Jump to content

ᱢᱩᱱᱤᱯᱩᱨᱤ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

ᱢᱩᱱᱤᱯᱩᱨᱤ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮ ᱚᱱᱚᱞ ᱥᱮᱞᱮᱫᱽ ᱟᱠᱟᱱ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ᱾

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]