ᱡᱮᱜᱮᱛ ᱨᱤᱫᱟᱹᱭ ᱢᱟᱦᱟᱸ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

ᱱᱚᱶᱟ ᱡᱮᱜᱮᱛ ᱨᱤᱫᱟᱹᱭ ᱢᱟᱦᱟᱸ, ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱨᱤᱫᱟᱹᱭ ᱨᱮ ᱱᱚᱶᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱨᱮ ᱫᱷᱮᱭᱚᱱ ᱨᱮ ᱮᱢᱚᱜ- ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱚᱜ᱾ ᱡᱮᱜᱮᱛ ᱨᱤᱫᱟᱹᱭ ᱯᱷᱟᱧᱩᱸᱰᱮᱥᱟᱱ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱟᱭᱚᱡᱟᱛ ᱨᱤᱫᱟᱹᱭ ᱡᱮᱜᱮᱛ ᱢᱟᱦᱟᱸ, ᱡᱮᱜᱮᱛ ᱵᱷᱚᱨ ᱨᱮ ᱒᱙ ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ ᱨᱮ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱨᱤᱫᱟᱹᱭ ᱨᱚᱜᱽ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚᱛ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞ ᱪᱷᱟᱹᱨᱭᱟᱹᱣ ᱟᱨ ᱱᱚᱸᱠᱟ ᱜᱮ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚ ᱨᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱩᱯᱟᱹᱭ ᱠᱚ ᱞᱟᱦᱟ ᱚᱪᱚᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱥᱚᱞ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱥᱟᱶ , ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱤᱱ ᱧᱮᱞᱛᱮ ᱠᱟᱱ ᱨᱟᱱ, ᱠᱷᱮᱞᱚᱸᱰ ᱯᱨᱚᱜᱨᱟᱢ, ᱥᱣᱟᱥᱛᱷ ᱥᱤᱣᱤᱨ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾

ᱡᱮᱜᱮᱛ ᱨᱤᱫᱟᱹᱭ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱜᱩᱨ, ᱨᱤᱫᱟᱹᱭ ᱥᱮ ᱨᱤᱫᱟᱹᱭ ᱨᱚᱜᱽ ᱠᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱟᱨ ᱟᱥᱚᱞ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱵᱟᱵᱚᱛ ᱛᱮ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞ ᱪᱷᱟᱹᱨᱭᱟᱹᱣ ᱨᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱤᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱢᱤᱫ ᱴᱩᱰᱟᱹᱜ ᱠᱚ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹᱯ ᱮᱫᱟᱭ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮ ᱫᱤᱠᱩ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ-ᱥᱟᱶ ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱣᱟᱥᱛᱷ ᱨᱤᱫᱟᱹᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭᱚᱜ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱮᱫ-ᱟ᱾

ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱟᱨᱥᱟᱞ, ᱟᱥᱚᱞ ᱨᱤᱫᱟᱹᱭ ᱨᱚᱜᱽ ᱠᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱮᱥ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱩᱯᱟᱹᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱤᱫ ᱯᱨᱚᱵᱷᱟᱣ ᱵᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾

ᱟᱨ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱯᱟᱲᱷᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱚᱶᱟ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮ ᱧᱮᱞ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱩᱜᱤ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱥᱮᱞᱤ ᱞᱟᱦᱟᱭ ᱮᱫᱟᱭ᱾

ᱡᱮᱜᱮᱛ ᱨᱤᱫᱟᱹᱭ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱛᱮ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱱᱚᱶᱟ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ ᱮᱢᱟᱠᱚ ᱨᱮ ᱫᱚᱨᱟᱠᱟᱨᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱡᱮ ᱨᱤᱫᱟᱹᱭ ᱨᱚᱜᱽ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱟᱨ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱡᱮᱜᱮᱛ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱑᱗.᱙ ᱢᱤᱞᱤᱭᱳᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱜᱩᱨᱩᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱟᱹᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱥᱚᱞ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱨᱤᱫᱟᱹᱭ ᱛᱟᱞᱤᱠᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱪᱮᱛᱟᱱᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ᱾

ᱡᱮᱜᱮᱛ ᱦᱟᱨᱴ ᱯᱷᱟᱣᱩᱸᱰᱮᱥᱚᱱ ᱱᱚᱶᱟ ᱚᱵᱷᱤᱭᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱭᱢᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱚᱛ ᱨᱤᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱢᱤᱫ ᱡᱩᱢᱤᱫ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱫᱚᱦᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱦᱚᱲ ᱟᱨ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱚ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱥᱣᱟᱥᱛᱷ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱮᱵᱟ ᱟᱨ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱥᱮᱞᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱧᱮᱞ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱮᱫᱟᱭᱟ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱟᱭᱚᱡᱟᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱪᱷᱟᱹᱨᱭᱟᱹᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱲ ᱥᱛᱟᱨ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ-ᱥᱟᱶ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱥᱛᱚᱨ ᱨᱮ ᱱᱟᱶᱟ ᱠᱟᱱᱩᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮ ᱜᱚᱲᱚ ᱮᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟᱭ᱾

WHF ᱚᱱᱠᱟ "ᱱᱚᱶᱟ ᱟᱡᱟᱜ ᱵᱟᱵᱚᱛ ᱛᱮ ᱢᱮᱱ ᱵᱟᱵᱚᱛ ᱛᱮ, ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱞᱟᱜᱟᱛᱚᱜᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭᱟᱜ ᱵᱟᱵᱚᱛ ᱛᱮ ᱨᱚᱲᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱨ ᱱᱤᱛ ᱤᱧ ᱟᱨ ᱟᱢᱟᱜ ᱨᱤᱫᱟᱹᱭ ᱨᱮ ᱧᱮᱞ ᱛᱟᱞᱩᱠ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱪᱮᱫ ᱤᱧ ᱪᱤᱠᱟ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ-ᱟ?"

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]