ᱡᱮᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱢᱟᱦᱟᱸ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
ᱡᱮᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱢᱟᱦᱸ
ᱡᱮᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ,᱘ ᱢᱟᱨᱪ ᱑᱙᱑᱔ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱩᱫᱩᱜ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱱ ᱢᱤᱫ ᱡᱚᱨᱢᱟᱱ ᱯᱚᱥᱴᱚᱨ;
ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱛᱮ ᱩᱪᱷᱟᱨᱚᱱ: “ᱟᱞᱮ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱠᱚ ᱵᱷᱩᱴ ᱮᱢᱚᱜ ᱦᱚᱠ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨᱤ ᱠᱚ ᱮᱢᱟᱞᱮᱢᱟ।ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱢᱟᱦᱟᱸ, ᱘ ᱢᱟᱨᱪ ᱑᱙᱑᱔।ᱱᱤᱛ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ, ᱵᱷᱮᱫᱵᱷᱟᱵᱽ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱟᱨ ᱵᱟᱹᱬᱤᱡᱽ ᱱᱚᱡᱚᱨ ᱜᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱛᱤᱨᱞᱟ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱵᱟᱸᱪᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱫᱚᱦᱚ ᱟᱠᱟᱱᱟ,ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱥᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟᱹ ᱟᱨ ᱵᱟᱸᱜ ᱠᱷᱟᱹᱴᱟᱹᱣᱟᱹ ᱟᱭᱳ ᱟᱨ ᱱᱟᱜᱚᱨᱤᱠ ᱟᱜ ᱵᱷᱩᱢᱤᱠᱟ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱱᱤᱥᱴᱷᱟ ᱛᱮ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱠᱚᱨᱛᱚᱵᱭᱚ ᱠᱚ ᱯᱟᱲᱚᱱ ᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱱᱚᱜᱚᱨ ᱯᱟᱲᱤᱠᱟᱼᱟᱜ ᱥᱟᱶᱼᱥᱟᱶᱛᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛᱼᱟᱜ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱼᱠᱚᱭ ᱠᱚ ᱠᱷᱮᱡᱟ ᱮᱢᱚᱜ ᱜᱮ ᱠᱚ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱬᱩᱲᱩᱛ ᱦᱚᱠᱼᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱜᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚ ᱢᱤᱫ ᱛᱮ ᱛᱤᱼᱛᱤ ᱥᱟᱯᱟᱯ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱢᱚᱱᱮ ᱛᱮ ᱞᱟᱹᱰᱷᱟᱹᱭ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱚᱣᱟ। ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱰᱷᱟᱹᱭ ᱨᱮ ᱚᱠᱚᱭᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱡᱤᱨᱟᱵᱽ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨᱤ ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ। ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱟᱨ ᱵᱟᱸᱜ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱞᱮᱱᱛᱮ,ᱧᱩᱦᱩᱢ ᱢᱟᱦᱟᱸ, ᱘ ᱢᱟᱨᱪ ᱑᱙᱑᱔ ᱫᱤᱱ ᱛᱟᱨᱟᱥᱤᱸᱜ ᱓ ᱴᱟᱬᱟᱝ, ᱙ᱫᱷᱟᱣ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱥᱚᱵᱷᱟ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱡᱚᱲᱟᱣ ᱞᱮᱫᱼᱟ।”[᱑]
ᱢᱟᱱᱟᱣᱠᱩ ᱥᱟᱨᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ
ᱞᱮᱠᱟᱱᱡᱮᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ
ᱢᱳᱦᱚᱴᱣᱚᱛᱤᱨᱞᱟ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱢᱤᱫᱩᱜ ᱢᱟᱦᱸ
ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱟᱨ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱟᱦᱸ
