Bijendra Hansda Purudhul ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱜ ᱮᱱᱮᱢᱠᱩ

ᱮᱱᱮᱢᱠᱩ ᱞᱟᱹᱜᱤᱛ ᱥᱮᱸᱫᱨᱟᱯᱷᱟᱭᱞᱟᱣᱢᱩᱨᱪᱷᱟᱹᱣ ᱪᱟᱵᱟ
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽
(ᱱᱟᱣᱟᱱᱟᱜ | ᱢᱟᱨᱮᱱᱟᱜ) ᱧᱮᱞᱢᱮ (ᱱᱟᱣᱟᱱᱟᱜ ᱕᱐ | ) (᱒᱐ | ᱕᱐ | ᱑᱐᱐ | ᱒᱕᱐ | ᱕᱐᱐)

᱘ ᱰᱤᱥᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱒

᱓ ᱰᱤᱥᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱒

᱓᱐ ᱱᱚᱵᱷᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱒

᱒᱙ ᱱᱚᱵᱷᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱒

᱒᱘ ᱱᱚᱵᱷᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱒

᱒᱗ ᱱᱚᱵᱷᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱒

᱑᱗ ᱚᱠᱴᱚᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱒

᱔ ᱚᱠᱴᱚᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱒

(ᱱᱟᱣᱟᱱᱟᱜ | ᱢᱟᱨᱮᱱᱟᱜ) ᱧᱮᱞᱢᱮ (ᱱᱟᱣᱟᱱᱟᱜ ᱕᱐ | ) (᱒᱐ | ᱕᱐ | ᱑᱐᱐ | ᱒᱕᱐ | ᱕᱐᱐)