ᱦᱚᱲᱞᱮᱠᱷᱟ ᱥᱚᱦᱚᱨ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search

ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲᱞᱮᱠᱷᱟ ᱥᱚᱦᱚᱨ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱱᱠᱟᱱ ᱢᱤᱫ ᱥᱚᱦᱚᱨ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮ :

  1. ᱠᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱡ ᱦᱚᱸ ᱕,᱐᱐᱐ ᱜᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱾
  2. ᱢᱩᱲᱩᱫ ᱠᱚᱲᱟ ᱦᱚᱲᱞᱮᱠᱷᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱗᱕% ᱜᱮ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱨᱮ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱾
  3. ᱢᱤᱫ ᱪᱟᱹᱣᱠᱟᱹ ᱠᱤᱢᱤ ᱨᱮ ᱦᱚᱲ ᱰᱮᱱᱥᱤᱴᱤ ᱠᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱔᱐᱐ ᱦᱚᱲ ᱾

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]