ᱞᱤᱝᱜᱚ ᱵᱟᱫᱽ-ᱵᱤᱨᱚᱫᱽ ᱢᱟᱦᱟᱸ
ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ᱘ ᱢᱟᱨᱪ
ᱛᱤᱱᱟᱹ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱛᱟᱭᱚᱢᱥᱮᱨᱢᱟ ᱯᱤᱪᱷᱤ
ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ  ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟᱡᱮᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱵᱟᱞ ᱢᱟᱦᱟᱸ
ᱡᱮᱡᱟᱹᱛᱤᱚᱭᱟᱹᱨᱤ ᱠᱩᱲᱤ ᱢᱟᱦᱟᱸ
ᱡᱮᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱠᱷᱟᱹᱴᱟᱹᱣᱟᱹ ᱢᱟᱦᱟᱸ

ᱡᱮᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱡᱟᱣ ᱥᱮᱨᱢᱟ, ᱘ ᱢᱟᱨᱪ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱟᱹᱜᱩ ᱮᱫᱟ।[᱒] ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱠᱚ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱚᱢᱟᱱ,ᱟᱹᱨᱤᱪᱟᱹᱞᱤ,ᱥᱚᱢᱟᱱ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ,ᱥᱚᱢᱟᱱ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱢᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱤᱱᱟᱹ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱫᱚ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ~ᱟᱹᱨᱤ,ᱨᱟᱡᱽᱟᱹᱨᱤ ᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱯᱟᱨᱟᱵᱽ ᱚᱩᱱᱟᱹᱭ, ᱟᱪᱟᱨ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱢᱩᱬᱩᱛ ᱦᱚᱲᱠᱚ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱚᱸ ᱵᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱵᱟᱛᱟᱣ ᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ।

ᱛᱤᱱᱟᱜ ᱜᱟᱱ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ, ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱱᱤᱡᱚᱨᱟᱜ ᱨᱟᱡᱽᱟᱹᱨᱤ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱠᱚ ᱟᱫ ᱮᱫᱤ ᱟᱠᱟᱜᱼᱟ, ᱟᱨ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱱᱚᱶᱟ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱠᱚ ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱜᱚᱨᱚᱡᱽ ᱰᱩᱞᱟᱹᱲ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱢᱚᱱᱮ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱢᱤᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱟᱨ ᱵᱷᱟᱯᱤᱱᱴᱤᱱᱮ ᱰᱮᱭ ᱠᱚ ᱞᱮᱠᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱢᱤᱫᱽ ᱪᱷᱩᱴᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱮᱱᱟ᱾ᱮᱱᱛᱮ ᱨᱮᱦᱚᱸ , ᱢᱤᱫᱽᱼᱢᱤᱫᱽ ᱴᱟᱜ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱠᱚᱨᱮ, ᱥᱚᱸᱡᱩᱠᱛᱚ ᱨᱟᱥᱴᱨᱚ ᱤᱫᱤᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱪᱷᱚᱱ ᱨᱟᱡᱽᱟᱹᱨᱤ ᱟᱨ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱦᱚᱠ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨᱤ ᱠᱚ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱨᱟᱡᱽᱟᱹᱨᱤ ᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱥᱮᱵᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱤᱛ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱶᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱡᱩᱨᱼᱡᱟᱨ ᱛᱮ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱮᱫᱟ᱾ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱚᱤᱜᱟᱱᱤᱠ ᱨᱚᱝ ᱛᱮ ᱨᱤᱵᱚᱱ ᱯᱷᱤᱛᱟᱹ ᱛᱚᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱯᱟᱨᱟᱵᱽ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱮᱫᱟ᱾

ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱟᱦᱟ ᱨᱮ, ᱱᱭᱩᱭᱚᱨᱠ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱨᱮ ᱑᱙᱐᱙ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽᱟᱹᱨᱤ ᱨᱟᱡᱽᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱤᱴᱩ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱟ᱾ ᱑᱙᱑᱗ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱥᱚᱝᱜᱷᱚ ᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱱ ᱫᱚ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱪᱷᱩᱴᱤ ᱢᱮᱛᱮ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱮᱫᱼᱟ, ᱟᱨ ᱱᱚᱶᱟ ᱟᱰᱮ~ᱯᱟᱥᱮ ᱨᱮᱱᱟᱝ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ ᱞᱮᱱᱟ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱟᱦᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱮᱫᱟ᱾

ᱱᱟᱜᱟᱢ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱟ ᱨᱮ ᱥᱳᱥᱟᱞᱤᱥᱴ ᱫᱚᱞᱼᱟᱜ ᱩᱱᱩᱫᱩᱜ ᱛᱮ,ᱱᱚᱶᱟ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱟᱦᱟ ᱨᱮ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ ᱒᱖ ᱯᱷᱮᱵᱨᱩᱣᱟᱨᱤ ᱑᱙᱐᱙ ᱨᱮ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ᱾ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱚᱱᱟ ᱯᱷᱮᱵᱨᱩᱣᱟᱨᱤ ᱨᱮᱱᱟᱝ ᱢᱩᱪᱟ,ᱫ ᱧᱩᱦᱩᱢ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱞᱮᱱᱟ᱾᱑᱙᱑᱐ ᱨᱮ ᱥᱟᱢᱟᱡᱤᱠ ᱡᱮᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱨᱮᱱᱟᱝ ᱠᱳᱯᱮᱱᱦᱮᱜᱚᱱ ᱢᱤᱲᱚᱱ conference) ᱨᱮ ᱤᱱᱟᱹ ᱡᱮᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨᱤ ᱠᱚᱯ ᱮᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ᱾ᱚᱱᱟ ᱚᱠᱛᱚ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚ ᱯᱩᱨᱟ ᱯᱩᱨᱤ ᱵᱷᱩᱴ ᱮᱢ ᱨᱮᱱᱟᱝ ᱦᱚᱠᱼᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨᱤ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱨᱮᱱᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ,ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱤᱱᱟᱹ ᱚᱠᱛᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱰᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱ ᱴᱤᱨᱞᱟᱹ ᱠᱚ ᱵᱷᱩᱴ ᱮᱢᱚᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱠᱼᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨᱤ ᱵᱟᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ᱾

