Jump to content

ᱡᱚᱥᱮᱯᱷ ᱮᱥᱴᱟᱞᱤᱱ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
ᱡᱚᱥᱮᱯᱷ ᱮᱥᱴᱟᱞᱤᱱ ᱑᱙᱔᱒

ᱡᱚᱥᱮᱯᱷ ᱮᱥᱴᱟᱞᱤᱱ (᱑᱘ ᱰᱤᱥᱮᱢᱵᱚᱨ ᱑᱘᱗᱘ – ᱕ ᱢᱟᱨᱪ ᱑᱙᱕᱓) ᱢᱤᱫ ᱨᱩᱥ Communist leader ᱠᱟᱱᱟᱭ᱾ ᱑᱙᱒᱒ ᱠᱷᱚᱱ ᱑᱙᱕᱓ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱥᱳᱵᱷᱤᱭᱮᱛ ᱤᱣᱱᱤᱭᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱠᱚᱢᱤᱣᱱᱤᱥᱴ ᱯᱟᱨᱴᱤ ᱨᱮᱱ ᱡᱮᱱᱟᱨᱮᱞ ᱥᱮᱠᱨᱮᱴᱟᱨᱤᱭᱮ ᱛᱟᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ᱾

ᱥᱳᱵᱷᱤᱭᱮᱛ ᱤᱣᱱᱤᱭᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱟᱜᱟᱢ ᱨᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱚᱠᱛᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱨᱟᱡᱽᱱᱤᱟᱛᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱚᱛᱚᱵᱟᱫᱽ ᱫᱚ "ᱮᱥᱛᱟᱞᱤᱱᱵᱟᱫᱽ" ᱥᱮ Stalinism ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱮᱦᱚᱵ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱠᱚᱢᱤᱴᱤᱨᱮᱱ ᱥᱮᱠᱨᱮᱴᱟᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱟᱲᱮ ᱛᱷᱚᱲᱟ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ᱾ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱥᱳᱵᱷᱤᱭᱮᱛ ᱤᱣᱱᱤᱭᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱲᱮ ᱭᱮ ᱦᱟᱢᱮᱴ ᱠᱮᱫᱟ᱾

ᱮᱥᱛᱟᱞᱤᱱ ᱥᱳᱵᱷᱤᱭᱮᱛ ᱤᱣᱱᱤᱭᱚᱱ ᱨᱮ ᱛᱟᱞᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱟᱨᱤ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱮ ᱮᱦᱚᱵ ᱠᱮᱫᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱚᱠᱛᱮ ᱥᱳᱵᱷᱤᱭᱮᱛ ᱤᱣᱱᱤᱭᱚᱱ ᱫᱚ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱟᱹᱨᱤ ᱥᱮᱡ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱤᱸᱫᱷᱟᱹᱱ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱮᱥᱛᱟᱞᱤᱱᱟᱜ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱛᱮ ᱤᱱᱰᱟᱥᱴᱨᱤ ᱟᱨ ᱠᱨᱤᱥᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱢᱤᱫ ᱠᱟᱛᱮᱜ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱟᱹᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱜᱮᱭ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱠᱮᱫᱟ᱾ ᱛᱷᱚᱲᱟ ᱢᱟᱦᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱥᱳᱵᱷᱤᱭᱮᱛ ᱤᱣᱱᱤᱭᱚᱱ ᱫᱚ ᱰᱮᱵᱷᱮᱞᱚᱯᱮᱰ ᱫᱤᱥᱟᱹᱢ ᱨᱮ ᱩᱛᱟᱱᱟᱹᱣ ᱮᱱᱟ᱾ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱟᱹᱨᱤ ᱚᱫᱚᱞ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱠᱟᱨᱚᱢ ᱛᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱨᱮᱝᱜᱮᱡ ᱱᱟᱪᱟᱨ ᱨᱮ ᱠᱚ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱮᱱᱟ᱾ ᱟᱭᱢᱟ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱜᱚᱡ ᱮᱱᱟ᱾ ᱑᱙᱓᱐ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱥᱮᱡ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱥᱛᱟᱞᱤᱱ ᱫᱚ ᱟᱭᱟᱜ ᱠᱷᱚᱢᱚᱛᱟ ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱞᱮ ᱠᱚᱪᱞᱚᱱᱮ ᱮᱦᱚᱵ ᱠᱮᱫᱟ᱾ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱠᱚᱢᱤᱣᱱᱤᱥᱴ ᱯᱟᱨᱴᱤ ᱨᱮᱱ ᱵᱟᱹᱭᱨᱤ ᱢᱮᱱ ᱠᱟᱛᱮᱜ ᱟᱭᱢᱟ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱜᱚᱡ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ᱾ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱭᱵᱮᱨᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱛᱟᱞᱟ ᱮᱥᱤᱭᱟ ᱨᱮ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱠᱟᱛ ᱠᱚᱣᱟ᱾ ᱨᱟᱥᱤᱭᱟ ᱨᱮᱱ ᱟᱭᱢᱟ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱜᱮ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱰᱤᱱᱰᱟᱹ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱴᱟᱜ ᱛᱮ ᱠᱚ ᱞᱟᱜᱟ ᱧᱤᱨ ᱠᱮᱛ ᱠᱚᱣᱟ᱾

ᱮᱥᱛᱟᱞᱤᱱᱟᱜ ᱥᱟᱥᱚᱱ ᱡᱚᱠᱷᱚᱡ ᱜᱮ ᱥᱳᱵᱷᱤᱭᱮᱛ ᱤᱣᱱᱤᱭᱚᱱ ᱫᱚ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱨᱮᱭ ᱥᱟᱮᱞᱮᱫ ᱞᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱟᱛᱥᱤ ᱡᱟᱨᱢᱟᱱᱤ ᱦᱟᱨᱟᱣ ᱨᱮ ᱠᱚ ᱜᱚᱲᱚ ᱞᱮᱱᱟ᱾ ᱮᱥᱛᱟᱞᱤᱱᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱤᱜᱤ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱥᱳᱵᱷᱤᱭᱮᱛ ᱤᱣᱱᱤᱭᱚᱱ ᱫᱚ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮᱱ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱫᱟᱲᱮ ᱢᱩᱫ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱞᱟᱲᱮᱭᱮ ᱛᱤᱝᱜᱩᱭᱮᱱᱟ᱾ ᱔᱐ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱥᱳᱵᱷᱤᱭᱮᱛ ᱤᱣᱱᱤᱭᱚᱱ ᱟᱹᱣᱨᱤ ᱨᱟᱹᱯᱩᱫᱚᱜ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱟᱲᱮ ᱛᱟᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ᱾

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟ.ᱠᱷᱭᱟ.ᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]