ᱡᱮᱜᱮᱫ ᱛᱚᱣᱟ ᱢᱟᱦᱟᱸ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
ᱡᱮᱜᱮᱫ ᱛᱚᱣᱟ ᱢᱟᱦᱟᱸ
ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱪᱟᱥ ᱟᱨ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ , ᱥᱨᱤ ᱨᱟᱫᱷᱟ ᱢᱳᱦᱚᱱ ᱥᱤᱝ ᱡᱩᱱᱛᱩ ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱟᱨ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱪᱟᱨ ᱵᱤᱵᱷᱟᱜ ᱛᱟᱹᱨᱤ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ "ᱡᱮᱜᱮᱫ ᱛᱚᱣᱟ ᱢᱟᱦᱟᱸ" ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱨᱮ ᱐᱑ ᱡᱩᱱᱮ ᱒᱐᱑᱗ ᱦᱤᱞᱚᱜ
ᱞᱮᱠᱟᱱᱡᱮᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ
ᱢᱳᱦᱚᱴᱣᱚᱡᱮᱜᱮᱫ ᱨᱮ ᱛᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱚᱪᱚ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱛᱮ
ᱢᱟᱹᱦᱤᱛᱡᱩᱱ ᱑
ᱛᱤᱱᱟᱹ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱛᱟᱭᱚᱢᱥᱮᱨᱢᱟᱠᱤᱭᱟᱹ
ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱫᱷᱟᱣ᱒᱐᱐᱑; Error: first parameter cannot be parsed as a date or time. (᱒᱐᱐᱑)
ᱮᱦᱚᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟFood and Agriculture Organization

ᱡᱮᱜᱮᱫ ᱛᱚᱣᱟ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱡᱮᱜᱮᱫ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱛᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱦᱚᱲᱠᱚ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱚᱪᱚ ᱫᱤᱥᱟᱹᱛᱮ ᱭᱩᱱᱟᱭᱴᱮᱰᱽ ᱱᱮᱥᱚᱱᱟᱜ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱥᱚᱸᱥᱛᱷᱟ ᱛᱩᱞᱩᱡ ᱛᱷᱟᱯᱚᱱ ᱟᱠᱟᱱ ᱡᱮᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾[᱑] ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱯᱤᱪᱷᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱡᱩᱱ ᱑ ᱨᱮᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣᱼᱟ ᱾ [᱒] ᱛᱚᱣᱟ ᱤᱞᱟᱹᱠᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱨᱮ ᱟᱹᱜᱩ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱣ ᱮᱢ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱚᱥ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱱᱟᱜᱟᱢ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

᱒᱐᱐᱑ ᱥᱟᱞ ᱨᱮ ᱡᱮᱜᱮᱫ ᱛᱚᱣᱟ ᱢᱟᱦᱟᱸ FAO ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱮ ᱪᱷᱟᱹᱴᱤᱭᱟᱹᱨ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱦᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱡᱩᱱ ᱑ ᱛᱚᱣᱟ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱮᱫ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱚᱱᱟ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱜᱮᱠᱚ ᱴᱷᱟᱹᱣᱠᱟᱹ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱟᱦᱟ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱥᱟᱶ ᱛᱚᱣᱟ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱨᱮ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱟᱨᱡᱟᱣᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱷᱮᱭᱟᱱ ᱢᱟ, ᱛᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱜᱩᱱ ᱤᱫᱤᱭᱟᱛᱮ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱪᱮᱸᱜᱷᱟ ᱟᱨ ᱛᱚᱣᱟ ᱛᱮ ᱟᱹᱥᱩᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱜᱚᱲᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱥᱟᱵ ᱮᱢᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱚᱥ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ᱭᱩᱱᱟᱭᱴᱮᱰᱽ ᱱᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱑ ᱢᱤᱞᱤᱭᱚᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱦᱚᱲ ᱛᱚᱣᱟ ᱛᱮᱠᱚ ᱟᱹᱥᱩᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾[᱓] ᱟᱨ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱖ᱵᱤᱞᱤᱭᱚᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱦᱚᱲ ᱛᱚᱣᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱮᱫᱼᱟ ᱾


ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  1. "Today is World Milk Day". Archived from the original on 4 February 2016. Retrieved 2 June 2015.
  2. "World Milk Day: 1 June 2015". Retrieved 2 June 2015.
  3. "The Dairy Declaration of Rotterdam". www.fao.org. Retrieved 2018-08-21.