ᱣᱤᱠᱤᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱠᱚᱢᱚᱱᱥ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons logo
ᱥᱠᱨᱤᱱᱥᱚᱴ
Screenshot of Wikimedia Commons
Screenshot of the Wikimedia Commons main page
ᱥᱟᱭᱤᱴ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱮᱠᱟᱱ
Media repository
ᱢᱟᱹᱞᱤᱠ Wikimedia Foundation
ᱛᱮᱭᱟᱨᱤᱡ Wikimedia community
ᱣᱮᱵᱽᱥᱟᱭᱤᱴ commons.wikimedia.org
ᱠᱚᱢᱟᱨᱥᱤᱭᱟᱞ No
ᱨᱮᱡᱤᱥᱴᱨᱮᱥᱟᱱ Optional (required for uploading files)
ᱪᱟᱹᱞᱩ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ 7, 2004; 18 years ago (2004-᱐᱙-07)
ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱦᱟᱞᱚᱛ Online
ᱩᱱᱩᱫᱩᱜ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨ
Free

ᱣᱤᱠᱤᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱠᱚᱢᱚᱱᱥ (ᱠᱚᱢᱚᱱᱥ ᱵᱟᱝᱛᱮ ᱣᱤᱠᱤᱠᱚᱢᱚᱱᱥ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮᱦᱚᱸᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱣᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ) ᱱᱤᱭᱟᱸ ᱫᱚ ᱪᱤᱛᱨᱚ, ᱟᱲᱟᱝ ᱥᱟᱶ ᱮᱴᱟᱜ ᱢᱟᱞᱴᱤ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱞᱟᱲᱟ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱡᱟᱦᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱷᱟᱭᱤᱞᱠᱚ ᱡᱤ-ᱮᱯᱷ-ᱰᱤ-ᱮᱞ(GFDL=GNU Free Documentation) ᱵᱟᱝᱛᱮ ᱠᱨᱤᱭᱮᱴᱤᱵ ᱠᱚᱢᱚᱱᱥ ᱞᱟᱭᱥᱮᱱᱥ ᱜᱟᱲ᱾ ᱱᱤᱭᱟᱸ ᱫᱚ ᱣᱤᱠᱤᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱯᱷᱟᱣᱱᱰᱮᱥᱚᱱ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱢᱤᱫ ᱜᱟᱫᱮᱞ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱱᱤᱭᱟᱸ ᱫᱚ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱮᱴᱟᱜ ᱜᱟᱫᱮᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟᱱ‌ᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]