Jump to content

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ:AutoWikiBrowser/Typos

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

ᱱᱚᱶᱟ ᱞᱟᱛᱮᱨ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱳᱰ ᱫᱚ Java ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱚᱞ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱶᱟ ᱠᱚ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱫᱚ AutoWikiBrowser ᱥᱚᱯᱷᱴᱣᱮᱨ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱮᱫᱟᱭ ᱾

ᱫᱟᱹᱭᱠᱟᱹ ᱞᱠᱮᱷᱟᱛᱮ ᱱᱚᱠᱟ ᱚᱞ ᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ <Typo word="ᱟᱢᱟᱜ ᱴᱷᱤᱠ ᱟᱹᱲᱟᱹ" find="\bᱟᱢᱟᱜ ᱵᱷᱩᱞ ᱟᱹᱲᱟᱹ\b" replace="ᱴᱷᱤᱠ ᱟᱹᱲᱟᱹ"/> ᱾ \b ᱫᱚ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱮᱝᱜ ᱟᱨ ᱡᱚᱡᱚᱢ ᱛᱤ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱥᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ, Regular expression ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱰᱷᱮᱨ ᱱᱤᱭᱚᱢ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱾

ᱵᱷᱩᱞ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱯᱟᱱᱛᱮ ᱟᱨ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

<Typo word="ᱚᱰᱤᱥᱟ" find="\bᱚᱰᱤᱥᱟ\b" replace="ᱳᱰᱤᱥᱟ"/>
<Typo word="ᱚᱞᱪᱤᱠᱤ" find="\bᱚᱞᱪᱤᱠᱤ\b" replace="ᱚᱞ ᱪᱤᱠᱤ"/>
<Typo word="ᱚᱞᱪᱷᱤᱠᱤ" find="\bᱚᱞᱪᱷᱤᱠᱤ\b" replace="ᱚᱞ ᱪᱤᱠᱤ"/>
<Typo word="ᱟᱠᱟ ᱫᱚ" find="ᱟᱠᱟ ᱫᱚ" replace="ᱚᱠᱟ ᱫᱚ"/>
<Typo word="ᱟᱠᱳ" find="ᱟᱠᱳ" replace="ᱟᱠᱚ"/>

[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

<Typo word="ᱛᱦᱩ" find="ᱛᱦᱩ" replace="ᱛᱷᱩ"/>
<Typo word="ᱛᱟᱮᱱᱟ" find="ᱛᱟᱮᱱᱟ" replace="ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ"/>
<Typo word="ᱛᱤᱸᱥᱦᱚᱸ" find="ᱛᱤᱸᱥᱦᱚᱸ" replace="ᱛᱤᱥᱦᱚᱸ"/>
<Typo word="ᱛᱮᱟᱨ" find="ᱛᱮᱟᱨ" replace="ᱛᱮᱭᱟᱨ"/>

[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

<Typo word="ᱜᱮᱟᱭ" find="ᱜᱮᱟᱭ" replace="ᱜᱮᱭᱟᱭ"/>
<Typo word="ᱜᱨᱤᱥᱢᱚ" find="ᱜᱨᱤᱥᱢᱚ" replace="ᱜᱽᱨᱤᱥᱢᱚ"/>
<Typo word="ᱜᱚᱬᱚ" find="ᱜᱚᱬᱚ" replace="ᱜᱚᱲᱚ"/>
<Typo word="ᱜᱚᱸᱲᱚ" find="ᱜᱚᱸᱲᱚ" replace="ᱜᱚᱲᱚ"/>

