ᱠᱟᱹᱢᱤ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search

ᱢᱮᱱᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱠᱟᱹᱴᱤᱜ ᱠᱟᱹᱴᱩ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱣᱟᱜ-ᱟ᱾ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ, ᱫᱟᱠᱟ ᱡᱚᱢ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱥᱟᱸᱣ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱟᱭᱢᱟ᱾ ᱤᱠᱷᱟᱹᱱ ᱵᱤᱜᱽᱭᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ᱾ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱫᱟᱲᱮ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ᱾

ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱱᱠᱚ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱫᱤᱱᱟᱸᱢ ᱫᱤᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱦᱮ ᱫᱷᱟᱨᱚᱱᱟ, ᱯᱷᱤᱡᱤᱠ(Physics) ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱯᱟᱨᱛᱷᱚᱠᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ᱾ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱚᱛ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱩᱞ ᱨᱟᱠᱟᱵᱽ ᱠᱟᱛᱮᱜ ᱟᱵᱟᱨ ᱫᱚ ᱫᱚ ᱯᱷᱤᱡᱤᱠ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱮᱫ ᱜᱮ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ᱾