"ᱤᱭᱩᱨᱚᱯ" ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ

Jump to navigation Jump to search
ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱜᱩᱴ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ-ᱟ
*ᱭᱩᱠᱨᱮᱱ
==ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ==
ᱤᱭᱩᱨᱚᱯ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱜᱮ '''ᱤᱱᱰᱚ ᱤᱭᱩᱨᱚᱯᱤᱭᱟᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ''' ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ [[ᱥᱞᱟᱵᱷᱤᱠ]], [[ᱡᱚᱨᱢᱟᱱᱤᱠ]] ᱟᱨ [[ᱨᱚᱢᱟᱱ]] ᱱᱚᱶᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮᱜᱮ 200 ᱢᱤᱞᱤᱭᱚᱱ ᱜᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱨᱚᱲᱟ᱾
==ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱠᱚ==
 
᱑,᱕᱑᱒

edits

ᱟᱪᱩᱨᱵᱟᱲᱟ ᱢᱮᱱᱩ