ᱦᱚᱱᱚᱛ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱢᱮᱱᱛᱮᱫᱚ ᱥᱟᱫᱷᱟᱨᱚᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱫᱤᱥᱟᱹᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡᱽ ᱟᱭᱤᱱ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱯᱚᱨᱥᱟᱥᱚᱱᱤᱠ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ᱾ ᱤᱠᱜᱷᱟᱹᱱ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱤᱥᱟᱹᱢ ᱨᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱣᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ᱾ ᱛᱚᱵᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱡᱚᱭᱮᱜ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱵᱚᱞᱚᱠ ᱵᱟ ᱩᱯᱚᱡᱮᱞᱟ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ᱾

ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱱᱚᱛᱠᱚ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

 ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱱᱚᱛᱠᱚ ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱞᱤᱱ ᱢᱮ᱾

ᱱᱤᱛᱚᱟᱱ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ ᱨᱮ ᱮᱭᱟᱭ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱠᱷᱚᱸᱰ ᱨᱮ ᱖᱔ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ᱾ ᱑᱙᱗᱑ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱤᱥᱟᱹᱢ ᱥᱟᱹᱫᱷᱤᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ ᱨᱮ ᱒᱐ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱛᱥᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ᱾

ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱱᱚᱛᱠᱚ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  ᱢᱩᱞ ᱥᱟᱦᱚᱴᱟ ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱠᱚ

ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱯᱷᱮᱵᱟᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]