ᱥᱚᱸᱥᱟ ᱟᱹᱛᱩ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search

ᱥᱚᱸᱥᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱱᱤᱨᱲᱟᱹ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱟᱹᱛᱩ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱚ ᱨᱟᱥᱜᱳᱵᱤᱱᱫᱽᱯᱩᱨ ᱡᱟᱯᱟᱜ , ᱢᱚᱭᱩᱨᱵᱷᱚᱸᱡᱽ ᱦᱚᱱᱚᱛ , ᱳᱰᱤᱥᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ , ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱛᱩ ᱠᱟᱱᱟ ᱾[᱑] ᱒᱐᱑᱑ ᱥᱮᱥᱟᱭ ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱦᱚᱲ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱶᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮ ᱙᱕᱘ ᱦᱚᱲ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱾[᱒] ᱱᱚᱶᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮ ᱒᱒᱙ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱜᱷᱟᱨᱚᱡᱽ (family) ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾

ᱴᱚᱞᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱱᱚᱶᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱚ ᱢᱚᱬᱮ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱴᱚᱞᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ ᱾

  • ᱑-ᱥᱚᱸᱥᱟ ᱴᱚᱞᱟ
  • ᱒-ᱵᱟᱹᱨᱩ ᱴᱚᱞᱟ
  • ᱓-ᱰᱟᱦᱤ ᱴᱚᱞᱟ
  • ᱔-ᱰᱷᱮᱸᱜᱟ ᱴᱚᱞᱟ
  • ᱕-ᱡᱷᱟᱲᱚᱱ ᱴᱚᱞᱟ

ᱥᱚᱸᱥᱟ ᱴᱚᱞᱟ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱮᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ , ᱵᱟᱹᱨᱩ ᱴᱚᱞᱟ ᱨᱮ ᱵᱤᱨᱫᱟᱹ ᱜᱟᱲ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ ᱪᱟᱱᱟᱪ ᱑ ᱠᱷᱚᱱ ᱘ ᱪᱟᱱᱟᱪ ᱫᱷᱟᱹᱨᱤᱡ ᱠᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱜ-ᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱵᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲ ᱨᱮ ᱑᱙᱙᱒ ᱥᱮᱥᱟᱭ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤᱛᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱢᱟᱪᱮᱛ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱥᱩᱱᱫᱚᱨ ᱢᱚᱦᱚᱱ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱛᱟᱹᱠᱤᱱ ᱳᱰᱤᱥᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱪᱩ ᱠᱤᱱ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫ-ᱟ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ ᱒᱒ ᱾ ᱐᱔ ᱾ ᱑᱙᱙᱒ ᱥᱮᱥᱟᱭ ᱨᱮ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱒᱐᱐᱗ ᱥᱮᱥᱟᱭ ᱨᱮ ᱥᱚᱸᱥᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱜᱮ ᱵᱷᱤᱨᱩ ᱢᱟᱹᱨᱰᱤ ᱟᱨ ᱒᱐᱑᱔ ᱥᱮᱥᱟᱭ ᱨᱮ ᱢᱟᱹᱱᱤᱡ ᱥᱟᱨᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱛᱟᱹᱠᱤᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱹᱪᱩ ᱠᱤᱱ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫ-ᱟ ᱾ ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱢᱤᱫ ᱚᱝᱜᱚᱱ ᱣᱟᱰᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ ᱾ ᱰᱟᱹᱦᱤ ᱴᱚᱞᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱚᱝᱜᱚᱱ ᱣᱟᱰᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ -ᱟ ᱾ ᱰᱷᱮᱸᱜᱟᱢ ᱴᱚᱞᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱡᱟᱦᱮᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ ᱾ ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫ ᱚᱝᱜᱚᱱ ᱣᱟᱰᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ ᱾ ᱡᱚᱛᱚ ᱚᱝᱜᱚᱱ ᱣᱟᱰᱤ ᱢᱟᱹᱞᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱯᱟᱠᱛᱟ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱒᱐᱑᱖ ᱨᱮ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫ-ᱟ ᱾ ᱡᱷᱟᱲᱚᱱ ᱴᱚᱞᱟ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱑᱙᱙᱒ ᱥᱮᱥᱟᱭ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱪᱟᱸᱜᱟ ᱟᱹᱫᱤ ᱵᱟᱹᱥᱤ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱥᱮᱢᱞᱮᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ ᱾ ᱢᱤᱫ ᱦᱤᱨᱞᱟᱹ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱫᱷᱚᱨᱚᱱ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ ᱾ ᱚᱸᱰᱮ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱴᱚᱞᱟᱨᱤᱱ ᱦᱚᱲ ᱢᱟᱱᱮᱛ ᱠᱚ ᱥᱚᱦᱮᱫ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱾

ᱰᱮᱢᱚᱜᱽᱨᱟᱯᱷᱤᱠ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

᱒᱐᱑᱑ ᱥᱟᱹᱦᱤᱛ ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱦᱚᱲ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱶᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮ ᱙᱕᱘ ᱦᱚᱲ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱾[᱒] ᱚᱱᱟ ᱢᱩᱸᱫᱽ ᱠᱷᱚᱱ 491 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱠᱚᱲᱟ ᱟᱨ ᱔᱖᱗ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱠᱩᱲᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱾[᱒] ᱐-᱖ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱢᱩᱸᱫᱽ ᱨᱤᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱫᱚ ᱑᱓᱗ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱞᱮᱠᱷᱟᱜᱩᱴ ᱟᱹᱛᱩ ᱦᱚᱲ ᱨᱤᱱ ᱑᱔ᱹ᱓᱐% ᱾ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮᱵᱷᱚᱨᱮᱡᱽ (Average) ᱡᱟᱱᱟᱝ ᱡᱟᱹᱱᱤ (Sex Ratio) ᱫᱚ ᱙᱕᱑, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱳᱰᱤᱥᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮᱵᱷᱚᱨᱮᱡᱽ ᱙᱗᱙ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚᱢ ᱜᱮᱭᱟ ᱾[᱒] ᱱᱚᱶᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱫᱚᱨ ᱫᱚ ᱕᱗ᱹ᱙᱘%, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱫᱚᱨ ᱗᱒ᱹ᱘᱗% ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚᱢ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱢᱩᱸᱫᱽ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚᱲᱟ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱫᱚᱨ (literacy rate) ᱗᱒ᱹ᱓᱙% ᱟᱨ ᱠᱩᱲᱤ ᱔᱒ᱹ᱐᱕% ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]