"ᱫᱷᱟᱨᱢᱟ ᱯᱩᱨᱤ ᱦᱚᱱᱚᱛ" ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ

Jump to navigation Jump to search
ᱱᱟᱥᱮ
*ᱡᱟᱭᱟ ᱞᱟᱠᱥᱢᱤ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱚᱯᱷ ᱤᱱᱡᱤᱱᱤᱭᱟᱨᱤᱝ
*ᱡᱟᱞᱟ ᱞᱟᱠᱥᱢᱤ ᱚᱯᱷ ᱤᱱᱥᱴᱤᱴᱤᱣᱩᱰ ᱚᱯᱷ ᱴᱮᱠᱱᱚᱞᱚᱡᱤ
᱘ᱥᱟᱯᱟᱛᱷᱟ*ᱥᱟᱯᱟᱛᱷᱟ ᱜᱤᱨᱤ ᱤᱱᱥᱴᱤᱴᱤᱣᱩᱰ ᱚᱯᱷ ᱴᱮᱠᱱᱚᱞᱚᱡᱤ
*ᱥᱨᱤᱱᱤ ᱵᱷᱮᱥᱟ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱚᱯᱷ ᱤᱱᱡᱤᱱᱤᱭᱟᱨᱤᱝ
᱕,᱓᱔᱐

edits

ᱟᱪᱩᱨᱵᱟᱲᱟ ᱢᱮᱱᱩ