Jump to content

ᱠᱟᱨᱵᱳᱦᱟᱭᱰᱨᱮᱴ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

ᱪᱷᱟᱸᱪ:Merge from

ᱞᱮᱭᱠᱟᱛᱳᱡᱽ ᱢᱤᱫ ᱰᱟᱭᱳᱥᱮᱭᱠᱮᱨᱟᱭᱤᱰ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱟᱱᱣᱟᱨ ᱠᱳᱣᱟᱜ ᱛᱚᱣᱟ ᱨᱮ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮ ᱰᱤ-ᱜᱮᱭᱞᱮᱠᱴᱳᱡᱽ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱟᱱᱩ ᱟᱨ ᱰᱤ - ᱜᱽᱞᱩᱠᱳᱡᱽ ᱨᱮᱭᱜ ᱢᱤᱫ ᱟᱱᱩ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮ ᱵᱤᱴᱟ ᱑-᱔ ᱜᱽᱞᱟᱭᱠᱳᱥᱤᱰᱤᱠ ᱞᱤᱝᱮᱡᱽ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱛᱚᱞ ᱱᱮᱱᱟᱜᱼᱟ᱾

ᱠᱟᱨᱵᱳᱦᱟᱰᱨᱮᱴ ᱫᱚ ᱠᱟᱨᱵᱟᱹᱱ, ᱦᱟᱭᱰᱨᱳᱡᱟᱱ ᱟᱨ ᱳᱠᱥᱤᱡᱟᱱ ᱮᱴᱟᱹᱢᱠᱳ ᱢᱮᱥᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱡᱮᱣ-ᱟᱱᱩ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱳᱱᱠᱟ ᱛᱮ ᱦᱟᱰᱨᱳᱡᱟᱱ - ᱳᱠᱥᱤᱡᱟᱱ ᱮᱴᱟᱹᱢ ᱟᱱᱩᱯᱟᱛ ᱒ᱺ᱑ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ (ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱡᱮ ᱫᱟᱜ ᱨᱮ ᱦᱳᱭ᱾ᱳᱜ ᱠᱟᱱᱟ) ᱟᱨ ᱳᱱᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ ᱯᱷᱳᱨᱢᱩᱞᱟ C m (H 2 O) n ᱦᱳᱭᱳᱜ ᱠᱟᱱᱟ (ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮ m, n ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱮᱜᱟᱨ ᱜᱤ ᱦᱳᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ), ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱭ ᱢᱮᱱᱮᱛ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱳᱭᱳᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ H ᱨᱮᱭᱟᱜ O ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱛᱚᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ( ᱫᱟᱹᱭᱠᱟᱹ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ CH 2 O ᱥᱟᱶ, H ᱨᱮᱭᱟᱜ C ᱥᱟᱹᱣ ᱥᱟᱝᱭᱳᱡᱟᱠ ᱛᱚᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ O ᱥᱟᱶ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ) ᱦᱚᱭ ᱛᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱟᱨᱵᱳᱦᱟᱭᱰᱨᱮᱴ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱴᱤᱠ ᱥᱛᱚᱭᱤᱳᱢᱮᱴᱨᱤᱠ ᱰᱮᱯᱷᱤᱱᱮᱥᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱱᱩᱨᱩᱯ ᱵᱟᱝ ᱦᱳᱭᱳᱜ ᱠᱟᱱᱟ (ᱫᱟᱹᱭᱠᱟᱹ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ, ᱭᱩᱨᱳᱱᱤᱠ ᱮᱥᱤᱰ, ᱯᱷᱭᱩᱠᱳᱥ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱰᱤ-ᱳᱠᱥᱤ - ᱥᱩᱜᱟᱨ), ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱠᱮᱢᱤᱠᱟᱞ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱰᱮᱯᱷᱤᱱᱮᱥᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱱᱩᱨᱩᱯ ᱦᱳᱭᱳᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱳᱱᱠᱟ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟ ᱠᱟᱨᱵᱳᱦᱟᱭᱰᱨᱮᱴ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱩᱯ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ᱾

ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱹᱲᱟᱹ( ᱥᱟᱵᱟᱫᱽ) ᱡᱤᱭᱟᱹᱞᱤ ᱠᱮᱢᱤᱠᱟᱞ ᱥᱟᱬᱮᱥ ᱨᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱳᱢᱟᱹᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱮᱭᱠᱨᱟᱭᱤᱰ (ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱜᱽᱨᱤᱠ σάκχαρον ( sákkharon ) ᱪᱤᱱᱤ ᱠᱷᱚᱱ) ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱟᱨᱭᱟᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱤᱫ ᱠᱩᱢᱩᱴ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮ ᱥᱟᱨᱠᱟᱨᱟ ᱥᱴᱟᱨᱪ ᱟᱨ ᱥᱮᱞᱭᱩᱞᱳᱡᱽ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ,[᱑] ᱥᱮᱭᱠᱨᱟᱭᱤᱰ ᱫᱚ ᱯᱳᱱ ᱠᱮᱢᱤᱠᱟᱞ ᱠᱩᱢᱩᱴᱠᱳ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱦᱳᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱢᱚᱱᱚᱥᱮᱭᱠᱮᱨᱟᱭᱤᱰ, ᱰᱤᱥᱮᱭᱠᱮᱨᱟᱭᱤᱰ, ᱳᱞᱤᱜᱳᱥᱮᱭᱠᱮᱨᱮᱭᱤᱰ ᱟᱨ ᱯᱳᱞᱤᱥᱮᱠᱮᱨᱟᱭᱤᱰ᱾[᱒]

ᱢᱚᱢᱱᱚ ᱥᱮᱭᱠᱮᱨᱟᱭᱤᱰ ᱟᱨ ᱰᱤᱥᱮᱭᱠᱮᱨᱟᱭᱤᱰ, ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱩᱰᱤᱧ (ᱠᱚᱢ ᱟᱱᱣᱤᱠ ᱦᱟᱢᱟᱞ) ᱠᱟᱨᱵᱳᱦᱟᱭᱰᱨᱮᱴ, ᱳᱱᱠᱟ ᱛᱮ ᱥᱟᱨᱠᱟᱨᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ᱾ ᱦᱟᱹᱭ ᱛᱚ ᱠᱟᱨᱵᱳᱦᱟᱭᱰᱨᱮᱴ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱢᱮᱥᱤᱭᱟᱹ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱠᱟᱱ ᱠᱳ ᱫᱚ ᱡᱟᱴᱤᱞ ᱜᱤᱭᱟ,[᱓] ᱢᱚᱱᱚᱥᱮᱭᱠᱮᱨᱟᱭᱤᱰ ᱟᱨ ᱰᱤᱥᱮᱭᱠᱤᱮᱨᱟᱭᱤᱰ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱳᱱᱠᱟ ᱯᱨᱟᱛᱭᱟᱭ - ᱳᱥ ᱨᱮ ᱪᱟᱵᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ,, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱟᱥᱚᱞ ᱨᱩᱯ ᱛᱮ ᱜᱽᱞᱩᱠᱳᱡᱽ (ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱜᱽᱨᱤᱠ γλεῦκος (ᱜᱽᱞᱩᱠᱳᱡᱽ) 'ᱣᱟᱭᱤᱱ', ᱢᱟᱥᱴ, ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱠᱳᱨᱮ ᱱᱠᱷᱚᱱ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱷᱳᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱡᱚᱛᱚ ᱥᱟᱨᱠᱟᱨᱟ ᱠᱳᱨᱮ ᱦᱩᱭ ᱵᱟᱲᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱤᱭᱟ, ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱯᱷᱨᱤᱠᱴᱳᱡᱽ (ᱡᱚ ᱪᱤᱱᱤ), ᱥᱩᱠᱨᱳᱡᱽ (ᱠᱟᱛᱟᱨᱤ ᱥᱮ ᱪᱩᱠᱟᱱᱫᱟᱨ ᱪᱤᱱᱤ), ᱨᱟᱭᱵᱳᱡᱳᱡᱽ, ᱞᱮᱭᱠᱴᱳᱡᱽ (ᱛᱳᱣᱟ ᱪᱤᱱᱤ), ᱮᱢᱟᱱ᱾


ᱠᱟᱨᱵ᱾ᱳᱦᱟᱭᱰᱨᱮᱴ ᱡᱤᱣᱮᱫ ᱡᱤᱭᱟᱹᱞᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱵᱷᱩᱢᱤᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱯᱟᱞᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ᱾ ᱯᱳᱞᱤᱥᱮᱭᱠᱮᱨᱟᱭᱤᱰ ᱫᱟᱲᱮ ᱥᱛᱳᱠ (ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱥᱴᱟᱨᱪ ᱟᱨ ᱜᱽᱞᱟᱠᱳᱡᱟᱱ) ᱟᱨ ᱵᱮᱱᱟᱣᱟᱱᱟᱜ ᱜᱷᱟᱴᱟᱠᱠᱳ (ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱫᱟᱨᱮ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱭᱩᱞᱳᱡᱽ ᱟᱨ ᱞᱳ-ᱮᱧᱡᱟᱭᱤᱢ ( ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱮᱴᱤᱯᱤ,ᱮᱯᱷᱰᱤᱯᱤ ᱟᱨ ᱮᱱᱮᱰᱤ) ᱨᱮᱭᱜᱟ ᱢᱤᱫ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲᱟᱱ ᱜᱷᱟᱴᱟᱠ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱨᱹᱮᱱᱹᱮᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱩᱯ ᱨᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱟᱱᱩᱣᱟᱱᱥᱤᱠ ᱟᱱᱩ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱤᱲᱷ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ᱾ ᱡᱚᱲᱟᱣ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱰᱤ-ᱳᱠᱥᱤᱨᱟᱭᱵᱳᱡᱽ ᱰᱤᱹᱮᱱᱹᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱜᱷᱟᱴᱟᱠ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ᱾ ᱥᱮᱭᱠᱮᱨᱟᱭᱤᱰ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱣᱭᱩᱛᱯᱟᱱ ᱨᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲᱟᱱ ᱡᱤᱭᱟᱹᱞᱤ ᱟᱱᱩ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱯᱨᱟᱛᱤᱨᱟᱠᱪᱷᱤ ᱦᱚᱨᱟ, ᱱᱤᱥᱮᱪᱟᱱ, ᱨᱚᱜᱽᱡᱟᱱᱟᱱ, ᱢᱟᱭᱟᱝ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱷᱟᱠᱠᱮ ᱟᱨ ᱩᱛᱟᱱᱹᱣ ᱠᱳ ᱮᱥᱮᱫ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱷᱩᱢᱤᱠᱟ ᱯᱟᱞᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ᱾