᱑᱙᱑᱔ ᱨᱮ ᱨᱩᱥ ᱨᱤᱱ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱜᱮ,ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮ ᱨᱩᱴᱤ ᱟᱨ ᱞᱩᱜᱲᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱸᱫᱚᱲᱚᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱚ ᱴᱷᱟᱹᱣᱠᱟᱹ ᱞᱮᱫᱼᱟ᱾ᱚᱱᱟ ᱟᱸᱫᱚᱲᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱱᱟᱜᱟᱢ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱮᱱᱟ᱾ ᱡᱟᱨ ᱜᱮ ᱫᱟᱲᱮ ᱮᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱮ, ᱱᱛᱤᱨᱤᱢ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱜᱮ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚ ᱵᱷᱩᱴ ᱮᱢᱚᱜ ᱨᱮᱱᱟᱝ ᱦᱚᱠᱼᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨᱤ ᱮᱢᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ᱾ᱚᱱᱟ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱩᱥ ᱨᱮ ᱡᱩᱞᱤᱭᱚᱱ ᱠᱟᱞᱮᱱᱰᱚᱨ ᱪᱟᱹᱞᱩ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱹᱠᱤ ᱮᱴᱟᱜ ᱰᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱫᱚ ᱜᱤᱸᱜᱤᱨᱤᱭᱚᱱ ᱠᱟᱞᱮᱸᱰᱚᱨ ᱪᱟᱹᱞᱩ ᱞᱮᱱᱟ᱾ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡᱽ ᱯᱷᱚᱨᱚᱠ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ᱾ᱡᱩᱞᱤᱭᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟᱝ ᱠᱟᱞᱮᱸᱰᱚᱨ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵᱽ ᱛᱮ ᱫᱚ ᱑᱙᱑᱔ ᱨᱮᱱᱟᱝ ᱯᱷᱮᱵᱨᱩᱣᱟᱨᱤ ᱧᱩᱦᱩᱢ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱒᱓ ᱯᱷᱮᱵᱨᱣᱟᱨᱤ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱜᱨᱤᱜᱤᱨᱤᱭᱚᱱ ᱠᱟᱞᱮᱸᱰᱚᱨ ᱨᱮᱱᱟᱝ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵᱽ ᱛᱮᱫᱚ ᱘ ᱢᱟᱨᱪ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱤᱱᱟ ᱚᱠᱛᱚ ᱥᱟᱨᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ (ᱡᱟᱟᱸ ᱡᱮ ᱨᱩᱥ ᱨᱮᱦᱚᱸ) ᱜᱨᱤᱜᱤᱨᱤᱭᱚᱱ ᱠᱟᱞᱮᱱᱰᱚᱨ ᱜᱮ ᱪᱟᱹᱞᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱘ ᱢᱟᱨᱪ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ ᱫᱚ ᱡᱮᱡᱩᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱢᱟᱱᱟᱣᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾

ᱟᱰᱮ ᱯᱟᱥᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱟᱜ ᱳᱯᱷᱤᱥᱤᱟᱞ ᱵᱤᱥᱚᱭᱼᱵᱚᱥᱛᱩ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱭᱩᱮᱱ ᱵᱤᱥᱚᱭᱼᱵᱚᱥᱛᱩ (ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱛᱮ ᱩᱪᱷᱟᱨᱚᱱ)[᱓]
᱑᱙᱙᱖ ᱱᱟᱜᱟᱢ ᱨᱮᱱᱟᱝ ᱥᱮᱵᱟ, ᱦᱟᱯᱮᱱ ᱫᱤᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ
᱑᱙᱙᱗ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱟᱨ ᱥᱟᱱᱛᱤ ᱞᱤᱥᱴ
᱑᱙᱙᱘ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱟᱨ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱦᱚᱠᱼᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨᱤ
᱑᱙᱙᱙ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱠᱚ ᱯᱟᱥᱴᱟ ᱦᱤᱥᱟᱹ ᱥᱟᱦᱟ
᱒᱐᱐᱐ ᱥᱟᱱᱛᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱠᱚ ᱢᱤᱫᱩᱜ
᱒᱐᱐᱑ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱟᱨ ᱥᱟᱱᱛᱤ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱩᱨᱼᱡᱟᱨ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ
᱒᱐᱐᱒ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱟᱯᱷᱜᱟᱱ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱥᱚᱛᱚᱸᱛᱨᱚ ᱟᱨ ᱫᱟᱣ
