Jump to content

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ:ᱞᱮᱜᱽ ᱠᱟᱱ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱟᱨ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱵᱟᱛᱟᱣ ( Code of Conduct )

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱟᱱ ᱞᱮᱜᱽ ᱠᱟᱱ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱟᱨ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱵᱟᱛᱟᱣ ( Code of Conduct ) ᱫᱚ ᱣᱤᱠᱤᱢᱮᱰᱤᱭᱟ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱫᱩᱯᱲᱩᱵ, ᱣᱤᱠᱤᱢᱮᱰᱤᱭᱟ ᱩᱫᱩᱜ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱨ ᱣᱤᱠᱤᱢᱮᱰᱤᱭᱟ ᱢᱤᱫᱩᱱ ᱵᱮᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱟᱭᱨᱤᱛ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱱᱤᱭᱚᱢ ( Principles )

[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱢᱤᱫ ᱨᱟᱲᱟ ᱟᱨ ᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱜᱩᱴ ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱠᱚᱢᱩᱱᱤᱴᱤ (Community) ᱩᱫᱽᱜᱟᱹᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ, ᱡᱟᱹᱛ, ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ, ᱡᱟᱱᱟᱝ, ᱵᱚᱭᱚᱥ, ᱨᱩᱯ, ᱨᱚᱝ, ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱜᱚᱲᱦᱚᱱ, ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟ, ᱴᱚᱴᱷᱟ, ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱢᱩᱞᱩᱠ, ᱟᱯᱟᱱ ᱟᱹᱯᱤᱱ ᱪᱟᱹᱭᱪᱚᱞᱚᱱ, ᱩᱥᱩᱞ ᱯᱷᱮᱰ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱟᱝ ᱢᱚᱱᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱜᱮ ᱜᱩᱱ ᱢᱟᱱ ᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱚᱠᱚᱭ ᱦᱚᱸ ᱢᱚᱱᱮᱨᱮ ᱵᱚᱛᱚᱨ, ᱦᱟᱞᱠᱟᱯ (harassment), ᱟᱹᱲᱤᱥ ᱟᱨ ᱠᱩᱪᱤᱛ ᱟᱞᱚ ᱠᱚ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱢᱟ ᱾

ᱱᱟᱶᱟ ᱡᱚᱯᱚᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱢᱟᱬᱟᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱚᱯᱚᱲᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱥᱚᱢᱟᱱ ᱜᱮ ᱢᱤᱫ ᱜᱮ ᱢᱚᱱᱮᱨᱮ ᱠᱷᱟᱴᱚ ᱵᱟᱝ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱡᱚᱛᱚ ᱜᱮ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱹᱯᱟᱹᱭ ᱪᱮᱯᱮᱫ ᱦᱟᱹᱯᱟᱹᱴᱤᱧᱟ ᱾ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱱᱟᱶᱟ ᱮᱱᱮᱢᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱜᱮ ᱵᱚᱱ ᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱠᱚᱣᱟ, ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱜᱩᱴ ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱠᱚᱢᱩᱱᱤᱴᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱚᱨᱮᱥ ᱮᱱᱮᱢ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟ ᱾

ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱫᱚ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱜᱮᱭᱟ

[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱩᱯᱩᱲᱩᱵ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱵᱷᱟᱫᱮᱥ ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱯᱟᱹᱣᱲᱤ ᱟᱞᱚᱵᱚᱱ ᱞᱟᱦᱟᱭ ᱢᱟ ᱾ ᱣᱤᱠᱤᱢᱮᱰᱤᱭᱟ ᱴᱮᱠᱱᱤᱠᱟᱞ ᱜᱟᱞᱚᱪᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱫᱟᱹᱭᱠᱟᱹ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱹᱭᱟ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱫᱟᱹᱭᱠᱟᱹ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱟᱞᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱢᱟ ᱾ ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ :-

 • ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱫᱷᱚᱢᱠᱟᱣ ᱮᱠᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱞᱚ ᱦᱩᱭ ᱠᱚᱜ ᱢᱟ ᱾
 • ᱟᱡᱟᱜ ᱱᱤᱡᱽ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱵᱟᱝ ᱵᱚᱱ ᱨᱚᱲ ᱟᱭᱟ ᱾
 • ᱡᱟᱱᱟᱝ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱵᱷᱮᱯᱮᱫ ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱵᱷᱮᱫᱽᱵᱷᱟᱵᱽ, ᱪᱷᱤᱼᱛᱷᱩ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱨᱚᱲᱟ ᱾
 • ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱥᱟᱶ ᱡᱩᱲᱟᱹᱭ ᱟᱠᱟᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱟᱝ ᱵᱚᱱ ᱨᱚᱲᱟ ᱾
 • ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱦᱟᱹᱱᱤᱱᱷᱟᱹᱭ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱠᱚᱭᱚᱜ ᱠᱚᱣᱟ, ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱹᱛᱷᱟᱹᱣᱲᱤ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱡᱚᱴᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ, ᱥᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱟᱹᱡᱩᱜ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱦᱚᱨ ᱨᱮ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱛᱩᱠᱩᱡ ᱠᱚᱣᱟ ᱾
 • ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱨᱮ ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱮᱠᱞᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱠᱩᱥᱤᱭᱟᱜ ᱵᱮᱣᱨᱟ ᱠᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮᱛᱟ ᱠᱚᱣᱟ, ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱠᱩᱥᱤᱭᱟᱜ ᱵᱮᱣᱨᱟ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱮᱡᱟᱭᱟ ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱦᱚᱸ ᱚᱠᱚᱭ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱜᱷᱮᱨᱟᱣ ᱠᱚᱣᱟ ᱾
 • ᱵᱟᱝ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱛᱩᱞᱟᱹᱣᱟ ᱟᱨ ᱨᱮᱠᱚᱰᱤᱝ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱨᱟᱠᱟᱵᱟ ᱾
 • ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱟᱸᱰᱮ ᱱᱷᱟᱰᱮ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱨᱮ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱾ ᱡᱟᱦᱟᱸᱱᱟᱜ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱠᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱚᱸᱰᱮ ᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱥᱚᱞᱦᱮᱥᱟᱹᱛ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱠᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱮᱣᱨᱟ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱪᱷᱟᱯᱟᱭᱟ ᱾
 • ᱡᱟᱦᱟᱸᱱᱟᱜ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱚᱱᱟ ᱨᱟᱹᱯᱩᱫ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱹᱛᱷᱟᱹᱣᱲᱤ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱨᱚᱲᱟ ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱜᱟᱞᱚᱪᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱵᱷᱤᱲᱠᱟᱹᱣ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱞᱚ ᱵᱚᱱ ᱨᱚᱲ ᱢᱟ ᱟᱨ ᱯᱟᱸᱡᱟ ᱟᱛᱮ ᱟᱞᱚ ᱵᱚᱱ ᱨᱚᱲ ᱟᱠᱚ ᱢᱟ ᱾
 • ᱜᱟᱞᱚᱪᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱢᱤᱫ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱜᱮᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱩᱱᱠᱩ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱦᱤᱱᱢᱟᱹᱱ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱚᱸ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱚᱛᱮ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱥᱟᱸᱜᱮᱭᱟ ᱾
 • ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱵᱟᱛᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱ ᱨᱟᱭᱨᱤᱛ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱮ ᱨᱟᱹᱯᱩᱫ ᱠᱮᱫ ᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱥᱚᱞᱦᱮᱥᱟᱹᱛ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱡ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱮ ᱨᱚᱲ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱟᱞ ᱛᱚᱞ ᱮ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾
 • ᱫᱩᱯᱲᱩᱵ ᱨᱮ ᱜᱟᱞᱚᱪᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱴᱷᱟᱹᱣᱠᱟᱹᱭᱟ, ᱚᱱᱟ ᱜᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱚᱛᱮ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱵᱟᱛᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾

ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱥᱚᱫᱚᱨ ( Report a Problem )

[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱦᱚᱲ ᱵᱟᱝ ᱟᱯᱱᱟᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱮ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱮ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱼᱟ, ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱤᱱᱟᱹᱝ ᱜᱟᱱ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱦᱚᱨ ᱮ ᱯᱟᱸᱡᱟᱭ ᱢᱟ ᱾

