ᱡᱮᱜᱮᱛᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱲ ᱢᱟᱦᱟ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
ᱡᱮᱜᱮᱛᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱲ ᱢᱟᱦᱟ
International Workers' Day
ᱚᱯᱷᱤᱥᱤᱭᱟᱞ ᱧᱩᱛᱩᱢᱡᱮᱜᱮᱛᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱲ ᱢᱟᱦᱟ
ᱮᱴᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢᱢᱮ ᱢᱟᱦᱟ
ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱠᱟᱹᱢᱤᱠᱩᱱᱟᱱᱟᱦᱩᱱᱟᱹᱲ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱮᱴᱟᱜ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ; ᱯᱮᱨᱮᱰ, ᱨᱮᱞᱤ, ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱩ
ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ᱑ ᱢᱮ
ᱛᱟᱭᱚᱢ  ᱚᱠᱛᱚExpression error: ᱵᱟᱝ ᱧᱮᱞ ᱴᱷᱤᱠᱚᱜᱠᱟᱱ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱠᱚ "᱑".
ᱛᱤᱱᱟᱹ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱛᱟᱭᱚᱢAnnual
ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ  ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ

ᱡᱮᱜᱮᱛᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱲ ᱢᱟᱦᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱢᱮ ᱢᱟᱦᱟ ᱢᱮᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱱᱤᱭᱟᱸ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱯᱩᱨᱟᱣ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱢᱮ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱨᱮᱜᱮᱠᱚ ᱢᱚᱱᱟᱣ ᱤᱫᱤᱭᱟ᱾ ᱱᱤᱭᱟᱸ ᱫᱚ ᱡᱮᱜᱮᱛᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱲ ᱟᱱᱫᱚᱞᱚᱱ ᱢᱟᱦᱟ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱫᱤᱥᱟᱹᱢ ᱨᱮᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱲ ᱥᱟᱶ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱜᱟᱫᱮᱞ ᱥᱚᱝᱜᱚᱴᱷᱚᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱰᱚᱦᱟᱨ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱤᱪᱷᱤᱞ, ᱥᱚᱵᱷᱟ ᱠᱚ ᱦᱩᱭ ᱚᱪᱩᱭᱟ᱾ ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ ᱥᱟᱶ ᱚᱨᱦᱚᱸ ᱘᱐ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱫᱤᱥᱟᱹᱢ ᱨᱮ ᱱᱤᱭᱟᱸ ᱚᱠᱚᱛᱚ ᱨᱮ ᱪᱷᱩᱴᱤ ᱢᱟᱡᱟ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱫᱟ᱾ ᱟᱨ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱤᱥᱟᱹᱢ ᱠᱚᱨᱮ ᱫᱚ ᱵᱮ-ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣᱟ᱾

ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱠᱟᱛᱷᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

᱑᱘᱘᱖ ᱥᱟᱞ ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱤᱠᱟᱜᱚ ᱥᱚᱦᱚᱨ ᱨᱮᱱᱚᱜ ᱦᱮ ᱢᱟᱨᱠᱮᱴ ᱢᱟᱥᱠᱟᱨ ᱦᱤᱣᱤ ᱟᱞᱟᱭ ᱚᱠᱟᱫ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮᱜ ᱱᱤᱭᱟᱸ ᱢᱟᱦᱟ ᱫᱚ᱾ ᱚᱱᱟ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱘ ᱴᱟᱲᱟᱝ(ᱜᱷᱚᱱᱴᱟ) ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱚ ᱡᱟᱨᱣᱟ ᱞᱮᱱᱟ᱾ ᱚᱨ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱠᱚ ᱛᱟᱸᱜ ᱠᱟᱛᱮᱜ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱪᱤᱦᱟᱹ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱵᱚᱢ-ᱮ ᱪᱟᱯᱟᱛ ᱞᱮᱜ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱲ ᱪᱮᱛᱚᱱ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱲ ᱥᱟᱶ ᱜᱩᱞᱤ ᱛᱩᱧ ᱠᱚ ᱪᱷᱩᱴᱟᱹᱣ ᱞᱮᱱᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱛᱮ ᱡᱟᱨᱣᱟ ᱟᱠᱟᱱ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱲ ᱥᱚᱶ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱠᱚ ᱜᱚᱡᱽ ᱞᱮᱱᱟ᱾

ᱟᱞᱡᱮᱨᱤᱭᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱟᱞᱡᱮᱨᱤᱭᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱢᱮ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱜᱮᱭᱟ᱾ ᱑᱙᱖᱒ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱪᱷᱩᱴᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱨᱚᱛᱷᱟ ᱥᱟᱹᱨᱫᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ᱾

ᱪᱤᱛᱨᱚ ᱚᱲᱟᱜ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

DSC 1498 (5676929076)

ᱟᱨᱡᱮᱱᱴᱤᱱᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱟᱨᱡᱮᱱᱴᱤᱱᱟ ᱨᱮ ᱱᱤᱭᱟᱸ ᱚᱠᱚ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱚᱨᱠᱚᱨᱤ ᱪᱷᱩᱴᱤ ᱥᱟᱶ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱢᱮ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱤᱫᱤᱭ ᱫᱟ᱾

ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]