ᱡᱮᱜᱮᱛᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱲ ᱢᱟᱦᱟ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search
ᱡᱮᱜᱮᱛᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱲ ᱢᱟᱦᱟ
International Workers' Day
1.Mai 2013 (8697603319).jpg
ᱚᱯᱷᱤᱥᱤᱭᱟᱞ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱡᱮᱜᱮᱛᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱲ ᱢᱟᱦᱟ
ᱮᱴᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱢᱮ ᱢᱟᱦᱟ
ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱠᱟᱹᱢᱤᱠᱩ ᱱᱟᱱᱟᱦᱩᱱᱟᱹᱲ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱮᱴᱟᱜ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ; ᱯᱮᱨᱮᱰ, ᱨᱮᱞᱤ, ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱩ
ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ ᱑ ᱢᱮ
ᱛᱟᱭᱚᱢ  ᱚᱠᱛᱚ Expression error: ᱵᱟᱝ ᱧᱮᱞ ᱴᱷᱤᱠᱚᱜᱠᱟᱱ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱠᱚ "᱑".
ᱛᱤᱱᱟᱹ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱛᱟᱭᱚᱢ Annual
ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ  ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ

ᱡᱮᱜᱮᱛᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱲ ᱢᱟᱦᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱢᱮ ᱢᱟᱦᱟ ᱢᱮᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾[᱑][᱒] ᱱᱤᱭᱟᱸ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱯᱩᱨᱟᱣ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱢᱮ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱨᱮᱜᱮᱠᱚ ᱢᱚᱱᱟᱣ ᱤᱫᱤᱭᱟ᱾ ᱱᱤᱭᱟᱸ ᱫᱚ ᱡᱮᱜᱮᱛᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱲ ᱟᱱᱫᱚᱞᱚᱱ ᱢᱟᱦᱟ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱫᱤᱥᱟᱹᱢ ᱨᱮᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱲ ᱥᱟᱶ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱜᱟᱫᱮᱞ ᱥᱚᱝᱜᱚᱴᱷᱚᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱰᱚᱦᱟᱨ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱤᱪᱷᱤᱞ, ᱥᱚᱵᱷᱟ ᱠᱚ ᱦᱩᱭ ᱚᱪᱩᱭᱟ᱾ ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ ᱥᱟᱶ ᱚᱨᱦᱚᱸ ᱘᱐ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱫᱤᱥᱟᱹᱢ ᱨᱮ ᱱᱤᱭᱟᱸ ᱚᱠᱚᱛᱚ ᱨᱮ ᱪᱷᱩᱴᱤ ᱢᱟᱡᱟ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱫᱟ᱾ ᱟᱨ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱤᱥᱟᱹᱢ ᱠᱚᱨᱮ ᱫᱚ ᱵᱮ-ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣᱟ᱾

ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱠᱟᱛᱷᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

᱑᱘᱘᱖ ᱥᱟᱞ ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱤᱠᱟᱜᱚ ᱥᱚᱦᱚᱨ ᱨᱮᱱᱚᱜ ᱦᱮ ᱢᱟᱨᱠᱮᱴ ᱢᱟᱥᱠᱟᱨ ᱦᱤᱣᱤ ᱟᱞᱟᱭ ᱚᱠᱟᱫ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮᱜ ᱱᱤᱭᱟᱸ ᱢᱟᱦᱟ ᱫᱚ᱾ ᱚᱱᱟ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱘ ᱴᱟᱲᱟᱝ(ᱜᱷᱚᱱᱴᱟ) ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱚ ᱡᱟᱨᱣᱟ ᱞᱮᱱᱟ᱾ ᱚᱨ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱠᱚ ᱛᱟᱸᱜ ᱠᱟᱛᱮᱜ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱪᱤᱦᱟᱹ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱵᱚᱢ-ᱮ ᱪᱟᱯᱟᱛ ᱞᱮᱜ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱲ ᱪᱮᱛᱚᱱ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱲ ᱥᱟᱶ ᱜᱩᱞᱤ ᱛᱩᱧ ᱠᱚ ᱪᱷᱩᱴᱟᱹᱣ ᱞᱮᱱᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱛᱮ ᱡᱟᱨᱣᱟ ᱟᱠᱟᱱ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱲ ᱥᱚᱶ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱠᱚ ᱜᱚᱡᱽ ᱞᱮᱱᱟ᱾

ᱟᱞᱡᱮᱨᱤᱭᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱟᱞᱡᱮᱨᱤᱭᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱢᱮ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱜᱮᱭᱟ᱾ ᱑᱙᱖᱒ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱪᱷᱩᱴᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱨᱚᱛᱷᱟ ᱥᱟᱹᱨᱫᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ᱾

ᱪᱤᱛᱨᱚ ᱚᱲᱟᱜ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

DSC 1498 (5676929076)

ᱟᱨᱡᱮᱱᱴᱤᱱᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱟᱨᱡᱮᱱᱴᱤᱱᱟ ᱨᱮ ᱱᱤᱭᱟᱸ ᱚᱠᱚ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱚᱨᱠᱚᱨᱤ ᱪᱷᱩᱴᱤ ᱥᱟᱶ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱢᱮ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱤᱫᱤᱭ ᱫᱟ᱾

ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  1. ᱛᱩᱢᱟᱹᱞ ᱦᱩᱲᱟᱹᱜ:Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named GMGApr2008
  2. ᱛᱩᱢᱟᱹᱞ ᱦᱩᱲᱟᱹᱜ:Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Algeria

ᱯᱷᱮᱵᱟᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱪᱷᱟᱸᱪ:Public holidays in Algeria ᱪᱷᱟᱸᱪ:Public holidays in North Korea ᱪᱷᱟᱸᱪ:Russia Holidays ᱪᱷᱟᱸᱪ:Ukraine Holidays ᱪᱷᱟᱸᱪ:Public holidays in Vietnam ᱪᱷᱟᱸᱪ:Haymarket affair

ᱪᱷᱟᱸᱪ:Use British English Oxford spelling