᱒᱐᱐᱓ ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱩᱲᱤ ᱥᱚᱢᱟᱱ ᱟᱨ ᱞᱟᱦᱟᱸᱛᱤ ᱛᱚᱞᱟᱥ
᱒᱐᱐᱔ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱟᱨ ᱮᱪ ᱟᱤ ᱵᱤ/ᱮᱰᱥ
᱒᱐᱐᱕ ᱒᱐᱐᱕ ᱨᱮᱭᱟ ᱞᱤᱸᱜᱚ ᱥᱚᱢᱟᱱᱚᱛᱟ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱟᱜᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱮᱱᱟᱣ
᱒᱐᱐᱖ ᱯᱷᱚᱤᱥᱟᱞᱟᱼᱤᱫᱤ ᱨᱮ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ
᱒᱐᱐᱗ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱠᱩᱲᱤ ᱠᱚ ᱫᱷᱟᱨᱮ ᱦᱤᱥᱟᱹ ᱵᱟᱨᱟᱼᱵᱟᱨᱤ ᱢᱟ
᱒᱐᱐᱘ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱟᱨ ᱠᱩᱲᱤ ᱠᱚ ᱢᱩᱫ ᱨᱮ ᱤᱱᱵᱷᱮᱥᱴᱢᱮᱱᱴ
᱒᱐᱐᱙ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱟᱨ ᱠᱩᱲᱤ ᱠᱚ ᱢᱩᱸᱫ ᱨᱮ ᱦᱤᱥᱟᱹ ᱵᱟᱨᱟᱼᱵᱟᱹᱨᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱟᱨ ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱚ ᱢᱤᱫᱩᱜ
᱒᱐᱑᱐ ᱵᱟᱮᱟᱼᱵᱟᱹᱨᱤ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨᱤ, ᱵᱟᱨᱟᱼᱵᱟᱹᱨᱤ ᱫᱟᱣ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱞᱟᱦᱟᱸᱛᱤ
᱒᱐᱑᱑ ᱥᱮᱪᱮᱫ, ᱥᱤᱠᱱᱟᱹᱛ ᱟᱨ ᱵᱤᱜᱭᱟᱱ ᱟᱨ ᱤᱫᱩᱥᱴᱨᱩᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱵᱟᱨᱟᱼᱵᱟᱹᱨᱤ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱠᱚ ᱥᱚᱨᱮᱥ ᱫᱤᱥᱟᱹ
᱒᱐᱑᱒ ᱟᱹᱛᱩ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱠᱚ ᱥᱟᱦᱟᱥᱤ ᱵᱮᱱᱟᱣ, ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱚᱲᱮᱡ ᱠᱚ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ
᱒᱐᱑᱓ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱮᱢᱚᱜ, ᱢᱤᱫ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱮᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱠᱚ ᱢᱩᱸᱫ ᱨᱮ ᱦᱤᱥᱟ ᱥᱩᱭᱟᱹ ᱥᱟᱦᱟᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱟᱨᱵᱟᱨᱟᱤᱴ ᱚᱠᱛᱚ
᱒᱐᱑᱔ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ,ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱩᱯᱠᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ
᱒᱐᱑᱕ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱠᱚ ᱥᱚᱥᱚᱠᱛᱤᱠᱚᱨᱚᱬ, ᱜᱮ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱥᱚᱥᱚᱠᱛᱤ ᱠᱟᱨᱚᱬ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱷᱟᱹᱵᱤ ᱢᱮ!
᱒᱐᱑᱖ ᱒᱐᱓᱐ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ, ᱜᱨᱚᱦᱚ ᱨᱮ ᱕᱐ᱼ᱕᱐ ᱞᱚᱣᱠᱤᱠᱚ ᱥᱚᱢᱟᱱᱚᱛᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱟᱬᱟᱝ ᱦᱤᱡᱩᱜ
᱒᱐᱑᱗ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱚᱫᱚᱯᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱰᱩᱱᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱜᱮ ᱒᱐᱓᱐ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ, ᱜᱨᱚᱦᱚ ᱨᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱕᱐ᱼ᱕᱐

ᱟᱹᱫᱷᱩᱱᱤᱠ ᱯᱚᱨᱚᱢᱯᱚᱨᱟ ᱨᱮ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  ᱢᱟᱹᱞᱤᱠᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱪᱷᱩᱴᱤ ᱢᱟᱦᱟᱹ
  ᱥᱩᱢᱩᱸᱜ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱪᱷᱩᱴᱤ
