Jump to content

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ:ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ ᱛᱟᱹᱞᱠᱟᱹ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮ ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ ᱛᱟᱹᱞᱠᱟᱹ

This star symbolizes the featured content on Wikipedia.
This star symbolizes the featured content on Wikipedia.

ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ ᱛᱟᱹᱞᱠᱟᱹ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟᱠᱚ ᱚᱱᱚᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱹᱞᱠᱟᱹ, ᱡᱟᱸᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣᱤᱡ ᱟᱨ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱩ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵᱛᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱡ ᱢᱚᱡᱽ ᱛᱟᱹᱞᱠᱟᱹ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤᱨᱮ ᱯᱟᱲᱟᱜᱼᱟ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱦᱴᱟᱨᱮ ᱡᱚᱲᱟᱣ ᱞᱟᱦᱟᱨᱮ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱱ ᱟᱨ ᱵᱤᱥᱲᱤ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟᱠᱩ ᱚᱱᱚᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ, ᱚᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱲᱮᱠᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ ᱛᱟᱹᱞᱠᱟᱹ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱩᱱᱠᱩ ᱡᱟᱪᱟᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱧᱮᱞ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ᱾

ᱱᱮᱛᱚᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮ ᱡᱚᱛᱚᱠᱚᱛᱮ ᱑᱑,᱒᱕᱙ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱚᱱᱚᱞ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤᱨᱮ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ ᱚᱱᱚᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ

ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ ᱛᱟᱹᱞᱠᱟᱹ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱱᱟᱠᱚ ᱚᱱᱚᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱡᱚᱡᱚᱢ ᱟᱲᱮ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱜᱮ ᱤᱯᱤᱞ ᱞᱮᱠᱟ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ () ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ᱾ ᱡᱚᱛᱚᱠᱷᱚᱡ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱛᱟᱹᱞᱠᱟᱹ ᱧᱮᱞ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱧᱮᱞᱢᱮ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱱ ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ ᱛᱟᱹᱞᱠᱟᱹ

ᱵᱟᱪᱷᱚᱣ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ:

ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ ᱛᱟᱹᱞᱠᱟᱹ ᱦᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱨ:

ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ ᱛᱟᱹᱞᱠᱟᱹ[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ:ᱵᱟᱪᱷᱚᱣ ᱛᱟᱹᱞᱠᱟᱹ/᱑