Jump to content

ᱣᱤᱠᱤᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱠᱚᱢᱚᱱᱥ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

ᱪᱷᱟᱸᱪ:Testcases other

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons logo
Screenshot
Screenshot of Wikimedia Commons
Screenshot of the Wikimedia Commons main page
ᱥᱟᱭᱤᱴ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱮᱠᱟᱱ
Media repository
ᱢᱟᱹᱞᱤᱠWikimedia Foundation
ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱨWikimedia community
ᱭᱩ.ᱟᱨ.ᱮᱞcommons.wikimedia.org
ᱵᱮᱯᱟᱨᱤᱭᱟᱹNo
ᱨᱮᱡᱤᱥᱴᱨᱮᱥᱟᱱOptional (required for uploading files)
ᱩᱰᱷᱟᱹᱣ ᱢᱟᱦᱟᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ 7, 2004; 19 years ago (2004-᱐᱙-07)
ᱱᱤᱛᱚᱜᱟᱜ ᱦᱟᱞᱚᱛOnline
Content license
Free

ᱣᱤᱠᱤᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱠᱚᱢᱚᱱᱥ (ᱠᱚᱢᱚᱱᱥ ᱵᱟᱝᱛᱮ ᱣᱤᱠᱤᱠᱚᱢᱚᱱᱥ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮᱦᱚᱸᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱣᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ) ᱱᱤᱭᱟᱸ ᱫᱚ ᱪᱤᱛᱨᱚ, ᱟᱲᱟᱝ ᱥᱟᱶ ᱮᱴᱟᱜ ᱢᱟᱞᱴᱤ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱞᱟᱲᱟ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱡᱟᱦᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱷᱟᱭᱤᱞᱠᱚ ᱡᱤ-ᱮᱯᱷ-ᱰᱤ-ᱮᱞ(GFDL=GNU Free Documentation) ᱵᱟᱝᱛᱮ ᱠᱨᱤᱭᱮᱴᱤᱵ ᱠᱚᱢᱚᱱᱥ ᱞᱟᱭᱥᱮᱱᱥ ᱜᱟᱲ᱾ ᱱᱤᱭᱟᱸ ᱫᱚ ᱣᱤᱠᱤᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱯᱷᱟᱣᱱᱰᱮᱥᱚᱱ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱢᱤᱫ ᱜᱟᱫᱮᱞ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱱᱤᱭᱟᱸ ᱫᱚ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱮᱴᱟᱜ ᱜᱟᱫᱮᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟᱱ‌ᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]