Jump to content

ᱥᱤᱡ ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
ᱥᱤᱡ ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ
ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱥᱤᱡ ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ
ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ ᱛᱮ
ArteryProper palmar digital arteries,
dorsal digital arteries
ᱥᱤᱨPalmar digital veins,
dorsal digital veins
NerveDorsal digital nerves of ulnar nerve
Lymphsupratrochlear
ᱪᱤᱱᱦᱟᱹᱯᱤᱫ
ᱞᱟᱛᱤᱱdigitus minimus manus,
digitus quintus manus,
digitus V manus
ᱴᱤᱮA01.1.00.057
ᱮᱯᱷᱮᱢᱮ24949
Anatomical terminology
ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱤᱡ ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ

ᱥᱤᱡ ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ (ᱥᱤᱵ ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ) ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱢᱚᱬᱮᱭᱟᱜ ᱰᱤᱡᱤᱴᱥ ᱢᱮᱱᱮᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱰᱟᱭᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱭᱟᱜ ᱛᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱩᱞᱴᱟᱹᱣ ᱟᱨ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡᱟᱜ ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ ᱫᱚ ᱥᱤᱡ ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ ᱜᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱚ ᱮᱸᱜᱟ ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ ᱥᱮ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱩᱞᱴᱟᱹᱣ ᱟᱨ ᱰᱟᱹᱱ ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ ᱥᱮ ᱢᱩᱫᱟᱹᱢ/ᱢᱩᱸᱫᱟᱢ ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱲᱮ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡᱟᱜ ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱤᱴᱤᱢᱳᱞᱳᱡᱤ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱯᱤᱸᱠᱤ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱰᱚᱪ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱱᱚᱶᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱮᱱᱮᱛ ᱫᱚ ᱥᱤᱡ ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

"ᱯᱤᱸᱠᱤ" ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱨᱤᱠᱟᱹᱨᱰ ᱑᱘᱐᱘[᱑] ᱨᱮ ᱥᱠᱟᱹᱴᱞᱮᱭᱱᱰ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱟᱹᱲᱟᱹ (ᱚᱠᱟ - ᱚᱠᱟ "ᱯᱤᱸᱠᱤ" ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱣᱟᱜ - ᱟ) ᱥᱠᱟᱹᱴᱤᱥ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱟᱨ ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱟ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱫᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ, ᱟᱨ ᱚᱠᱟ - ᱚᱠᱟ ᱫᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ,[᱒] ᱥᱠᱟᱹᱴᱞᱮᱭᱱᱰ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱟᱹᱨᱤᱪᱟᱹᱞᱤ ᱩᱯᱨᱩᱢ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟ ᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟ ᱨᱮ ᱯᱤᱸᱠᱤ ᱠᱨᱤᱭᱟ ᱥᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱩᱱᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱦᱚᱲ ᱟᱡᱟᱜ ᱥᱤᱡ ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ ᱛᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱥᱤᱡ ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ ᱨᱮᱭ ᱡᱷᱟᱹᱞᱤ ᱭᱟᱭ ᱟᱨ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱥᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱱ ᱠᱷᱤᱞᱰᱩ ᱠᱤᱱ ᱮᱦᱚᱵᱟ ᱾

ᱡᱟᱯᱟᱱᱤ ᱭᱟᱠᱩᱵᱽ (ᱜᱮᱭᱝᱷᱽᱥᱴᱟᱨ) ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱨᱟᱹᱥᱤᱭᱟ ᱨᱮ, ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱷᱟᱴᱚᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡᱟᱜ ᱥᱤᱡ‌ ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱫᱷᱟᱱ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱠᱚ ᱜᱮᱫ ᱠᱟᱛᱮᱜ ᱠᱚ ᱚᱪᱚᱫ ᱮᱫ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ (ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱭᱩᱵᱤᱴᱥᱚᱢ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱣᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ) ᱾

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  1. "Pinkie". World Wide Words. Retrieved 25 July 2018.
  2. "Scots word of the season: pinkie". Association for Scottish Literary Studies. Retrieved 28 January 2020.