[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

<Typo word="ᱞᱟᱜᱤᱫ" find="ᱞᱟᱜᱤᱫ" replace="ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ"/>
<Typo word="ᱞᱚᱜᱤᱫ" find="ᱞᱚᱜᱤᱫ" replace="ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ"/>
<Typo word="ᱞᱟᱜᱤᱤᱫ" find="ᱞᱟᱜᱤᱤᱫ" replace="ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ"/>
<Typo word="ᱞᱞᱟᱜᱤᱫ" find="\b(ᱞ)\1*ᱟᱜᱤᱫ\b" replace="ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ"/> <!-- ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱦᱨᱟᱣ ᱠᱚ ᱯᱟᱱᱛᱮ ᱧᱟᱢᱟᱭ --> 
<Typo word="ᱞᱟᱜᱤᱰ" find="ᱞᱟᱜᱤᱰ" replace="ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ"/>
<Typo word="ᱞᱟᱜᱤᱫᱽ" find="ᱞᱟᱜᱤᱫᱽ" replace="ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ"/>
<Typo word="ᱞᱮᱟᱭ" find="ᱞᱮᱟᱭ" replace="ᱞᱮᱜᱼᱟᱭ"/>
<Typo word="ᱞᱮᱠᱦᱟ, ᱯᱮᱠᱦᱟ, ᱯᱮᱠᱷᱟ" find="[ᱯᱞ]ᱮᱠ[ᱦᱷ]ᱟ" replace="ᱞᱮᱠᱷᱟ"/>

[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

<Typo word="ᱟᱜᱩᱭ" find="ᱟᱜᱩᱭ" replace="ᱟᱹᱜᱩᱭ"/>
<Typo word="ᱟᱡᱟᱜᱽ" find="\bᱟᱡᱟᱜᱽ\b" replace="ᱟᱡᱟᱜ"/>
<Typo word="ᱟᱡᱤᱡᱽ" find="\bᱟᱡᱤᱡᱽ\b" replace="ᱟᱡᱤᱡ"/>
<Typo word="ᱟᱯᱮᱭᱟ" find="\bᱟᱯᱮᱭᱟ\b" replace="ᱟᱯᱮᱭᱜᱟ"/>

[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

<Typo word="ᱠᱷᱟᱹᱞᱭ" find="\bᱠᱷᱟᱹᱞᱭ\b" replace="ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ"/>
<Typo word="ᱠᱚᱨᱮᱷᱚᱸ" find="\bᱠᱚᱨᱮᱷᱚᱸ\b" replace="ᱠᱚᱨᱮᱦᱚᱸ"/>
<Typo word="ᱠᱚᱨᱮᱷᱚ" find="\bᱠᱚᱨᱮᱷᱚ\b" replace="ᱠᱚᱨᱮᱦᱚᱸ"/>
<Typo word="ᱠᱟᱢᱤ" find="ᱠᱟᱢᱤ" replace="ᱠᱟᱹᱢᱤ"/>
<Typo word="ᱠᱟᱹᱛᱤᱡ" find="ᱠᱟᱹᱛᱤᱡ" replace="ᱠᱟᱹᱡ"/>
<Typo word="ᱠᱮᱛᱟᱜᱼᱟ" find="ᱠᱮᱛᱟᱜᱼᱟ" replace="ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ"/>
<Typo word="ᱠᱳ" find="\bᱠᱳ\b" replace="ᱠᱚ"/>

[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

<Typo word="ᱡᱟᱥᱛᱤ" find="ᱡᱟᱥᱛᱤ" replace="ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ"/>
<Typo word="ᱡᱟᱥᱴᱤ" find="ᱡᱟᱥᱴᱤ" replace="ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ"/>

[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

<Typo word="ᱢᱮᱱᱟᱟ" find="ᱢᱮᱱᱟᱟ" replace="ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ"/>
<Typo word="ᱢᱟᱦᱟᱨᱟᱥᱴᱚ" find="ᱢᱟᱦᱟᱨᱟᱥᱴᱚ" replace="ᱢᱟᱦᱟᱨᱟᱥᱴᱨᱚ"/>

[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

<Typo word="ᱤᱥᱛᱮᱷᱥᱨ, ᱤᱥᱛᱮᱷᱟᱨ" find="ᱤᱥᱛᱮ[ᱷ][ᱟᱥ]ᱨ" replace="ᱤᱥᱛᱮᱦᱟᱨ"/>
<Typo word="ᱤᱱᱴᱨᱱᱮᱴ" find="ᱤᱱᱴᱨᱱᱮᱴ" replace="ᱤᱱᱴᱚᱨᱱᱮᱴ"/>

