ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱨᱮ ᱛᱤᱨᱞᱟ. ᱦᱚᱲᱢᱚᱥᱟᱶᱟᱨ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search

ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱨᱮ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱦᱚᱲᱢᱚᱥᱟᱶᱟᱨ

ᱳᱰᱤᱥᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱴᱤᱠᱟᱹ ᱛᱩᱞᱩᱡ ᱢᱤᱫ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ

ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱨᱮ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱦᱚᱲᱢᱚᱥᱟᱶᱟᱨ ᱚᱥᱟᱶᱟᱨ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱛᱚᱦᱚᱨ ᱛᱮ ᱵᱤᱱᱤᱰᱟᱹᱣ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱚᱛᱱᱚᱜᱼᱟᱹᱨᱤ, ᱥᱟᱶᱛᱟᱨᱤ, ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ-ᱟᱹᱨᱤ ᱟᱨ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨᱮᱛ ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱟᱜ ᱦᱚᱲᱢᱚᱥᱟᱶᱟᱨ ᱚᱥᱟᱶᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱮᱛᱮᱫ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱢᱟᱱᱣᱟ ᱵᱷᱟᱹᱞᱟᱹᱭ ᱟᱨ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ-ᱟᱹᱨᱤ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱨᱮ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱚᱦᱚᱫ ᱮ ᱮᱢᱚᱜᱼᱟ ᱾

ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱡᱩᱜᱽᱨᱮ ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱦᱚᱲᱡᱚᱥᱟᱶᱟᱨ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱟ ᱥᱟᱧᱪᱟᱣ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱚᱨᱥᱚᱝ ᱵᱟᱡᱟᱣᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱦᱚᱲᱢᱚᱥᱟᱶᱟᱨ ᱛᱤᱠᱪᱷᱟᱹ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱨᱮ ᱡᱟᱱᱟᱝ ᱞᱟᱦᱟᱫᱤᱥ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱭᱩᱱᱟᱭᱴᱮᱰ ᱱᱮᱥᱳᱱ ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱫᱚ ᱛᱟᱞᱟ ᱟᱨᱡᱟᱣᱤᱭᱟᱹ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱴᱷᱟᱶ ᱮ ᱮᱢᱟᱭᱟ ᱾ ᱡᱟᱱᱟᱝ ᱵᱟᱝᱢᱤᱫ ᱨᱮ ᱡᱮᱜᱮᱛ ᱠᱟᱹᱣᱰᱟᱹᱨᱤ ᱢᱮᱞᱟᱝᱠᱤ ᱫᱚ ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱯᱟᱹᱪᱷᱞᱟᱹ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮᱭ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵᱽ ᱮᱭᱟ ᱾ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱺᱜᱤᱵᱷᱟᱨ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱨᱮ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱠᱚᱫᱚ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱟᱹᱡ ᱜᱚᱱᱚᱝ ᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱜᱮᱭᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱨᱮᱜᱮ ᱤᱠᱷᱟᱹᱱ ᱥᱤᱧᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱢᱩᱬᱩᱛᱠᱷᱩᱱᱴᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱞᱮᱛᱟᱲ ᱡᱟᱶᱟᱭ ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱚ ᱫᱮᱦᱮᱡᱽ ᱵᱷᱩᱸᱡᱟᱹᱣ ᱡᱚᱝ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹᱭ ᱵᱚᱲᱦᱮ ᱮᱭᱟ ᱾