  ᱵᱟᱝ ᱢᱟᱹᱞᱤᱠᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱪᱷᱩᱴ

ᱟᱯᱷᱜᱟᱱᱤᱥᱛᱟᱱ,[᱔]ᱚᱸᱜᱚᱞᱟ, ᱟᱨᱢᱤᱱᱤᱭᱟ,[᱕] ᱟᱡᱚᱨᱵᱟᱤᱡᱟᱱ,[᱖]ᱵᱮᱞᱟᱨᱩᱥ,[᱗] ᱵᱩᱨᱠᱤᱱᱟ ᱯᱷᱟᱥᱚ,[᱘]ᱠᱚᱸᱵᱳᱰᱤᱭᱟ,[᱙] ᱪᱤᱱ (ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ),[᱑᱐] ᱠᱭᱩᱵᱟ,[᱑᱑] ᱡᱟᱸᱡᱤᱨᱤᱭᱟ,[᱑᱒]ᱜᱤᱱᱱᱤ -ᱵᱤᱥᱟᱳ,[᱔] ᱤᱨᱤᱴᱨᱤᱭᱟ,[᱔]ᱠᱚᱡᱟᱠᱷᱚᱥᱛᱟᱱ,[᱑᱓]ᱠᱤᱨᱜᱤᱥᱛᱟᱱ,[᱑᱔]ᱞᱟᱳᱥ,[᱑᱕]ᱢᱚᱠᱫᱩᱱᱤᱭᱟ (ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ), ᱢᱚᱰᱟᱜᱟᱥᱠᱚᱨ ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ),[᱑᱖]ᱢᱟᱞᱰᱳᱵᱟ,[᱑᱗] ᱢᱚᱸᱜᱳᱞᱤᱭᱟ,[᱑᱘] ᱱᱮᱯᱟᱲ (ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱠᱚᱞᱟᱹᱜᱤᱫ),[᱔]ᱨᱩᱥ,[᱔]ᱛᱟᱡᱤᱠᱤᱥᱛᱟᱱ,[᱔] ᱛᱩᱨᱠᱢᱮᱱᱚᱥᱛᱟᱱ,[᱔] ᱭᱩᱜᱟᱸᱰᱟ,[᱔] ᱭᱩᱠᱨᱤᱱ,[᱔]ᱩᱡᱽᱵᱮᱠᱤᱥᱛᱟᱱ,[᱑᱙]ᱵᱤᱭᱚᱛᱱᱟᱢ,[᱒᱐] ᱟᱨ ᱡᱟᱢᱵᱤᱭᱟ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱱ ᱢᱤᱫ ᱚᱯᱷᱤᱞᱤᱟᱞ ᱪᱷᱩᱴᱤ ᱭᱟᱜ ᱨᱩᱯ ᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ।[᱒᱑]

ᱛᱤᱱᱟᱜ ᱜᱟᱱ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ, ᱡᱮ~ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱚᱤᱢᱨᱩᱱ,ᱯᱷᱨᱳᱤᱥᱤᱭᱟ, रᱨᱳᱢᱟᱱᱤᱭᱟ, ᱢᱳᱸᱴᱮᱱᱮᱜᱨᱤ,ᱵᱳᱥᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱦᱳᱨᱡᱳᱱᱚᱵᱤᱱᱟ, ᱥᱟᱨᱵᱤᱭᱟ, ᱵᱩᱞᱜᱟᱨᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱪᱤᱞᱤ ᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱤᱱ ᱚᱠᱚᱭ ᱦᱚᱸ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱪᱷᱩᱴᱤ ᱵᱟᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ, ᱡᱚᱫᱤ ᱵᱤ ᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱵᱭᱟᱯᱚᱠ ᱨᱩᱯ ᱛᱮ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱦᱩᱭᱜᱼᱟ। ᱚᱱᱟ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮ ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱚ ᱯᱨᱟᱭ ᱱᱤᱡᱚᱨ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱟᱛᱮ ᱡᱚᱴᱟᱣ, ᱟᱭᱳ,ᱯᱚᱞᱤ, ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱟᱛᱮ,ᱵᱤᱴᱤ, ᱥᱚᱦᱚᱠᱚᱨᱢᱤ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱵᱟᱦᱟ ᱥᱮ ᱠᱤᱪᱷᱤ ᱩᱯᱚᱦᱟᱨ ᱠᱚ ᱮᱢᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ। ᱛᱤᱱᱟᱜ ᱜᱟᱱ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ (ᱡᱮ~ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱩᱞᱜᱟᱨᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱨᱳᱢᱟᱱᱤᱭᱟ) ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱱ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱟᱱᱣᱜᱼᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱮ ᱜᱤᱫᱨᱟᱹ ᱱᱤᱡᱚᱨ ᱟᱭᱚ ᱟᱨ ᱰᱟᱹᱭ ᱩᱯᱚᱦᱟᱨ ᱮ ᱮᱢᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ। ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟᱹ ᱠᱷᱟᱹᱴᱩᱣᱟᱹ ᱨᱮ ᱛᱤᱨᱞᱟ ᱜᱮ ᱯᱞᱮᱱᱮᱴ ᱕᱐ᱼ᱕᱐ ᱵᱟᱭ ᱒᱐᱓᱐[᱒᱒]

ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱜᱟᱫᱮᱞ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

 1. "Give Us Women's Suffrage (March 1914)". German History in Documents and Images. Retrieved 2014-01-26.
