Jump to content

ᱠᱟᱹᱢᱤ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

ᱢᱮᱱᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱠᱟᱹᱴᱤᱜ ᱠᱟᱹᱴᱩ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱣᱟᱜᱼᱟ᱾ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ, ᱫᱟᱠᱟ ᱡᱚᱢ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱥᱟᱸᱣ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱟᱭᱢᱟ᱾ ᱤᱠᱷᱟᱹᱱ ᱵᱤᱜᱽᱭᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ᱾ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱫᱟᱲᱮ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ᱾

ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱱᱠᱚ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱫᱤᱱᱟᱸᱢ ᱫᱤᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱦᱮ ᱫᱷᱟᱨᱚᱱᱟ, ᱯᱷᱤᱡᱤᱠᱥ (Physics) ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱯᱟᱨᱛᱷᱚᱠᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ᱾ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱚᱛ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱩᱞ ᱨᱟᱠᱟᱵᱽ ᱠᱟᱛᱮᱜ ᱟᱵᱟᱨ ᱫᱚ ᱫᱚ ᱯᱷᱤᱡᱤᱠᱥ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱮᱫ ᱜᱮ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ᱾

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]