ᱡᱟᱱᱟᱝ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱲᱢᱚᱥᱟᱶᱟᱨ ᱛᱤᱠᱪᱷᱟᱹ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱭᱩᱱᱟᱭᱴᱮᱰ ᱱᱮᱥᱚᱱ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱚ ᱛᱟᱞᱟᱢᱟᱞᱟ ᱟᱨᱡᱟᱣᱤᱭᱟᱹ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱤᱠᱱᱟᱹᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱣᱟᱞᱰ ᱤᱠᱳᱱᱳᱢᱤ ᱯᱷᱳᱨᱢ ᱨᱤᱯᱚᱨᱴ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱱᱟᱝᱟᱱ ᱵᱟᱝ ᱥᱚᱢᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱟᱹᱞᱠᱟᱹ ᱨᱮ ᱴᱷᱟᱶ ᱮ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱑᱘᱗ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱟᱹᱞᱠᱟᱹ ᱨᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱚ ᱑᱓᱒ ᱴᱷᱟᱶ ᱮ ᱟᱢᱮᱴ ᱟᱠᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱡᱟᱱᱟᱝ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱟᱝᱢᱤᱫ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱫᱚ ᱴᱷᱟᱹᱣᱠᱟᱹ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱤᱸᱜᱟᱛ ᱜᱩᱡᱩᱜ, ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱵᱚᱭᱚᱥ ᱨᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱮᱸᱜᱟᱛᱚᱜ, ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱟ ᱠᱚᱜᱮ ᱫᱟᱭᱤ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱨᱤᱯᱚᱨᱴ ᱨᱮ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱡᱟᱱᱟᱝ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱶᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱟᱨᱤ, ᱠᱟᱹᱣᱰᱤᱟᱹᱨᱤ ᱟᱨ ᱨᱟᱡᱽ ᱟᱹᱨᱤ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱞᱟᱫᱮ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱥᱟᱶᱟᱨ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱟᱨ ᱚᱨᱥᱚᱝ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱴᱷᱟᱶ ᱮ ᱟᱢᱮᱴ ᱟᱠᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱤᱱᱟᱹᱝ ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱜᱮ, ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱛᱷᱟᱨ ᱨᱮᱜᱮ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱥᱟᱶᱟᱨ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱺᱦᱤᱨ ᱚᱨᱥᱚᱝ ᱵᱟᱡᱟᱣᱜᱼᱟ ᱾ ᱢᱤᱫ ᱯᱚᱲᱦᱚᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱪᱤ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱲᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱥᱟᱶᱟᱨ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟᱹ ᱫᱚᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱡᱟᱱᱟᱝ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱷᱳᱯᱮᱜᱮᱫ ᱫᱚ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟᱬᱟᱝ ᱠᱷᱚᱱᱴᱷᱟᱹᱣᱠᱟᱹ ᱦᱮᱡ ᱟᱹᱜᱩ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱡᱟᱱᱟᱢᱚᱜ ᱢᱟᱬᱟᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱥᱚᱦᱮᱫᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱜᱮ ᱠᱚᱲᱟ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱜᱮ ᱧᱟᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱟᱸᱥ ᱠᱚ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ ᱾ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱲᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱭᱳ ᱠᱚᱞᱮ ᱠᱩᱠᱷᱤ ᱨᱮ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹᱭ ᱦᱟᱨᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱟᱭᱳ ᱠᱚᱞᱮ ᱨᱮᱜᱮ ᱨᱟᱹᱯᱩᱫ ᱜᱤᱰᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱸᱥ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱟᱸᱥ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱠᱚᱲᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱧᱟᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱾ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱜᱟᱶᱛᱟᱨᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱠᱟᱱ ᱙᱒% ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱪᱟᱸᱫᱚᱠᱤᱭᱟᱹ ᱢᱩᱡᱽᱨᱤ ᱑᱐,᱐᱐᱐ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱠᱚᱢ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱠᱚᱲᱟ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮ ᱠᱚᱢ ᱟᱨ ᱘᱒% ᱠᱚᱲᱟ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱟᱜ ᱪᱟᱸᱫᱚᱠᱤᱭᱟᱹ ᱢᱩᱡᱽᱨᱤ ᱑᱐,᱐᱐᱐ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚᱢ ᱾

ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱨᱮ ᱦᱚᱲᱢᱚᱥᱟᱶᱟᱨ ᱛᱤᱠᱪᱷᱟᱹ ᱛᱚᱦᱚᱨ ᱨᱮ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

᱒᱑ ᱟᱱᱟᱜ ᱥᱚᱛᱟᱵᱽᱫᱷᱤ ᱨᱮ ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱲᱢᱚᱥᱟᱶᱟᱨ ᱛᱤᱠᱪᱷᱟᱹ ᱨᱮ ᱦᱚᱲᱢᱚᱥᱟᱶᱟᱨ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮ ᱟᱱᱟᱴ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱱᱟᱜᱟᱨ ᱨᱮ ᱦᱚᱲᱢᱚᱥᱟᱶᱟᱨ ᱧᱮᱞ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱫᱷᱮᱭᱟᱱ ᱫᱚᱦᱚ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱤᱠᱷᱟᱹᱱ ᱟᱹᱛᱩ ᱴᱚᱞᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱩᱞᱴᱟᱹ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ ᱟᱹᱛᱩᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱛᱚᱞᱟᱥ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱦᱚᱲ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱫᱚ ᱟᱡ ᱮ ᱛᱤᱠᱪᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮᱭ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱤᱠᱷᱟᱹᱱ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱛᱮᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

᱒᱐᱐᱕ ᱥᱟᱞᱮᱨᱮ ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱨᱮ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱟᱹᱛᱩ ᱦᱚᱲᱢᱚᱥᱟᱶᱟᱨ ᱡᱚᱥ ᱨᱤᱛᱟᱹᱱᱟᱹᱨᱤ ᱴᱷᱟᱹᱣᱠᱟᱹ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱚᱥ ᱟᱸᱥ ᱫᱚ ᱜᱤᱫᱟᱹᱨ ᱜᱩᱨ ᱟᱨ ᱮᱸᱜᱟᱛ ᱜᱩᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱨ ᱠᱚᱢ ᱦᱚᱪᱚᱭ ᱜᱮ ᱾

ᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞ ᱢᱮ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟ.ᱠᱷᱭᱟ.ᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]