Murmu Mangat ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱜ ᱮᱱᱮᱢᱠᱩ

A user with ᱒᱒ edits. Account created on ᱒᱓ ᱱᱚᱵᱷᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱑᱙.
ᱮᱱᱮᱢᱠᱩ ᱞᱟᱹᱜᱤᱛ ᱥᱮᱸᱫᱨᱟᱯᱷᱟᱭᱞᱟᱣᱢᱩᱨᱪᱷᱟᱹᱣ ᱪᱟᱵᱟ
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽

᱖ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱐

᱙ ᱰᱤᱥᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱑᱙

᱘ ᱰᱤᱥᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱑᱙

᱒᱗ ᱱᱚᱵᱷᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱑᱙

᱒᱖ ᱱᱚᱵᱷᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱑᱙

᱒᱕ ᱱᱚᱵᱷᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱑᱙

᱒᱓ ᱱᱚᱵᱷᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱑᱙