ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱩᱨᱩ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search

ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱩᱨᱩ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱮᱨ ᱜᱟᱲ ᱨᱮ ᱵᱚᱸᱜᱟᱜ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱭᱤᱡ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱠᱟᱱᱟᱭ᱾ ᱱᱩᱭ ᱜᱮ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮ ᱢᱟᱱᱣᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮᱭ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ᱾ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱨᱮᱜᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱩᱨᱩ ᱠᱚ ᱧᱩᱢᱤᱭᱟ᱾ ᱡᱚᱛᱚ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱯᱩᱡᱟᱹ ᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱫᱤᱥᱟᱹᱭᱮᱭᱟ᱾

ᱢᱟᱨᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱴᱩᱰᱩ ᱨᱩᱥᱤᱠᱟ ᱞᱟᱜᱽᱬᱮ ᱮᱱᱮᱡ ᱜᱟᱰᱟ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱠᱤᱱ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ᱾ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ ᱨᱤᱛᱩ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱛᱮ ᱜᱟᱰᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱚᱠᱛᱚ ᱵᱟᱱ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ᱾ ᱡᱟᱣ ᱜᱮ ᱩᱱᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱱᱟᱹᱬᱤ ᱛᱮ ᱜᱟᱰᱟ ᱠᱤᱱ ᱯᱟᱠᱚᱢᱚᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ᱾ ᱤᱱᱟᱹ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱜᱟᱰᱟ ᱨᱮ ᱯᱟᱨᱚᱢᱚᱜ ᱡᱷᱚᱜ ᱫᱚ ᱱᱟᱹᱬᱤ ᱛᱚᱯᱟᱜ ᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱴᱩᱰᱩ ᱨᱩᱥᱤᱠᱟ ᱜᱟᱰᱟ ᱨᱮᱠᱤᱱ ᱟᱹᱛᱩᱭᱮᱱᱟ᱾ ᱩᱱᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱱᱟ ᱦᱚᱲ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱩᱨᱩ ᱠᱤᱱ ᱥᱮᱵᱟᱭᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱤᱱ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ᱾ ᱟᱫᱚ ᱟᱹᱛᱩᱜ ᱛᱩᱞᱩᱡ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱩᱨᱩ ᱜᱮᱠᱤᱱ ᱱᱮᱦᱚᱸᱨ ᱚᱦᱬᱮ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ- ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱩᱨᱩ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱣᱟᱨ ᱠᱟᱹᱞᱤᱧ ᱢᱮ᱾ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱩᱨᱩ ᱟᱹᱠᱤᱱᱟᱜ ᱚᱦᱬᱮᱭ ᱟᱷᱡᱚᱢ ᱠᱮᱜ-ᱟ᱾ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱥᱮᱫ ᱨᱮ ᱫᱷᱟᱨᱮ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱥᱟᱭᱟᱲ ᱮ ᱚᱰᱟᱣ ᱞᱮᱜ-ᱟ᱾ ᱟᱫᱚ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱩᱨᱩ ᱩᱱᱠᱤᱱ ᱚᱱᱛᱮᱭ ᱴᱷᱮᱞᱟᱣ ᱚᱰᱚᱠ ᱠᱟᱫ ᱠᱤᱱᱟ᱾ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱩᱨᱩ ᱴᱩᱰᱩ ᱨᱩᱥᱤᱠᱟᱣᱟᱜ ᱚᱦᱬᱮᱭ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱜ-ᱟ ᱟᱨ ᱮ ᱚᱣᱟᱨ ᱠᱮᱫ ᱠᱤᱱᱟ᱾

ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱯᱟᱲᱦᱟᱶ ᱢᱮ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]