ᱥᱤᱧᱚᱛᱤᱭᱟ ᱮᱞᱠᱷᱟ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

ᱥᱤᱧᱚᱛᱤᱭᱟ ᱮᱞᱠᱷᱟ

ᱚᱱᱠᱟ ᱵᱟᱰᱟᱭ‌ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ ᱡᱮ ᱡᱮᱜᱮᱛ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱚᱱᱟᱠᱩᱞ ᱨᱟᱥᱴᱨᱚ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱪᱤᱱ ᱫᱚ ᱒᱐᱓᱐ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱞᱟᱝᱷᱷ ᱦᱩᱭᱩᱜ-ᱟ᱾ ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱵᱟᱲᱦᱟᱣ ᱪᱤᱱᱛᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫ-ᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱶᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟᱱ ᱟᱨ ᱨᱟᱡᱽᱱᱤᱛᱤ ᱵᱤᱯᱚᱛ ᱪᱟᱹᱨᱭᱟᱹᱣᱜ-ᱟ᱾ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱫᱚᱦᱚᱜ-ᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱶᱟ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ, ᱫᱟᱛᱟᱭᱟᱱ ᱯᱨᱚᱡᱚᱱᱚᱬ ᱟᱨ ᱜᱩᱨ ᱫᱚᱨ ᱵᱟᱵᱚᱛ ᱛᱮ ᱟᱜᱟᱢ ᱝᱟᱲᱮᱭᱟᱜ-ᱟᱢ, ᱡᱟᱡᱟᱸᱱ ᱜᱷᱟᱴᱚᱱ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱵᱟᱝ ᱦᱚᱸ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ-ᱟ᱾ ᱯᱨᱚᱡᱚᱱᱚᱱ ᱫᱚᱨ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱡᱩᱫᱟᱹ-ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ; ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱚᱣᱥᱚᱛ ᱠᱷᱚᱱ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱠᱩᱪᱷᱩ ᱞᱟᱛᱟᱨ᱾

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]