ᱟᱹᱠᱼᱟᱸᱯᱟᱸᱲᱤᱼᱴᱩᱴᱤ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search
ᱟᱜ-ᱥᱟᱨ
ᱟᱜ ᱥᱟᱨ ᱥᱟᱶ ᱥᱤᱠᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ

ᱱᱳᱣᱟ ᱯᱨᱤᱛᱷᱤᱢᱤᱨᱮᱱ ᱟᱸᱫᱤᱵᱷᱟᱹᱥᱤ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱠᱩᱣᱟᱠ ᱵᱟᱱᱪᱟᱹᱣᱳᱠ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱟᱹᱠᱼᱟᱸᱯᱟᱸᱲᱤᱼᱴᱩᱴᱤ ᱫᱚ ᱟᱸᱫᱤ ᱜᱮ ᱡᱟᱹᱲᱩᱨᱟ᱾ ᱱᱳᱣᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱱᱤᱡᱚᱼᱵᱟᱹᱧᱪᱟᱹᱣᱠ (self-defense) ᱟᱨ ᱥᱮᱸᱱᱫᱨᱟ (hunting) ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱠᱚ ᱞᱟᱲᱪᱟᱨᱟ᱾ ᱠᱷᱮᱲᱣᱟᱞ ᱵᱚᱸᱥ ᱨᱮᱱ ᱡᱚᱛᱚ ᱟᱸᱫᱤᱵᱷᱹᱥᱤ ᱜᱮ ᱱᱳᱣᱟ ᱟᱹᱠᱼᱟᱸᱯᱟᱸᱲᱤᱼᱴᱩᱴᱤ ᱢᱮᱸᱛᱟᱠ ᱢᱮ ᱟᱹᱠᱼᱥᱟᱹᱨ ᱫᱚᱠᱩ ᱞᱟᱲᱪᱟᱨ ᱜᱮᱭᱟ᱾ ᱥᱟᱹᱱᱛᱟᱨ ᱠᱚ ᱫᱟ ᱟᱹᱠᱼᱥᱟᱹᱨ ᱞᱟᱹᱭᱼᱞᱟᱹᱠᱪᱟᱨ, ᱟᱸᱨᱤᱼᱪᱟᱸᱞᱤ, ᱥᱮᱸᱱᱫᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱯᱞᱟᱼᱵᱤᱦᱟᱹ ᱨᱮ ᱠᱚ ᱞᱟᱲᱪᱟᱨᱟ᱾ᱟᱹᱠ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱹᱱᱛᱟᱨ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱟᱹᱠ ᱫᱚ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱢᱟᱹᱛ ᱨᱮᱸᱱᱟᱹᱝ ᱜᱮᱠᱚ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱦᱚᱲ ᱥᱚᱢᱟᱱ ᱢᱟᱹᱛ ᱦᱚᱭᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱟᱲᱮ ᱨᱮ ᱜᱟᱸᱱᱟᱸᱠ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱦᱩᱹᱭᱩᱠ ᱟ᱾ ᱜᱟᱸᱟᱸᱠ ᱨᱮ ᱡᱚᱲᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱜᱷᱩᱱᱟᱹ ᱫᱚ ᱦᱟᱹᱨᱛᱟ, ᱵᱟᱹᱵᱮᱨ, ᱢᱟᱛᱼᱠᱩᱸᱧᱪᱟᱹ (smooth silky bamboo limb)ᱦᱚᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱹᱨ ᱦᱩᱹᱭᱩᱠᱟ᱾ ᱥᱟᱹᱱᱛᱟᱨ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱟᱹᱠᱼᱥᱟᱹᱨ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱞᱟᱲᱪᱟᱨᱟ, ᱡᱮ ᱞᱮᱠᱟᱹ ᱯᱚᱨᱪᱷᱟᱹᱼᱟᱹᱠ, ᱜᱷᱩᱨᱟᱹᱼᱟᱹᱠ, ᱵᱟᱸᱫᱩᱠᱼᱟᱹᱠ ᱟᱨ ᱞᱤᱴᱟᱹᱼᱟᱹᱠ᱾


ᱟᱸᱯᱟᱸᱲᱤ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱟᱸᱯᱟᱸᱲᱤ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱴᱟᱝ ᱢᱮᱲᱦᱮᱸᱛ ᱯᱷᱟᱹᱞ, ᱥᱚᱡᱦᱮᱸ ᱢᱟᱛᱼᱠᱩᱸᱧᱪᱟᱹ ᱟᱨ ᱪᱮᱸᱲᱮᱼᱤᱞ ᱛᱮ ᱜᱟᱞᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱟ᱾ ᱵᱮᱞᱮ ᱢᱟᱛᱼᱠᱩᱸᱧᱪᱟᱹ ᱥᱮᱴᱚᱝ ᱨᱮ ᱛᱟᱹᱥᱮ ᱨᱚᱦᱚᱲ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱟ᱾ ᱛᱟᱹᱥᱮ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱱᱳᱣᱟ ᱟᱸᱯᱟᱸᱲᱤ ᱥᱮ ᱥᱟᱹᱨ ᱫᱚ ᱟᱸᱫᱤ ᱨᱟᱣᱟᱞ ᱟᱨ ᱥᱚᱡᱦᱮ ᱪᱟᱹᱞᱟᱜ ᱟ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱹᱨ ᱵᱟᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱸᱠᱮᱱ ᱟᱸᱠ ᱫᱚ ᱚᱪᱚᱞ ᱜᱮᱭᱟᱹ᱾ ᱱᱳᱣᱟ ᱥᱟᱹᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱡᱟᱦᱟᱹᱱ ᱡᱟᱱᱳᱣᱟᱨ ᱥᱮ ᱵᱟᱭᱨᱤ ᱠᱩ ᱫᱩᱠᱩ ᱴᱩᱸᱧ ᱠᱚᱣᱟ᱾


ᱴᱩᱴᱤ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱴᱩᱴᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱸᱯᱟᱸᱲᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱶᱟ ᱞᱟᱦᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱸᱯᱟᱸᱲᱤᱼᱯᱷᱟᱞ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱢᱟᱫᱼᱛᱷᱚᱭᱚ ᱠᱚ ᱡᱚᱲᱟᱹᱣᱟ᱾ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱪᱮᱸᱬᱮᱸ ᱥᱮ ᱠᱟᱸᱴᱤᱡ ᱡᱟᱱᱳᱣᱟᱨ ᱜᱚᱪ ᱠᱷᱚᱛᱤᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱞᱟᱲᱪᱟᱨ ᱜᱟᱱᱚᱠ ᱟ᱾ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱸ ᱠᱚ ᱟᱜᱼᱥᱟᱨ ᱛᱩᱛᱩᱧ ᱪᱮᱪᱮᱫ ᱞᱟᱸᱜᱤᱫ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱚ ᱟᱸᱫᱤ ᱞᱟ.ᱠᱛᱤᱭᱟᱱ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱟᱱᱟ᱾

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]