ᱡᱮᱜᱮᱛ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱱᱤᱨᱟᱹᱭ ᱢᱟᱦᱟ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
ᱡᱮᱜᱮᱛ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱱᱤᱨᱟᱹᱭ ᱢᱟᱦᱟ
International Day of Peace
ᱭᱩᱹᱮᱱᱹᱚᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱤᱨ
ᱢᱟᱱᱟᱣᱠᱩ ᱭᱩᱹᱮᱱᱹᱚᱹ ᱨᱮᱱ ᱡᱚᱛᱚ ᱨᱟᱹᱥᱭᱟᱹ ᱫᱤᱥᱚᱢ
ᱞᱮᱠᱟᱱᱡᱮᱜᱮᱛ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱱᱤᱨᱟᱹᱭ ᱢᱟᱦᱟ
ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱠᱟᱹᱢᱤᱠᱩᱜᱚᱴᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱛᱟᱞᱟ ᱛᱮ ᱢᱟᱱᱟᱣ
ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ᱒᱑ ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ
ᱛᱤᱱᱟᱹ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱛᱟᱭᱚᱢᱥᱮᱨᱢᱟᱠᱤᱭᱟᱹ
ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ  ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟᱱᱤᱨᱟᱹᱭ ᱟᱱᱫᱚᱲ

ᱡᱮᱜᱮᱛ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱱᱤᱨᱟᱹᱭ ᱢᱟᱦᱟ (International Day of Peace) ᱥᱮ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱥᱩᱞᱩᱠ ᱢᱟᱦᱟ (World Peace Day) ᱫᱚ ᱡᱟᱣ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱜᱮ ᱒᱑ ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱜᱟᱫᱮᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱚᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣᱟ ᱾ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮ ᱥᱩᱞᱩᱠ ᱱᱤᱨᱟᱹᱭ ᱵᱟᱱᱫᱷᱟᱣ ᱜᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱢᱟᱦᱟ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱥᱚᱞ ᱡᱚᱥ ᱟᱨ ᱢᱚᱛᱞᱚᱵᱽ ᱫᱚ ᱾ ᱦᱤᱥᱟᱹ ᱥᱩᱭᱟᱹ ᱟᱨ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱪᱟᱵᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱱᱣᱟ ᱡᱟᱹᱛ ᱛᱟᱞᱟ ᱨᱮ ᱥᱩᱞᱩᱠ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱛᱚᱯᱚᱞ ᱦᱚᱸ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱢᱟᱦᱟ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱡᱚᱥ ᱫᱚ ᱾ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱢᱟᱦᱟ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱯᱨᱚᱛᱷᱚᱢ ᱫᱷᱟᱣ ᱫᱚ ᱑᱙᱘᱒ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱞᱮᱱᱟ ᱾ ᱒᱐᱑᱓ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱜᱟᱫᱮᱞ ᱨᱤᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱥᱩᱛᱨᱮᱛ ᱱᱤᱨᱟᱹᱭ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱢᱟᱦᱟ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜᱼᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱡᱟᱹᱦᱤᱨ ᱞᱮᱫᱟ ᱾

ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱢᱟᱦᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱩᱰᱷᱟᱹᱣ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱱᱤᱣᱭᱚᱨᱠ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱜᱟᱫᱮᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱥᱚᱞ ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱨᱮ ᱡᱟᱯᱟᱱᱤ ᱱᱤᱨᱟᱹᱭ ᱜᱷᱚᱱᱴᱟ ᱨᱩ ᱞᱮᱱᱟ ᱾ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱜᱷᱚᱱᱴᱟ ᱫᱚ ᱟᱯᱷᱨᱤᱠᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱪᱷᱟᱰᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱨᱮᱡ ᱮᱴᱟᱜ ᱡᱚᱛᱚ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱ ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱩᱲᱤ ᱫᱟᱱ ᱮᱢ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱛᱮ ᱵᱮᱱᱟᱣᱚᱜᱼᱟ ᱾ "ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱥᱩᱯᱩᱞᱩᱠ ᱦᱚᱭᱚᱜ ᱢᱟ" ᱟᱥᱚᱞ ᱢᱟᱱᱛᱟᱨ ᱛᱮ "ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱦᱚᱭᱚᱜ ᱠᱚᱥᱴᱚ" ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱜᱷᱚᱱᱴᱟ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱜᱟᱫᱮᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱤᱨᱯᱟᱹ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱱᱟᱜᱟᱢ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

᱑᱙᱘᱑- ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱜᱟᱫᱮᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱫᱷᱟᱨᱚᱱ ᱵᱟᱹᱭᱥᱤ ᱨᱮ ᱯᱥ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱵᱤᱱ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱵᱟᱱᱫᱷᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱚᱥ ᱛᱮ ᱑᱙᱘᱑ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱜᱟᱫᱮᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱫᱷᱟᱨᱚᱱ ᱵᱟᱹᱭᱥᱤ ᱨᱮ ᱓᱖/᱖᱗ ᱮᱞ ᱦᱟᱢᱮᱴ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱟᱞᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱮᱱᱛᱮ ᱡᱟᱣ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ "ᱛᱮᱥᱟᱨ ᱵᱟᱞᱮ ᱢᱟᱦᱟ" ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱜᱟᱫᱮᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱫᱷᱚᱨᱚᱱ ᱵᱟᱹᱭᱥᱤ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱡᱟᱨᱣᱟᱜ ᱢᱟᱦᱟ ᱜᱮ "ᱡᱮᱜᱮᱛ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱱᱤᱨᱟᱹᱭ ᱢᱟᱦᱟ" ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱝᱜᱚᱪᱮ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱾

᱒᱐᱐᱑ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱒᱑ ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱛᱮ ᱒᱐᱐᱑ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱗ ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱨᱮ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱜᱟᱫᱮᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱫᱷᱟᱨᱚᱱ ᱵᱟᱹᱭᱥᱤ ᱨᱮ ᱕᱕/᱒᱘᱒ ᱮᱞ ᱧᱩᱢ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱛᱮ ᱒᱐᱐᱒ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱒᱑ ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ ᱠᱷᱚᱱ "ᱡᱮᱜᱮᱛ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱱᱤᱨᱟᱹᱭ ᱢᱟᱦᱟ" ᱢᱮᱱ ᱛᱮ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚ ᱥᱟᱞᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱠᱮᱫᱟ ᱾

᱒᱐᱑᱐-ᱱᱤᱨᱟᱹᱭ ᱟᱨ ᱩᱛᱷᱱᱟᱹᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱜᱟᱫᱮᱞ ᱨᱮ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱩᱲᱤ ᱠᱚ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱠᱚᱠᱚ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱭᱮᱫᱟ ᱚᱠᱚᱭ ᱫᱚ ᱱᱤᱨᱟᱹᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱮᱫ ᱾

᱒᱐᱑᱔-ᱱᱤᱨᱟᱹᱭ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱹᱭᱫᱟᱨᱤ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

᱒᱐᱑᱔ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱮᱜᱮᱛ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱱᱤᱨᱟᱹᱭ ᱢᱟᱦᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱛᱷᱟᱢ ᱯᱤᱯᱳᱥ ᱴᱩ ᱯᱤᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱜᱟᱫᱮᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱹᱭ ᱡᱟᱦᱤᱨ ᱫᱚ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟ ᱨᱮ ᱱᱤᱨᱟᱹᱭ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱ ᱛᱮᱭᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱠᱮᱫᱟ ᱾

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]