ᱥᱟᱶᱛᱟ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱫᱚ ᱱᱚᱠᱟᱱ ᱢᱤᱫ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱠᱟᱨᱮ ᱫᱚ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱛᱷᱚᱲᱟ ᱱᱤᱭᱚᱢ ᱠᱟᱹᱱᱩᱱ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱜ ᱢᱤᱫ ᱛᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ᱾ ᱢᱟᱱᱣᱟ ᱛᱟᱞᱟ ᱨᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱦᱚᱲ ᱢᱤᱫ ᱠᱟᱛᱮᱜ ᱚᱞ ᱠᱟᱛᱮᱜ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ ᱚᱞ ᱠᱟᱛᱮᱜ ᱱᱤᱭᱚᱢ ᱠᱟᱹᱱᱩᱱ ᱠᱚ ᱛᱮᱭᱟᱨᱟ᱾ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱱᱤᱭᱚᱢ ᱠᱟᱹᱱᱩᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱜᱮ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱥᱮ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱵᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱢᱟᱱᱣᱟ ᱵᱟᱹᱜᱤ ᱠᱟᱛᱮᱜ ᱦᱚᱸ ᱮᱴᱟᱜ ᱡᱤᱵᱽ ᱡᱤᱭᱟᱹᱞᱤ ᱠᱚ ᱦᱚᱸ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱠᱟᱛᱮᱜ ᱚᱱᱟᱨᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ᱾ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟᱱᱣᱟ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱟᱭᱢᱟ ᱱᱤᱭᱚᱢ ᱠᱟᱹᱱᱩᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ᱾ ᱢᱟᱱᱣᱟ ᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟ ᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱢᱤᱫ ᱡᱟᱹᱛ ᱢᱤᱢᱤᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮ ᱱᱤᱭᱚᱢ ᱠᱟᱹᱱᱩᱱ ᱠᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱨᱟᱠᱟᱵᱽ ᱟᱠᱟᱫᱟ᱾ ᱡᱮ ᱞᱮᱠᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱤᱭᱚᱢ ᱠᱟᱹᱱᱩᱱ ᱟᱨ ᱫᱤᱠᱩ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱤᱭᱚᱢ ᱠᱟᱹᱱᱩᱱ ᱫᱚ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱜᱮᱭᱟ᱾

ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱡᱚᱛᱚ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱜᱮ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱛᱮ ᱟᱹᱭᱩᱨᱚᱜᱼᱟ᱾ ᱚᱱᱟᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱠᱟᱱᱟ–

ᱵᱚᱜᱮ ᱟᱨ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ

ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱢᱩᱫᱽ ᱨᱮ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱦᱚᱲ ᱢᱩᱫᱽ ᱨᱮ ᱵᱟᱹᱭᱨᱤ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱛᱮ ᱢᱟᱱᱣᱟ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱥᱩᱞᱩᱠ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮ ᱵᱚᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱞᱟᱦᱟ ᱤᱫᱤᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱢᱟᱱᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱤᱭᱚᱢ ᱠᱟᱹᱱᱩᱱ ᱟᱨ ᱥᱟᱥᱛᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱵᱚᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱟᱠᱟᱫᱟ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱ ᱡᱚᱛᱚ ᱵᱚᱜᱮ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱜᱮ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ᱾

ᱯᱷᱮᱰᱮᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]