ᱡᱮᱜᱮᱛᱟᱹᱨᱤ ᱥᱤᱠᱱᱟᱹᱛ ᱢᱟᱦᱟᱸ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search
International Literacy Day
ᱢᱟᱱᱟᱣᱠᱩ  All UN Member States
ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ 8 September
ᱛᱟᱭᱚᱢ  ᱚᱠᱛᱚ Expression error: ᱵᱟᱝ ᱧᱮᱞ ᱴᱷᱤᱠᱚᱜᱠᱟᱱ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱠᱚ "᱑".
ᱛᱤᱱᱟᱹ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱛᱟᱭᱚᱢ annual

᱑᱗ ᱱᱚᱣᱮᱢᱵᱚᱨ ᱨᱮ ᱭᱩᱱᱮᱥᱠᱚ ᱫᱚ ᱑᱙᱖᱕ ᱫᱚ ᱘ ᱥᱤᱛᱚᱢᱵᱚᱨ ᱨᱮ ᱡᱮᱜᱮᱛᱟᱹᱨᱤ ᱥᱤᱠᱱᱟᱹᱛ ᱢᱟᱦᱟᱸ (International Literacy Day) ᱛᱷᱟᱯᱚᱱ ᱦᱩᱭ ᱮᱱᱟ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱫᱷᱟᱣ ᱑᱙᱖᱖ ᱢᱮ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱦᱩᱭ ᱮᱱᱟ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱮᱱᱮᱛ ᱫᱚ ᱦᱚᱲᱟᱜ, ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱛᱮ ᱥᱤᱠᱱᱟᱹᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱟᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱡᱮᱜᱮᱛ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱥᱩᱨᱼᱥᱩᱞᱩᱨ ᱗᱗.᱕ ᱢᱟᱲᱟᱭ ᱠᱤᱱᱣᱟᱱ ᱠᱚ ᱥᱤᱠᱱᱟᱹᱛ ᱨᱮᱠᱚ ᱠᱚᱢᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱯᱨᱚᱵᱷᱟᱣ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ; ᱢᱮᱱᱮᱛ ᱢᱚᱬᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱱᱩᱭ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱥᱤᱠᱱᱟᱹᱛ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱨ ᱱᱩᱠᱩ ᱨᱮ ᱯᱮ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱛᱤᱨᱞᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ᱾ ᱖.᱘ ᱢᱟᱲᱟᱭ ᱜᱤᱫᱟᱹᱨ ᱟᱥᱲᱟ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱤᱫᱟᱹᱨ ᱠᱚ ᱫᱤᱱᱟᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱟᱜᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ ᱥᱮ ᱛᱟᱞᱟ‌ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱤᱠᱟ ᱠᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]