ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱦᱚᱲ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search
ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ ᱫᱤᱱᱟᱸᱡᱽᱯᱩᱨ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱥᱤ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞ ᱦᱚᱲ

ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱦᱚᱲᱠᱚ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱡᱟᱹᱛᱤ, ᱯᱟᱦᱟᱲᱤ ᱡᱟᱹᱛᱤ, ᱟᱫᱤᱢ ᱦᱚᱲ, ᱩᱯᱚᱡᱟᱹᱛᱤ ᱢᱮᱱ ᱛᱮᱠᱚ ᱦᱤᱱᱦᱟᱹᱭᱮᱜ ᱠᱟᱱ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ᱾ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱛ ᱛᱮ ᱦᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣᱜ ᱦᱩᱭᱟᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱜᱚᱫᱮᱞ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣᱜ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱦᱚᱸ ᱱᱤᱫ ᱵᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱚᱢᱟᱫᱷᱟᱱ ᱦᱩᱭᱟᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱤᱠᱷᱟᱹᱱ ᱡᱟᱦᱟ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱱᱤᱨᱫᱜᱟᱨᱚᱱ ᱡᱟᱜᱟ, ᱵᱟᱝᱛᱮ ᱢᱟᱞᱤᱠ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱡᱟᱜᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱭ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮ ᱦᱮᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱ᱾ ᱟᱨ ᱱᱤᱛ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ, ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱸᱥᱠᱨᱤᱛᱤᱠ, ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱱᱤᱡᱮᱨ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱢᱮᱱ ᱛᱮᱠᱚ ᱵᱩᱡᱦᱚᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱯᱷᱮᱵᱟᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]