"ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱚᱠᱛᱮ ᱨᱮ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ" ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ

Jump to navigation Jump to search
ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱜᱩᱴ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ-ᱟ
 
'''ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ-ᱚᱠᱛᱮ ᱟᱱᱟᱜ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ''' ᱟᱱᱫᱚᱞᱚᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱪᱷᱟᱹᱨᱭᱟᱹᱣ ᱨᱮ ᱵᱤᱵᱟᱫᱽ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱠᱚ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱛᱷᱟᱯᱚᱱ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱟᱜ ᱚᱣᱦᱮᱞᱱᱟ ᱨᱮ ᱯᱨᱚᱛᱤᱨᱳᱥᱷ ᱥᱮ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱚᱫᱷᱤᱱᱤᱭᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱩᱯ ᱨᱮ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾
ᱢᱤᱫ ᱵᱤᱵᱟᱫᱽ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱭᱟᱱ ᱥᱮ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱚᱪᱚᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱢᱤᱫ ᱯᱨᱟᱥᱷᱤᱠᱚᱨᱚᱬ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱟᱝ ᱨᱮᱵᱮᱱ ᱟᱱᱟᱜ ᱥᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱱ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱮᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ; ᱟᱢ ᱛᱳᱣᱨ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱡᱚᱱᱢᱚᱛ ᱥᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱠᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾
 
== ᱱᱟᱜᱟᱢ ==
== ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ ==
᱔,᱖᱕᱑

edits

ᱟᱪᱩᱨᱵᱟᱲᱟ ᱢᱮᱱᱩ