ᱠᱟᱨᱵᱳᱦᱟᱭᱰᱨᱮᱴ, ᱡᱚᱢ ᱮᱢᱟᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱥᱮᱱᱴᱨᱟᱞᱟᱭᱤᱡᱽ ᱜᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱥᱤᱨᱡᱟᱹᱣᱟᱜ ᱟᱨ ᱯᱨᱟᱥᱟᱝᱥᱠᱟᱨᱟᱱ ᱠᱷᱟᱫᱽ ᱨᱮ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱥᱴᱟᱨᱪ ᱢᱤᱫ ᱯᱳᱞᱤᱥᱮᱭᱠᱮᱨᱟᱭᱤᱰ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱡᱚ (ᱜᱩᱦᱩᱢ, ᱡᱚᱱᱰᱨᱟ, ᱪᱟᱣᱞᱮ), ᱟᱹᱞᱩ ᱟᱨ ᱡᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱞᱚᱝ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱯᱨᱟᱥᱟᱝᱥᱠᱟᱨᱟᱱ ᱠᱷᱟᱫᱽ ᱯᱟᱫᱟᱨᱛᱷ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱵᱽᱨᱮᱰ, ᱯᱤᱡᱽᱡᱟ ᱥᱮ ᱯᱟᱥᱛᱟ ᱨᱮ ᱯᱨᱟᱪᱩᱨ ᱢᱟᱛᱨᱟ ᱨᱮ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱢᱟᱱᱣᱟ ᱟᱦᱟᱨ ᱨᱮ ᱥᱟᱨᱠᱟᱨᱟ ᱟᱥᱚᱞ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚ ᱴᱮᱵᱟᱞ ᱥᱩᱜᱟᱨ (ᱥᱩᱠᱨᱳᱡᱽ, ᱠᱟᱛᱟᱨᱤ ᱥᱮ ᱪᱩᱠᱟᱱᱫᱟᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱳᱰᱳᱝᱳᱜ ᱠᱟᱱᱟ), ᱞᱮᱭᱠᱴᱳᱡᱽ (ᱛᱚᱣᱟ ᱨᱮ ᱯᱨᱟᱪᱩᱨ ᱢᱟᱛᱨᱟ ᱨᱮ), ᱜᱽᱞᱩᱠᱳᱡᱽ ᱟᱨ ᱯᱷᱨᱩᱠᱴᱳᱡᱽ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱩᱯ ᱨᱮ ᱧᱮᱞ ᱤᱫᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱴᱮᱵᱟᱞ ᱥᱩᱜᱟᱨ, ᱛᱚᱣᱟ ᱥᱮ ᱨᱟᱥᱟ ᱠᱳ ᱳᱱᱠᱟ ᱥᱩᱱᱩᱢ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱯᱟᱫᱟᱨᱛᱷᱠᱳ ᱟᱨ ᱟᱭᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱠᱷᱟᱫᱽ ᱯᱟᱫᱟᱨᱛᱷ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱡᱮᱭᱢ, ᱵᱤᱥᱠᱩᱴ ᱟᱨ ᱠᱮᱠ ᱨᱮ ᱢᱮᱥᱟ ᱦᱳᱭᱳᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾


