"ᱚᱴᱚᱞ ᱵᱤᱦᱟᱨᱤ ᱵᱟᱡᱽᱯᱮᱭᱤ" ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ

Jump to navigation Jump to search
ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱜᱩᱴ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ-ᱟ
==ᱨᱟᱡᱽᱱᱤᱛᱤᱠ ᱡᱤᱭᱚᱱ==
==ᱥᱤᱨᱯᱷᱟᱹ ᱟᱨ ᱥᱚᱢᱢᱟᱱ==
==ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ==
 
https://or.wikipedia.org/wiki/%E0%AC%85%E0%AC%9F%E0%AC%B3_%E0%AC%AC%E0%AC%BF%E0%AC%B9%E0%AC%BE%E0%AC%B0%E0%AD%80_%E0%AC%AC%E0%AC%BE%E0%AC%9C%E0%AC%AA%E0%AD%87%E0%AD%9F%E0%AD%80
 
 
 
 
 
᱑,᱕᱑᱒

edits

ᱟᱪᱩᱨᱵᱟᱲᱟ ᱢᱮᱱᱩ