[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

<Typo word="ᱥᱟᱱᱛᱷᱟᱞᱤ" find="\bᱥᱟᱱᱛᱷᱟᱞᱤ\b" replace="ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ"/>
<Typo word="ᱥᱟᱱᱛᱷᱟᱞᱤ" find="ᱥᱟᱱᱛᱷᱟᱞᱤ" replace="ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ"/>
<Typo word="ᱥᱟᱹᱨᱭ" find="\bᱥᱟᱹᱨᱭ\b" replace="ᱥᱟᱹᱨᱤ"/>
<Typo word="ᱥᱟᱹᱨᱨᱭ" find="ᱥᱟᱹᱨᱨᱭ" replace="ᱥᱟᱹᱨᱤ"/>
<Typo word="ᱥᱨᱣᱨ" find="ᱥᱨᱣᱨ" replace="ᱥᱟᱹᱨᱣᱟᱹᱨ"/>
<Typo word="ᱥᱮᱨᱮᱧᱤᱭᱟ" find="ᱥᱮᱨᱮᱧᱤᱭᱟ" replace="ᱥᱮᱨᱮᱧᱤᱭᱟᱹ"/>

[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

<Typo word="ᱦᱚ" find="\bᱦᱚ\b" replace="ᱦᱚᱸ"/>
<Typo word="ᱦᱚᱰᱢᱚ" find="ᱦᱚᱰᱢᱚ" replace="ᱦᱚᱲᱢᱚ"/>
<Typo word="ᱦᱤᱞᱚᱜ" find="\bᱫᱤᱞᱚᱜ\b" replace="ᱦᱤᱞᱚᱜ"/>
<Typo word="ᱦᱟᱡᱩᱜᱟ" find="ᱦᱟᱡᱩᱜᱟ" replace="ᱦᱟᱹᱡᱩᱜᱼᱟ"/>

[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

<Typo word="ᱧᱩᱴᱩᱢ" find="\bᱧᱩᱴᱩᱢ\b" replace="ᱧᱩᱛᱩᱢ"/>

[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

<Typo word="ᱨᱤᱧᱤᱡᱽ" find="ᱨᱤᱧᱤᱡᱽ" replace="ᱨᱤᱧᱤᱡ"/>
<Typo word="ᱨᱮᱟᱜ" find="ᱨᱮᱟᱜ" replace="ᱨᱮᱭᱟᱜ"/>
<Typo word="ᱨᱮ ᱠᱟᱱᱟᱢ" find="\bᱨᱮ ᱠᱟᱱᱟᱢ\b" replace="ᱨᱮ ᱡᱟᱱᱟᱢ"/>

[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

<Typo word="ᱩᱰᱤᱜᱟᱱ" find="ᱩᱰᱤᱜᱟᱱ" replace="ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ"/>
<Typo word="ᱩᱰᱤ ᱜᱟᱱ" find="ᱩᱰᱤ ᱜᱟᱱ" replace="ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ"/>

[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

<Typo word="ᱪᱤᱛᱟᱨ.ᱨ" find="\bᱪᱤᱛᱟᱨ.ᱨ\b" replace="ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ"/>
<Typo word="ᱪᱮᱟᱨᱢᱮᱱ" find="ᱪᱮᱭᱟᱨᱢᱮᱱ" replace="ᱪᱮᱭᱟᱨᱢᱮᱱ"/>

[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

<Typo word="ᱯᱟᱷᱤᱞ" find="ᱯᱟᱷᱤᱞ" replace="ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ"/>
<Typo word="ᱯᱦᱤᱞᱢ" find="ᱯᱦᱤᱞᱢ" replace="ᱯᱷᱤᱞᱢ"/>
<Typo word="ᱯᱨᱮᱥᱤᱫᱮᱸᱱ" find="ᱯᱨᱮᱥᱤᱫᱮᱸᱱ" replace="ᱯᱨᱮᱥᱤᱰᱮᱱᱴ"/>
<Typo word="ᱯᱨᱩᱛᱦᱩᱢ" find="ᱯᱨᱩᱛᱦᱩᱢ" replace="ᱯᱨᱩᱛᱷᱩᱢ"/>

