Jump to content

ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱩᱨᱩ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱩᱨᱩ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱮᱨ ᱜᱟᱲ ᱨᱮ ᱵᱚᱸᱜᱟᱜ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱭᱤᱡ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱾ ᱱᱩᱭ ᱜᱮ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮ ᱢᱟᱱᱣᱟ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱩᱨᱩ ᱠᱚ ᱧᱩᱢᱤᱭᱟ ᱾ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱫᱤᱥᱟᱹᱭᱮᱭᱟ ᱾

ᱢᱟᱨᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱴᱩᱰᱩ ᱨᱩᱥᱤᱠᱟ ᱞᱟᱜᱽᱬᱮ ᱮᱱᱮᱡ ᱜᱟᱰᱟ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱠᱤᱱ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ᱾ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ ᱨᱤᱛᱩ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱛᱮ ᱜᱟᱰᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱚᱠᱛᱚ ᱵᱟᱱ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ᱾ ᱡᱟᱣ ᱜᱮ ᱩᱱᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱱᱟᱹᱬᱤ ᱛᱮ ᱜᱟᱰᱟ ᱠᱤᱱ ᱯᱟᱨᱚᱢᱚᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ᱾ ᱤᱱᱟᱹ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱜᱟᱰᱟ ᱨᱮ ᱯᱟᱨᱚᱢᱚᱜ ᱡᱚᱠᱷᱚᱜ ᱫᱚ ᱱᱟᱹᱬᱤ ᱛᱚᱯᱟᱜ ᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱴᱩᱰᱩ ᱨᱩᱥᱤᱠᱟ ᱜᱟᱰᱟ ᱨᱮᱠᱤᱱ ᱟᱹᱛᱩᱭᱮᱱᱟ᱾ ᱩᱱᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱱᱟ ᱦᱚᱲ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱩᱨᱩ ᱠᱤᱱ ᱥᱮᱵᱟᱭᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱤᱱ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ᱾ ᱟᱫᱚ ᱟᱹᱛᱩᱜ ᱛᱩᱞᱩᱡ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱩᱨᱩ ᱜᱮᱠᱤᱱ ᱱᱮᱦᱚᱸᱨ ᱚᱦᱬᱮ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱩᱨᱩ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱣᱟᱨ ᱠᱟᱹᱞᱤᱧ ᱢᱮ᱾ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱩᱨᱩ ᱟᱹᱠᱤᱱᱟᱜ ᱦᱚᱦᱚᱮᱭ ᱟᱷᱡᱚᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ᱾ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱥᱮᱫ ᱨᱮ ᱫᱷᱟᱨᱮ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱥᱟᱭᱟᱲ ᱮ ᱚᱰᱟᱣ ᱞᱮᱜᱼᱟ᱾ ᱟᱫᱚ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱩᱨᱩ ᱩᱱᱠᱤᱱ ᱚᱱᱛᱮᱭ ᱴᱷᱮᱞᱟᱣ ᱚᱰᱚᱠ ᱠᱟᱫ ᱠᱤᱱᱟ᱾ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱩᱨᱩ ᱴᱩᱰᱩ ᱨᱩᱥᱤᱠᱟᱣᱟᱜ ᱦᱚᱦᱚᱮᱭ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱮ ᱚᱣᱟᱨ ᱠᱮᱫ ᱠᱤᱱᱟ᱾

ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱯᱟᱲᱦᱟᱶ ᱢᱮ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]