 2. "UN WomenWatch: International Women's Day – History" (in अंग्रेज़ी). UN.org. Retrieved 2013-02-21.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 3. "WomenWatch: International Women's Day". Un.org. Retrieved February 21, 2013.
 4. ᱔.᱐ ᱔.᱑ ᱔.᱒ ᱔.᱓ ᱔.᱔ ᱔.᱕ ᱔.᱖ ᱔.᱗ ᱔.᱘ "IRIN Asia | AFGHANISTAN: Marking International Women's Day | Afghanistan | Gender Issues". Irinnews.org. मार्च 8, 2005. Retrieved 2012-03-08. {{cite web}}: Check date values in: |date= (help)
 5. "Armenian Holidays – ARMENIA Information". Armeniainfo.am. जुलाई 5, 1995. Archived from the original on 2015-04-02. Retrieved 2014-03-07. {{cite web}}: Check date values in: |date= (help)
 6. "Archive copy". Archived from the original on 2008-09-12. Retrieved 2019-08-09.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 7. ᱪᱷᱟᱸᱪ:Ru icon President's decree on public holidays in Belarus – 1998
 8. [᱑][dead link]
 9. "2007 Cambodia Public Holiday – Cambodia e-Visa Blog". Cambodiaevisa.com. अगस्त 4, 2007. Archived from the original on 2012-04-25. Retrieved 2012-03-08. {{cite web}}: Check date values in: |date= (help)
 10. "Public holidays in the People's Republic of China". Sg2.mofcom.gov.cn. जनवरी 9, 2008. Archived from the original on 2014-09-03. Retrieved 2013-03-08. {{cite web}}: Check date values in: |date= (help)
 11. "Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba". Cubaminrex.cu. मार्च 8, 2011. Archived from the original on 2012-03-16. Retrieved 2012-03-08. {{cite web}}: Check date values in: |date= (help)
 12. "დღესასწაულები". Embassy.mfa.gov.ge. Retrieved 2012-03-08.
 13. "Holidays and weekends in the Republic of Kazakhstan in 2014 year". E.gov.kz. Retrieved 2014-03-07.
 14. "Kyrgyz and American Holidays (In Russian)". U.S. Embassy Bishkek. Archived from the original on May 9, 2012. Retrieved March 7, 2012.
 15. "Archive copy". Archived from the original on 2008-08-29. Retrieved 2019-08-09.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 16. "Madagascar 2009 Public Holidays". Qppstudio.net. Retrieved 2012-03-08.
 17. ᱪᱷᱟᱸᱪ:Ro icon Article 111 (1c) of the work codex of Moldova, PDF, page 53 Archived ᱒᱐᱑᱑-᱐᱖-᱑᱒ at the UK Government Web Archive "Article 111. Non-working holidays. (1) in Moldova, non-working holidays, maintaining the average salary, are: (...) c) March 8 – International Women's Day; (...)".
 18. "Mongolia Web News". Mongolia-web.com. Archived from the original on 2015-04-02. Retrieved 2012-03-08.
 19. "National Holidays (In Russian)". Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Uzbekistan. Archived from the original on March 8, 2012. Retrieved March 7, 2012.
 20. "Hanoi streets jammed on Int'l Day for Women | Vietnam News & Information Portal". En.www.info.vn. मार्च 9, 2011. Archived from the original on 2011-03-12. Retrieved 2012-03-08. {{cite web}}: Check date values in: |date= (help)
 21. "Zambia 2009 Public Holidays". Qppstudio.net. Retrieved 2012-03-08.
 22. International Women's Day

ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]