Bijendra Hansda Purudhul ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱜ ᱮᱱᱮᱢᱠᱩ

Jump to navigation Jump to search
ᱮᱱᱮᱢᱠᱩ ᱞᱟᱹᱜᱤᱛ ᱥᱮᱸᱫᱨᱟᱯᱷᱟᱭᱞᱟᱣᱢᱩᱨᱪᱷᱟᱹᱣ ᱪᱟᱵᱟ
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽

(ᱱᱟᱣᱟᱱᱟᱜ | ᱢᱟᱨᱮᱱᱟᱜ) ᱧᱮᱞᱢᱮ (ᱱᱟᱣᱟᱱᱟᱜ ᱕᱐ | ) (᱒᱐ | ᱕᱐ | ᱑᱐᱐ | ᱒᱕᱐ | ᱕᱐᱐)

᱔ ᱢᱮ ᱒᱐᱒᱒

᱒᱖ ᱢᱟᱨᱪ ᱒᱐᱒᱒

᱗ ᱯᱷᱮᱵᱽᱨᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱒

᱒᱐ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱒

᱑᱙ ᱰᱤᱥᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱑

᱒᱓ ᱚᱠᱴᱚᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱑

᱒᱒ ᱚᱠᱴᱚᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱑

᱑᱘ ᱚᱠᱴᱚᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱑

᱑᱒ ᱚᱠᱴᱚᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱑

᱔ ᱚᱠᱴᱚᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱑

(ᱱᱟᱣᱟᱱᱟᱜ | ᱢᱟᱨᱮᱱᱟᱜ) ᱧᱮᱞᱢᱮ (ᱱᱟᱣᱟᱱᱟᱜ ᱕᱐ | ) (᱒᱐ | ᱕᱐ | ᱑᱐᱐ | ᱒᱕᱐ | ᱕᱐᱐)