[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

<Typo word="ᱱᱚᱟ" find="ᱱᱚᱟ" replace="ᱱᱚᱶᱟ"/>
<Typo word="ᱱᱚᱳᱭᱟ" find="\bᱱᱚᱳᱭᱟ\b" replace="ᱱᱟᱶᱟ"/>
<Typo word="ᱱᱟᱢᱚᱜ" find="\bᱱᱟᱢᱚᱜ\b" replace="ᱧᱟᱢᱚᱜ"/>
<Typo word="ᱱᱩᱛᱩᱢ" find="\bᱱᱩᱛᱩᱢ\b" replace="ᱧᱩᱛᱩᱢ"/>
<Typo word="ᱱᱮᱞ" find="\bᱱᱮᱞ\b" replace="ᱧᱮᱞ"/>

[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

<Typo word="ᱴᱷᱤᱠᱟᱹᱱᱟ" find="ᱴᱷᱤᱠᱟᱹᱱᱟ" replace="ᱴᱷᱤᱠᱬᱟᱹ"/>
<Typo word="ᱴᱟᱩᱱ" find="ᱴᱟᱩᱱ" replace="ᱴᱟᱣᱱ"/>

[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

<Typo word=",," find="\s?,\s?\s?,\s?" replace=", "/><!--fixes double commas-->
<Typo word=" ," find="\s+,(?<=[ᱚ-ᱷ᱐-᱑\d\)]\s+,)\s?" replace=", "/><!--change space before comma to space after comma, for eventual move to punctuation section-->

<Typo word=" | " find="(?<=[᱐-᱿])\s{0,3}(\||᱾|।)\s{0,}?(?=[᱐-᱿|=|\n|<])^[^\[]*" replace=" ᱾ "/><!--ᱯᱟᱭᱤᱯ, ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱯᱟᱯᱟᱴᱤᱭᱟᱹ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱵᱚᱫᱚᱞᱟᱭ ᱱᱟᱦ  -->

<Typo word=" | " find="(?<=[᱐-᱿])\s{0,2}(I)\s{0,2}(?=[᱐-᱿|=|\n|<])" replace=" ᱾ "/><!-- ᱤᱝᱜᱽᱨᱟᱡᱤ I ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ -->
<Typo word="." find="(?<=ᱟ)\.(?=[᱐-᱿|\s|\n])" replace="ᱹ"/><!-- ᱤᱝᱜᱽᱨᱟᱡᱤ . ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱜᱟᱹᱦᱞᱟᱹ ᱴᱩᱰᱟᱹᱜ -->
<Typo word="-" find="(?<=[᱐-᱿])\-(?=[᱐-᱿|\s|\n])" replace="ᱼ"/><!-- ᱤᱝᱜᱽᱨᱟᱡᱤ - ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱷᱟᱹᱨᱠᱟᱹ -->
<Typo word="~" find="(?<=ᱚ|ᱟ|ᱤ|ᱩ|ᱮ|ᱳ|ᱸ)\~(?=[᱐-᱿|\s|\n])" replace="ᱻ"/><!-- ᱤᱝᱜᱽᱨᱟᱡᱤ ~ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱨᱮᱞᱟ -->
<Typo word=":" find="(?<=ᱚ|ᱟ|ᱤ|ᱩ|ᱮ|ᱳ)\:(?=[᱐-᱿|\s|\n])" replace="ᱻ"/><!-- ᱤᱝᱜᱽᱨᱟᱡᱤ : ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱢᱩᱸ ᱜᱟᱹᱦᱞᱟᱹ ᱴᱩᱰᱟᱹᱜ -->
<Typo word=" " find="^(={2,})\s*(.*?)\s*(={2,})$" replace="$1 $2 $3"/><!-- ==ᱡᱟᱦᱱᱟᱜ== ᱠᱷᱚᱱ == ᱡᱟᱦᱱᱟᱜ == ᱛᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞᱟᱭ-->
<Typo word="space between heading" find="᱾\s*[^\n]==" replace="᱾\n=="/><!-- Heading ᱛᱟᱞᱟ ᱨᱮ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱟᱲᱟᱜ-->

ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱥᱮᱫ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱢᱮ