Jump to content

ᱢᱚᱱᱟᱞᱤᱥᱟ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

ᱢᱚᱱᱟᱞᱤᱥᱟ (Monalisa) ᱫᱚ ᱜᱮᱞ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱥᱟᱭ ᱟᱱᱟᱜ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱚᱠᱛᱮ ᱨᱮ ᱤᱴᱟᱞᱤ ᱨᱮ ᱜᱟᱹᱠᱷᱩᱲ ᱥᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱵᱟᱰᱚᱡᱤ ᱞᱤᱭᱚ-ᱱᱟᱨᱰ-ᱫᱟ-ᱵᱮᱱᱥᱤ (Leonardo da Vinci, ᱑᱘᱕᱒-᱑᱕᱑᱙) ᱦᱚᱛᱮ ᱛᱮ ᱵᱤᱱᱟᱣ ᱞᱮᱱ, ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱯᱱᱟᱞᱤᱥᱟ|

ᱞᱤᱭᱚ ᱱᱟᱨᱰ ᱫᱚ ᱑᱕᱐᱓ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱑᱕᱐᱗ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱢᱩᱴᱷᱟᱟᱹᱮ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣ ᱞᱮᱫᱟ| ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱨᱮᱮᱭᱟᱜ ᱡᱮᱮᱞᱮᱧ ᱫᱚ ᱗᱗ ᱪᱮᱱᱴᱤ ᱢᱤᱴᱴᱟᱨ ᱟᱨ ᱚᱥᱟᱨ ᱫᱚ ᱕᱓ ᱪᱮᱱᱴᱤ ᱢᱤᱴᱟᱟᱨ| ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱨᱮ ᱞᱤᱭᱚ-ᱱᱟᱨᱰ-ᱫᱟ ᱵᱷᱮᱱᱥᱤ ᱫᱚ ᱟᱡᱟᱜ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱠᱟᱭᱫᱟ 'ᱥᱩᱢᱮᱱᱴᱚ' (Sumato)ᱭᱮ ᱞᱟᱟᱲᱪᱟᱲ ᱞᱮᱫᱟ|

ᱱᱟᱜᱟᱢ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱞᱤᱭᱚ ᱱᱟᱨᱰ ᱫᱟ ᱵᱷᱤᱱᱤᱥᱤ ᱫᱚ ᱑᱕᱐᱓ ᱠᱷᱚᱱ ᱑᱕᱐᱖ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱛᱟᱞᱟ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱯᱟᱭᱤᱱ ᱠᱟᱴ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱫᱚᱭ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ| ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱦᱩᱱᱟᱹᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱟᱜᱟᱢ ᱨᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱟᱨ ᱮᱴᱟᱜ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱱᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱥᱮ ᱰᱟᱢ ᱰᱟᱦᱮ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟᱟ| ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱮᱥᱠᱟᱨ ᱚᱡᱮ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱢᱚᱱᱟᱞᱤᱥᱟ ᱣᱟᱜ ᱢᱩᱞᱩᱡ ᱞᱟᱱᱫᱟ ᱚᱠᱟ ᱫᱚ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱟᱭᱢᱟ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫ|ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱯᱮᱨᱤᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱭᱩᱵᱽ ᱢᱤᱣᱡᱤᱭᱟᱱ ᱨᱮ ᱠᱚ ᱨᱟᱠᱷᱟ ᱫᱚᱦᱚ ᱟᱠᱟᱫᱟ| ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱫᱚ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹᱣᱟᱜ ᱢᱚᱱ ᱠᱩᱥᱤ ᱥᱚᱨᱮᱥ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ, ᱜᱷᱟᱱᱮ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤ ᱟᱡ ᱥᱟᱶ ᱛᱮ ᱜᱮᱭᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱠᱟᱱᱟ| ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱟᱡ ᱜᱮᱭᱮ ᱢᱮᱱᱮᱫ ᱴᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ, ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱤᱧᱟᱜ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ|ᱮᱱᱨᱮᱸ ᱦᱚᱸ ᱢᱚᱱᱟᱞᱤᱥᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ| ᱟᱫᱚᱢ ᱠᱷᱚᱱᱫᱽᱨᱚᱝᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱢᱚᱱᱟᱞᱤᱥᱟ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱞᱤᱭᱚ ᱱᱟᱨᱰ ᱫᱟ ᱵᱷᱮᱱᱥᱤ ᱨᱮᱱ ᱮᱝᱜᱟᱛ ᱟᱨ ᱚᱠᱚᱭ ᱫᱚ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱮᱫᱟ ᱜᱟᱛᱮ ᱠᱩᱲᱤ| ᱢᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱠᱚᱢᱯᱤᱭᱩᱴᱟᱨ ᱵᱤᱱᱤᱰᱟᱹᱣ ᱨᱮ ᱥᱟᱹᱵᱤᱛᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱝᱢᱟ, ᱚᱱᱟ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱫᱚ ᱞᱤᱭᱚ ᱱᱟᱨᱰ ᱫᱟ ᱵᱷᱮᱱᱥᱤ ᱥᱟᱶ ᱱᱟᱥᱮ ᱢᱤᱞᱟᱹᱣ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ|ᱚᱱᱟ ᱛᱮ ᱠᱚ ᱢᱚᱱᱮᱭᱮᱫᱟ, ᱢᱚᱱᱟᱞᱤᱥᱟ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱫᱚ ᱠᱚᱲᱟ ᱵᱟᱝᱫᱚ ᱠᱩᱲᱤ ᱠᱟᱱᱮ| ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱚᱠᱛᱮ ᱨᱮᱱ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱰᱮᱱ ᱵᱽᱨᱟᱣᱩᱱ ᱟᱜ ᱥᱚᱨᱮᱥ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱫᱟ ᱫᱽᱭᱚ ᱵᱷᱤᱱᱥᱤ ᱠᱚᱰ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱩᱫᱤᱥ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱨ ᱱᱟᱣᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱦᱟᱦᱟᱲᱟᱣᱟᱜ ᱠᱚ ᱥᱤᱨᱡᱟᱹᱣᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ|

ᱥᱟᱹᱠᱷᱹᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]