ᱥᱮᱞᱭᱩᱞᱳᱡᱽ, ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱟᱹᱨᱤᱡ ᱫᱟᱨᱮ ᱨᱮᱭᱜᱟ ᱠᱚᱥᱤᱠᱟ ᱵᱷᱤᱛᱤ ᱨᱮ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱟᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱯᱳᱞᱤᱥᱮᱭᱠᱮᱨᱟᱭᱤᱰ,ᱟᱜᱷᱩᱞᱟᱱᱥᱤᱞ ᱟᱦᱟᱨ ᱯᱷᱟᱭᱤᱵᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱥᱚᱞ ᱜᱷᱟᱴᱟᱠ ᱠᱳ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ᱾ ᱦᱟᱹᱭ ᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱟᱱᱣᱟ ᱠᱳ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱯᱟᱪᱟᱣ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱵᱟᱹ;ᱱᱩᱜᱼᱟ, ᱥᱮᱞᱭᱩᱞᱳᱡᱽ ᱟᱨ ᱟᱜᱷᱩᱞᱟᱱᱥᱤᱞ ᱟᱦᱟᱨ ᱯᱷᱟᱭᱤᱵᱟᱨ ᱳᱱᱠᱟ ᱛᱮ ᱢᱟᱞ ᱤᱠᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱥᱩᱵᱩᱫᱷᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱶᱟᱨ ᱯᱟᱪᱟᱣ ᱛᱟᱱᱛᱨᱟ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱨᱮ ᱜᱚᱲᱚ ᱦᱳᱭᱳᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱟᱦᱟᱨ ᱯᱷᱟᱭᱤᱵᱟᱨ ᱨᱮ ᱱᱤᱦᱤᱛ ᱮᱴᱟᱜ ᱯᱳᱞᱤᱥᱮᱭᱠᱮᱨᱟᱭᱤᱰ ᱨᱮ ᱯᱨᱟᱛᱤᱨᱚᱫᱷᱤ ᱥᱴᱟᱨᱪ ᱟᱨ ᱤᱱᱩᱞᱤᱱ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱤᱱᱴᱮᱥᱴᱟᱭᱤᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ, ᱢᱟᱭᱠᱨᱯᱳᱵᱟᱭᱳᱰᱟᱴᱟ ᱨᱮ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱵᱮᱠᱴᱤᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱳᱠᱳ ᱮᱢᱟᱠᱳ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱨ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱮᱭᱠᱴᱤᱨᱤᱭᱟᱹ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱥᱟᱹᱨᱴ -ᱪᱮᱭᱱ ᱯᱷᱮᱭᱴᱤ ᱮᱥᱤᱰ ᱧᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱪᱟᱹᱭᱟᱯᱟᱹᱪᱟᱭ ᱦᱳᱭᱳᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾

ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱟᱱᱟᱜ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱬᱮᱥᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱨᱮ "ᱠᱟᱨᱵᱳᱦᱟᱰᱨᱮᱴ" ᱥᱟᱵᱟᱫᱽ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱟᱨᱭᱟᱭᱣᱟᱪᱤ ᱥᱟᱵᱟᱫᱽ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ "ᱪᱤᱱᱤ" ᱣᱭᱟᱯᱟᱠ ᱢᱮᱱᱮᱛ ᱨᱮ), "ᱥᱮᱭᱠᱮᱨᱟᱭᱤᱰ", "ᱳᱥ", "ᱜᱽᱞᱳᱥᱟᱭᱤᱰ", ᱠᱟᱨᱵᱳᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱟᱭᱰᱨᱮᱴ" ᱥᱮ "ᱮᱞᱰᱤᱦᱟᱭᱤᱰ ᱥᱮ ᱠᱤᱛᱳᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱶ ᱯᱳᱞᱤᱦᱟᱭᱰᱨᱮᱳᱠᱥᱤ ᱠᱟᱹᱢᱯᱟᱣᱩᱱᱰ" ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱥᱟᱵᱟᱫᱽ, ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱨᱩᱯ ᱛᱮ "ᱠᱟᱨᱵᱳᱦᱟᱭᱰᱨᱮᱴ" ᱟᱨ "ᱪᱤᱱᱤ", ᱮᱴᱟᱜ ᱢᱮᱱᱮᱛ ᱥᱟᱶ ᱦᱚᱸ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  1. Flitsch SL, Ulijn RV (January 2003). "Sugars tied to the spot". Nature. 421 (6920): 219–220. Bibcode:2003Natur.421..219F. doi:10.1038/421219a. PMID 12529622. S2CID 4421938.
  2. Carroll GT, Wang D, Turro NJ, Koberstein JT (January 2008). "Photons to illuminate the universe of sugar diversity through bioarrays". Glycoconjugate Journal. 25 (1): 5–10. doi:10.1007/s10719-007-9052-1. PMC 7088275. PMID 17610157.
  3. Maton A, Hopkins J, McLaughlin CW, Johnson S, Warner MQ, LaHart D, Wright JD (1993). Human Biology and Health. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall. pp. 52–59. ISBN 978-0-13-981176-0.