Jump to content

ᱠᱳᱥᱟᱭ ᱜᱟᱰᱟ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
ᱠᱳᱥᱟᱭ ᱜᱟᱰᱟ
ᱫᱤᱥᱚᱢᱥᱤᱧᱚᱛ
ᱯᱚᱱᱚᱛᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ
ᱥᱚᱦᱚᱨᱠᱷᱚᱲᱚᱜᱽᱯᱩᱨ

ᱠᱳᱥᱟᱭ ᱜᱟᱰᱟ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱷᱚᱲᱚᱜᱽᱯᱩᱨ ᱴᱷᱮᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱜᱟᱰᱟ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱥᱟᱦᱟᱨ ᱟᱨ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱴᱮᱠᱱᱤᱠᱚᱞ ᱛᱷᱟᱹᱯᱱᱤᱛ, ᱠᱷᱚᱲᱚᱜᱽᱯᱩᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱟᱜ ᱡᱚᱜᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱩᱬ ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱠᱟᱱᱟ᱾

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]