ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱜᱚᱜᱚ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
ᱡᱚᱥᱮᱯᱷ ᱣᱟᱨᱱᱟᱨᱟᱜ ᱤᱯᱷᱤᱥ ᱨᱮᱱ ᱰᱟᱭᱮᱱᱟ, ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱩᱫᱩᱜ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱑᱖᱘᱐ ᱢᱟᱹᱥᱤᱦᱟ

ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱜᱚᱜᱚ (ᱤᱝᱨᱟᱹᱡᱤᱻ mother nature ᱚᱠᱟ ᱫᱚ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱜᱚᱜᱚ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱮᱭᱟ᱾ ᱫᱚᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱚᱠᱚᱭ ᱫᱚ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱫᱟᱛᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱜᱥᱩᱞᱞᱤᱡ, ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱩᱫᱩᱜᱼᱤᱡ, ᱜᱚᱜᱚ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱤᱠᱟᱹᱣᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾

ᱤᱩᱨᱚᱯᱤᱭᱟᱱ ᱥᱮᱨᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱟᱜᱟᱢ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

"ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ" ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱫᱚ ᱞᱮᱴᱤᱱ ᱟᱹᱲᱟᱹ, "natura" ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱸᱟ, ᱳᱠᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟᱱᱮ ᱫᱚ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱥᱮ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱤᱝᱨᱟᱹᱡᱤ ᱨᱮ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱫᱷᱟᱣ ᱱᱚᱶᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱞ ᱪᱟᱲᱦᱟᱣ ᱞᱮᱱᱟ ᱑᱒᱖᱖ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ᱾ "ᱱᱮᱪᱩᱨᱟ" ᱟᱨ ᱜᱚᱜᱚ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱᱟᱱ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱛᱟᱞᱱᱟ ᱡᱩᱜᱽ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱪᱚᱞᱤᱛ ᱛᱟᱦᱮᱸᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱛᱮ ᱵᱚᱝᱜᱟ ᱟᱨ ᱢᱟᱱᱶᱟ ᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱫᱷᱟᱨᱚᱱᱟ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱜᱨᱤᱥ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱠᱷᱚᱱᱫᱽᱨᱚᱝ ᱨᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱩᱫᱤ ᱦᱚᱸ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱜᱮ ᱫᱮᱵᱤ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱥᱮᱯᱮᱧ ᱨᱟᱠᱟᱵᱼᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱱᱚᱨᱥ ᱠᱚᱫᱚ Jörð (Jord, ᱥᱮ Erth) ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱫᱮᱵᱤ ᱛᱟᱦᱮᱸᱠᱟᱱ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ᱾

ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱟᱱ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱡᱟᱹᱛᱠᱚ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱮᱞᱜᱚᱱᱠᱤᱭᱟᱱ ᱥᱮᱨᱣᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ "ᱨᱤᱢᱤᱞ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱜᱚᱜᱚᱭ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱦᱚᱱ ᱜᱮ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱟᱜ ᱥᱤᱨᱡᱟᱹᱜᱼᱟ, ᱟᱨ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱟᱜ ᱧᱩ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱡᱼᱟᱜ ᱠᱚᱲᱟᱢ ᱨᱮ ᱫᱟᱨᱮ ᱱᱟᱹᱬᱤ, ᱡᱤᱵᱽ ᱡᱤᱭᱟᱹᱞᱤ ᱟᱨ ᱢᱟᱱᱶᱟ ᱠᱚ ᱫᱟᱜᱠᱚ ᱧᱟᱢᱟ᱾ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱜᱚᱜᱚ ᱫᱚ ᱱᱚᱠᱚᱢᱤᱥ (ᱜᱚᱜᱚ) ᱢᱱᱮᱛᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭᱚᱜᱼᱟ᱾

ᱫᱟᱹᱠᱦᱤᱱ ᱯᱩᱨᱩᱵᱽ ᱮᱥᱤᱭᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱢᱩᱞ ᱚᱛ ᱦᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱟᱹᱠᱷᱤᱱ ᱯᱩᱨᱩᱵᱽ ᱮᱥᱤᱭᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱟᱢᱵᱚᱰᱤᱭᱟ, ᱞᱟᱣᱳᱥ ᱟᱨ ᱛᱷᱟᱭᱞᱮᱱᱰ ᱨᱮ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱫᱚ ᱯᱷᱨᱟ ᱢᱮ ᱛᱷᱚᱨᱟᱱᱤ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱦᱚᱲ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱣ ᱫᱤᱭᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱦᱚᱸ ᱢᱟᱨᱮ ᱵᱚᱣᱫᱽ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱨᱮ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱮᱱᱮᱢ ᱫᱚ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱜᱚᱜᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱜᱟᱨ ᱜᱮᱭᱟ᱾ ᱢᱟᱞᱟᱭ ᱴᱟᱹᱯᱩ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱮᱱᱮᱢᱮ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱤᱥᱴ ᱤᱱᱰᱤᱥ ᱫᱮᱵᱤ ᱫᱟ ᱨᱟᱭᱤᱥ ᱢᱟᱫᱟᱨ᱾

ᱥᱟ.ᱠᱷᱭᱟ.ᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]