Jump to content

ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱯᱩᱥᱤ ᱢᱟᱦᱟᱸ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
National Cat Day
A cat at an animal rescue shelter
ᱢᱟᱱᱟᱣᱠᱩ Canada; United States
ᱞᱮᱠᱟᱱNational
ᱢᱟᱹᱦᱤᱛAugust 8th (Canada) October 29th (United States)
ᱛᱤᱱᱟᱹ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱛᱟᱭᱚᱢAnnually
ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ  ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟGotcha Day

ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱ ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱯᱩᱥᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱟᱵᱷᱮᱱ (ᱥᱚᱪᱮᱛᱚᱱ) ᱡᱟᱹᱥᱛᱤᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ-ᱛᱮ ᱫᱤᱱᱟᱹᱢ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱯᱩᱥᱤ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱢᱤᱫ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱟᱵᱷᱮᱱ (ᱥᱚᱪᱮᱛᱚᱱ) ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱢᱮᱱ ᱛᱮᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱵᱟᱛᱟᱣ ᱟᱹᱜᱩᱭᱮᱫᱟ᱾

ᱱᱤᱭᱟ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟᱰᱟ-ᱨᱮ ᱘ ᱟᱜᱚᱥᱴ ᱟᱨ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱫᱚ ᱒᱙ ᱚᱠᱴᱚᱵᱚᱨ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱟᱜᱩᱭᱫᱟ᱾ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱯᱩᱥᱤ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱯᱭᱥᱟᱭᱤᱴ ᱨᱮ ᱱᱚᱝᱞᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ ᱡᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱑᱐᱐᱕ ᱥᱟᱞ ᱨᱮᱠᱚ ᱠᱟᱨᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ᱾ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱜ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱯᱩᱥᱤ ᱠᱚ ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱠᱚᱣᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵᱽ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱽᱜ-ᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶ ᱟᱨᱦᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱠᱚ ᱯᱩᱥᱤ ᱫᱟᱞᱟᱹᱲᱤᱭᱟᱠᱚ ᱯᱩᱥᱤ ᱟᱥᱩᱞ ᱨᱮ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱮᱠᱟᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ-ᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱯᱩᱥᱤ ᱜᱤᱯᱷ ᱮᱢᱟ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚᱭ ᱩᱯᱮᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱟᱨ ᱜᱷᱟᱨᱚᱪ ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱟᱱ ᱥᱚᱥᱟᱭᱴᱤ ᱯᱷᱚᱨ ᱫᱟ ᱯᱤᱨᱤᱵᱷᱮᱥᱚᱱ ᱚᱯᱷ ᱠᱚᱨᱩᱭᱮᱞᱴᱤ ᱴᱩ ᱮᱱᱤᱢᱮᱞᱥ᱾ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱢᱤᱫ ᱢᱤᱫ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱥᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱯᱷᱤᱨᱤᱛᱮ ᱦᱤᱵᱽ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ᱾

ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱡᱮᱜᱮᱛᱟᱹᱨᱤ ᱯᱩᱥᱤ ᱢᱟᱦᱟᱸ

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]