ᱤᱱᱰᱤᱜᱳ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

ᱤᱱᱰᱤᱜᱚᱯᱮᱨᱟ ᱴᱤᱱᱠᱴᱚᱨᱤᱭᱟ[᱑], ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱤᱱᱰᱤᱜᱚ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ, ᱫᱚ ᱢᱚᱴᱚᱨ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱯᱨᱚᱠᱟᱨᱟᱜ ᱡᱟᱹᱛ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱤᱱᱰᱤᱜᱚ ᱨᱚᱝ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱢᱩᱬᱩᱛ ᱥᱨᱚᱛ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

  1. "Indigofera tinctoria (true indigo)". Invasive Species Compendium.