ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ:ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
{{ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ}} ᱪᱷᱟᱸᱪ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱚᱥ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ।

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱚᱛᱚ ᱥᱟᱛᱚᱢ ᱧᱮᱞᱨᱩᱭᱟᱹᱨᱟᱱ ᱱᱤᱥᱪᱤᱛ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ, {{ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ}} ᱴᱮᱜ ᱠᱟᱛᱮᱡ ᱡᱟᱦᱟᱭ ᱜᱮ ᱵᱟᱝᱼᱮᱢᱟᱠᱟᱱ ᱫᱟᱹᱵᱤᱠᱚ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ।

ᱪᱮᱫᱞᱮᱠᱟ: ᱖᱕% ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱵᱷᱩᱛ ᱨᱮ ᱯᱟᱹᱭᱟᱹᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ᱾।[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ]

  • ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱪᱷᱟᱲᱟ ᱡᱟᱸᱦᱟᱸᱱᱟ ᱟᱞᱚᱢ ᱥᱮᱞᱮᱫᱟ᱾
  • ᱟᱢ ᱡᱩᱫᱤ ᱫᱟᱹᱵᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱭᱟᱱ ᱮᱦᱚᱵ ᱮᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱛ ᱠᱷᱟᱡ ᱮᱢ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ , ᱞᱟᱜᱦᱟᱨᱚᱜ ᱢᱮ ᱟᱨ ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱧᱮᱞ ᱴᱷᱤᱠ ᱞᱟᱹᱜᱤᱛ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲᱟᱹᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭᱮᱢ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮᱡ "ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ" ᱪᱷᱟᱸᱪ ᱵᱟᱹᱭᱥᱟᱹᱣ‌ ᱢᱮ᱾ ᱟᱢ ᱮᱴᱟᱜ ᱡᱟᱸᱦᱟᱸᱭ ᱱᱚᱠᱟᱞ (copy) ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱛ ᱮᱢ ᱟᱲᱟᱜ ᱫᱟᱲᱮᱣᱟᱭᱟᱜ, ᱥᱮ ᱣᱤᱠᱤᱯᱮᱰᱤᱭᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱮᱢ ᱵᱮᱯᱟᱨᱛᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱫᱟᱲᱮᱜ ᱮᱢ᱾
  • ᱡᱟᱸᱦᱟᱸᱭ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱢᱟᱜ ᱮᱱᱮᱢᱨᱮ {{ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ}} ᱴᱮᱜ ᱞᱮᱠᱷᱟᱡ ᱟᱨ ᱟᱢ ᱡᱩᱫᱤ ᱚᱱᱟᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱢᱚᱛ ᱵᱟᱢ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱡ, ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱠᱷᱟᱱᱟᱜᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱛᱚᱢ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱚᱱᱚᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱨᱮ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱮᱛᱦᱚᱵ ᱢᱮ᱾
  • ᱡᱤᱣᱟᱹᱛ ᱢᱮᱱᱟᱭ ᱡᱟᱸᱦᱟᱸᱣ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱨᱮ ᱟᱞᱜᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱮ ᱵᱷᱩᱞ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱮᱠᱟᱞ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶ ᱛᱮ ᱚᱪᱚᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ᱾

ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞᱢᱮ[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]