱮ ᱠᱮᱱᱰᱤᱰᱮᱴ ᱚᱯᱷ ᱥᱟᱭᱤᱱᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱰᱤᱜᱨᱤ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱾

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  1. Vietnam: Foreign Policy and Government Guide International Business Publications, USA. – 2007– Page 8 "General Secretary Nông Ðức Mạnh – President Nguyễn Minh Triết – Prime Minister Nguyễn Tấn Dũng – National Assembly Chairman Nguyễn Phú Trọng"
  2. "Nguyen Phu Trong elected Party Chief", Vietnam News Agency, 19 January 2011.
  3. "Party leader Trong announces Central Committee Secretariat", Viet Nam News, 10 February 2011.
  4. "11th CPVCC Secretariat members named", Vietnam News Agency, 9 February 2011.
  5. ᱪᱷᱟᱸᱪ:Vi "Ban Chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Archived ᱒᱐᱑᱓-᱐᱑-᱓᱐ at the Wayback Machine., Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, 25 January 2011.
  6. ᱪᱷᱟᱸᱪ:Vi "Tổ chức trọng thể lễ tang Thượng tướng Nguyễn Trọng Xuyên", VOV Online, 27 June 2012.
  7. "Tổng Bí thư dự Hội nghị quân chính toàn quân", VOV Online, 16 December 2011.