᱑ᱹ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱟᱨᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱠᱚ ᱨᱚᱲ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱩᱥᱟᱹᱨᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱨᱚᱲ ᱫᱚᱠᱚ ᱛᱷᱩᱠᱟᱹᱢ ᱢᱟ ᱾ ᱟᱨ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱞᱮᱜᱽ ᱠᱟᱱ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱟᱨ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱵᱟᱛᱟᱣ ᱨᱤᱛ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞ ᱠᱚᱢᱟ ᱾

᱒ᱹ ᱢᱤᱫᱩᱱ ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱫᱩᱯᱲᱩᱵ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱠᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚᱦᱲᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣᱤᱭᱟᱹ ᱴᱷᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

᱓ᱹ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱮ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱮᱫ ᱦᱚᱲ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱭ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱡᱟᱜ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱤᱫᱷᱟᱹ Code of Conduct Committee via techconduct@wikimedia.org. ᱴᱷᱮᱱ ᱵᱷᱮᱡᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾

ᱨᱤᱯᱳᱴ ᱫᱚ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱫᱷᱟᱨᱟ ᱜᱮ ᱵᱮᱥᱼᱟ ᱾ ᱮᱱ ᱦᱚᱸ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱵᱟᱛᱟᱣ ᱠᱩᱢᱩᱴ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱯᱟᱨᱦᱟᱲ ᱫᱷᱟᱨᱟ ᱚᱞ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲ ᱜᱮᱭᱟ ᱾

 • ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱨᱤᱯᱳᱴ ᱮ ᱚᱞ ᱮᱫᱼᱟ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱯᱷᱳᱱ ᱱᱚᱹ ᱟᱨ ᱣᱤᱠᱤᱯᱮᱰᱤᱭᱟ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱦᱚᱸ ᱚᱞ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾
 • ᱨᱤᱯᱳᱴ ᱨᱮ ᱚᱞ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱺ
  • ᱚᱠᱟᱨᱮ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱛᱤᱥ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱟ
  • ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ
  • ᱚᱱᱟ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱨᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ
  • ᱚᱱᱟ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱫᱚ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱱᱟ ᱥᱮ ᱪᱟᱹᱞᱩ ᱟᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ
 • ᱪᱮᱫ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱦᱩᱭ ᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱨᱤᱯᱳᱴ ᱨᱮ ᱚᱞ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾
 • ᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱦᱩᱭ ᱮᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱷᱳᱴᱳ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱨᱤᱯᱳᱴ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱵᱷᱮᱡᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾

ᱮᱱᱮᱢ ᱟᱨ ᱫᱚᱦᱲᱟ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ (Attribution and re-use)

[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱞᱮᱠ ᱠᱟᱱ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱟᱨ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱵᱟᱛᱟᱣ ᱨᱟᱭᱨᱤᱛ ᱠᱚᱫᱚ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮ ᱠᱷᱚᱸᱡᱟ ᱟᱠᱟᱱ ᱡᱚᱱᱚᱲ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱜᱩ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱣᱤᱠᱤᱢᱮᱰᱤᱭᱟ ᱠᱩᱢᱩᱴ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱮᱱᱮᱢ ᱜᱮᱭ ᱟᱯᱱᱟᱨᱟ ᱾ ᱟᱨ ᱮᱱᱮᱢᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱚᱪᱚ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱫᱩᱯᱲᱩᱵ ᱠᱚᱭ ᱫᱩ~ᱫᱮᱞᱟᱭᱟ ᱾ ᱮᱱᱮᱢᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱩᱫᱽᱜᱟᱹᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱣᱤᱠᱤᱢᱮᱰᱤᱭᱟ ᱵᱟᱠᱚ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱨᱮ ᱵᱟᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱟᱨ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱵᱟᱛᱟᱣ ᱟᱹᱱᱟᱹᱨᱤ ᱠᱚᱫᱚ ᱠᱚ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱢᱟ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱣᱤᱠᱤᱢᱮᱰᱤᱭᱟ ᱠᱩᱢᱩᱴ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱸᱥ ᱠᱚ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱾

ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ

[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟ.ᱠᱷᱭᱟ.ᱛ

[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]