Jump to content

ᱥᱚᱯᱚᱠᱞᱮᱥ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
ᱥᱚᱯᱷᱚᱠᱞᱤᱥ

ᱥᱚᱯᱷᱚᱠᱞᱤᱥ (ᱡᱤᱥᱩ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱞᱟᱦᱟ ᱔᱙᱗/᱖ – ᱓᱐᱖/᱕) ᱤᱝᱨᱮᱡᱤ ᱛᱮ Sophocles᱾ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱜᱨᱤᱠ ᱨᱮᱱ ᱯᱮᱭᱟ ᱧᱤᱛᱩᱢᱟᱱ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱚᱞᱤᱡ ᱨᱮᱱ ᱢᱤᱫ ᱴᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟᱭ᱾ ᱟᱨ ᱵᱟᱨᱦᱚᱲ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮ ᱠᱟᱱ ᱩᱝᱠᱩᱱ ᱫᱚ ᱮᱥᱠᱟᱭᱞᱟᱥ ᱟᱨ ᱤᱣᱨᱤᱯᱤᱫᱮᱥ᱾ ᱥᱚᱯᱷᱚᱠᱞᱤᱥ ᱟᱜ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱜᱮ ᱧᱮᱛᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱢᱚᱧᱪᱚ ᱨᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ᱾ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱜᱤ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱠᱚ ᱠᱩᱥᱩᱭᱟᱜᱼᱟ᱾

ᱡᱤᱥᱩ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱞᱟᱦᱟᱨᱮ ᱜᱨᱤᱠ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮᱛᱷᱮᱱᱥ ᱨᱮ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱡᱟᱣᱜᱮ ᱴᱨᱟᱡᱮᱰᱤ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱢᱯᱮᱴᱤᱥᱚᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱢᱯᱮᱴᱤᱥᱚᱱ ᱨᱮ ᱕᱐ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱥᱚᱯᱷᱚᱠᱞᱤᱥ ᱜᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱨᱮᱱ ᱠᱩᱥᱤᱭ ᱛᱟᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱥᱚᱯᱷᱚᱠᱞᱤᱥ ᱟᱭᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱵᱷᱳᱱ ᱑᱒᱓ ᱜᱚᱴᱮᱡ ᱜᱟᱱ ᱜᱟᱭᱟᱱᱮ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ᱾ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱗ ᱜᱚᱴᱮᱡ ᱜᱟᱱ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱜᱮ ᱜᱚᱴᱟ ᱛᱮ ᱫᱚ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ᱾ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱜᱮ ᱠᱮᱪᱟᱜ ᱠᱮᱪᱟᱜ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ᱾

ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱛᱤᱸᱜᱩ ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱛᱮ ᱥᱚᱯᱷᱚᱠᱞᱤᱥ ᱟᱜ ᱮᱱᱮᱢ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱭᱟ᱾ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱨᱮ ᱜᱮ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱫᱚ ᱛᱮᱥᱟᱨ ᱠᱟᱨᱮᱠᱴᱟᱨ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱨᱮ ᱠᱚᱨᱟᱥ ᱦᱚᱸ ᱩᱱᱤ ᱜᱮᱭ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱞᱮᱫᱟ᱾ ᱩᱱᱤ ᱞᱟᱦᱟ ᱨᱮᱱ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟ ᱠᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱠᱟᱨᱮᱠᱴᱟᱨ ᱠᱚ ᱦᱚ ᱢᱚᱡᱽ ᱧᱟᱢ ᱮᱱᱟ᱾

ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱠᱚ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱯᱷᱮᱰᱮᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]